La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Free Carme Forcadell! by Josep C. Vergés

Verges Report
15.8.18

Free Carme Forcadell!
Josep C. Vergés
English text below

Poster: ‘Your bravery, their disgrace!’ Homage to Catalan police at jail while the 155 Gang (PSOE, PP, Cs) cover up the secret service’s terror imam/
Pòster: ‘La vostra valentia, la seva vergonya!’ Homenatge als mossos a Lledoners mentre la Banda del 155 (PSOE, PP, Cs) encobreix l’imam terrorista del CNI

El referèndum pacífic
Catalunya ha celebrat molts referèndums de tot l’Estat i de Catalunya a soles. De l’Estat, la Constitució, l’Otan i la Unió Europea; de Catalunya, l’Estatut de Sau de 1979 i l’Estatut de 2006. Amb aquest darrer, el cinquè referèndum votat a Catalunya des que hi ha democràcia (un cada cinc anys de mitjana), s’han acabat les ganes de referèndums per part de l’Estat. La crisi actual ve del darrer referèndum de 2006 anul.lat anticonstitucionalment el 2010 pel PP i PSOE, cosa que no acceptà Catalunya aixecada en massa exigint un nou referèndum. Celebrat l’1 d’octubre 2017 la resposta espanyola ha estat apallissar milers de votants i robar urnes amb 770.000 vots dins. De 3 milions de votants (60% del cens) només es compte els 2,3 milions de vots no segrestats amb 90% de sis. Si apallissar votants i robar vots no fos suficient escàndol internacional, el seguent pas cap l’autoritarisme ha estat empresonar líders civils i polítics sense judici, excepte els que han marxat a Europa on les democràcies els protegeix. Espanya pretenia ser un Estat de dret i s’ha destapat amb l’autoritarisme mal encobert de Franco. El Tribunal de Orden Público ara es diu Audiencia Nacional, els grisos ara vesteixen de blau fosc, però la Guardia Civil no ha canviat de color, simplement amaga el tricorni de xarol negre, i els militars tiren míssils a Estònia ja que no poden fer-ho a Catalunya. Espanya necessita una democratització urgent però els únics que ho veuen són els catalans. Tard o d’hora tindrem el sisè referèndum i, malgrat la violència feixista al carrer, l’aconseguirem pacíficament com hem fet des del cop d’Estat espanyolista del 2010.

Espanyolisme de mà alçada
Tenim civils i polítics empresonats o exiliats. Tenim el cap dels mossos perseguit que va acabar amb el terrorisme de l’imam a sou dels serveis secrets. Finalment els presos, tots sense condemna, com marca la llei que Espanya compleix quan li sembla han estat retornats a presons catalanes construides i gestionades per la Generalitat. Tenen un tracte més cívic, com si fóssim Europa i no Espanya, sense la maldat de Madrid, però són presons. Els homes estan a Lledoners, vora el cor de Catalunya, Manresa, on es concentren les protestes com la contramani que es prepara el 17 agost en resposta a la cínica ocupació de Barcelona de la Banda del 155 (PSOE, PP i Cs), la mateixa que no deixa investigar els serveis secrets i el seu imam terrorista a sou. No hi podia faltar el rei anticatalà. La contramani de Lledoners respectarà que els familiars manifestin el seu dol a Barcelona sense protestes catalanes, si és que poden plorar envoltats d’espanyolistes a mà alçada.

Callar pel Catllar
Tenim dues polítiques empresonades, una a Puig de les Basses a Figueres i l’altra al Mas d’Enric al Catllar. A Figueres Dolors Bassa acusada de no haver fet prou i al Catllar Carme Forcadell tot el contrari, d’haver permès massa. La meva dona suissa Règula i jo hem anat a El Catllar a homenatjar Carme Forcadell, una hora des del delta de l’Ebre, travessant la ciutat desventrada de Tarragona que no sap si és carn o peix i les seves urbanitzacions ‘cinc estrelles’ com s’anuncien ufanoses de mediocritat. Forçosament els benpensants suburbans també han d’anunciar la presó però se’n cansen ben aviat. Una presó no fa fi encara que sigui molt nova. Trobem després d’un parell de voltes la carretera d’accés de dos km que porta a la presó i veiem que els espanyolistes tan sobrerepresentats a Tarragona també es cansen ben aviat o són massa pocs o massa mal pagats perquè als pocs centenars de metres es donen per vençuts i els llaços grocs i les pintades sobre la carretera de llibertat dels presos polítics són universals. Una presó és una presó. Inaugurada fa poc més de dos anys -quina ironia- per Artur Mas, no fa por com les espanyoles però depriment ho és igualment, sobretot recordant que tanca sense judici una presidenta del Parlament. Quants presidents de Parlament coneixeu empresonats? Només a Indonèsia sentenciat per corrupció. Poca vergonya que la mare dels Parlaments, Westminster, calli quan la presidenta del Parlament de Catalunya -que es va reunir 80 anys abans que l’anglès, l’àvia dels parlaments per entendre’ns. Com pot callar pel Catllar?

La presidenta del Parlament de Catalunya no importa
El Catllar deprimeix, físicament i espiritual. Com és possible que Europa permeti que Espanya no permeti la llibertat d’opinió i la llibertat de manifestació? Perquè un Parlament és on neix la llibertat d’opinió i un referèndum on neix la llibertat de manifestació. Ja vivíem sense llibertat d’opinió i de manifestació amb el dèspota Franco. Els feixistes hi volen tornar i escampen la violència per Catalunya amb impunitat. A l’Estat ja li va bé la violència feixista. Espanya és el contrari de la Willensnation suissa, la nació per voluntat del poble. Espanya és la presó física i espiritual, la Unwillensnation, la nació contra la nostra voluntat. Com pateix físicament i espiritual la nostra presidenta del Parlament Carme Forcadell, com patim tots els catalans i també, sense ser-ne conscients, tots els espanyols. Entristeix que al Catllar no hi hagi les multituds de Lledoners com si una dona i presidenta del nostre Parlament no tingués la importància dels homenots de la Generalitat i de la societat civil, quan el Parlament és la nostra màxima representació política i civil! Una tractorada de 300 pagesos ha vista El Catllar. Però quan arribem dissabte al migdia el buit és desolador, només una parella de noies de Sabadell. Fem una foto d’elles i ens fan una foto. A la presó no admeten cap escrit i tampoc podem visitar al no ser família. Una nova deshumanització aquest aillament arbitrari a la ja arbitrària presó sense judici. Les noies ens inviten a la gran festa que preparen a Sabadell. Mireu Free Carme Forcadell. Esperem trobar-la a Sabadell, com correspon a un país lliure.

Regula Pfeiffer and Josep C. Vergés at the El Catllar jail where the Speaker of Parliament Carme Forcadell is held without trial/
Règula Pfeiffer i Josep C. Vergés a la presó del Catllar on la presidenta del Parlament Carme Forcadell es troba detinguda sense judici

Free Carme Forcadell!
by
Josep C. Vergés
English text

Carme Forcadell in the Westminster Parliament hands a copy of the Catalan Constitutions to speaker John Bercow/
Carme Forcadell al Parlament de Westminster dóna un exemplar de les Constitucions Catalanes al speaker John Bercow

The peaceful referendum
Catalonia has held many referendums both for all of Spain and in Catalonia alone. For Spain, the Constitution, Nato and the European Union; for Catalonia, the Statute of Sau of 1979 and the Statute of 2006. With this last one, the fifth referendum voted in Catalonia since there is democracy (one every five years on average), Spain seems to have ended its desire for referendums. The current crisis comes from this last referendum of 2006 eviscerated unconstitutionally in 2010 by the PP and the PSOE, which Catalonia did not accept, raised en masse demanding a new referendum. Held on October 1, 2017, the Spanish response was to beat up thousands of voters and steal ballot boxes with 770,000 votes inside. Of 3 million voters (60% of the census) only the 2.3 million votes not stolen were counted with 90% yes. If beating up voters and stealing votes was not enough international scandal, the next step towards authoritarianism has been to imprison civil and political leaders without trial, except those who left for Europe where democracies protect them. Spain pretense at the rule of law has uncovered the barely concealed authoritarianism of Franco. The Court of Public Order is now called the National Court, the gray police now wear dark blue, but the Civil Guard has not changed color, simply hides its black patent leather hat, and the military shoot missiles in Estonia because they can not do so in Catalonia. Spain needs an urgent democratization but the only ones who see this are the Catalans. Sooner or later we will have the sixth referendum and, despite the fascist violence on the street, we will do so peacefully as we have done since the Spanish coup in 2010.

Spanish nationalism with raised arm
We have civilians and politicians jailed or exiled. We have the head of the Catalan police who put an end to the terror imam in the pay of the Spanish secret services persecuted. At long last the prisoners, all without trial, as the law states which Spain follows when it wants, have been returned to Catalan prisons built and run by the Catalan government. The treatment is more civilized, as if they were in Europe, not Spain, without the nastiness of Madrid, but they are still prisons. The men are in Lledoners, near the heart of Catalonia, Manresa, where protests are concentrated like the counterdemo that will take place on 17th August in response to the cynical occupation of Barcelona by the 155 Gang (PSOE, PP and Cs), who do not allow an investigation of the terror imam in the payroll of the Spanish secret services. The anti-Catalan king will be there of course. The counterdemo of Lledoners will respect that relatives express their mourning in Barcelona without any Catalan protests, if they can mourn surrounded by the raised hands of Spanish nationalists.

Silenced in El Catllar
We have two jailed female politicians, one in Puig de les Basses in Figueres and the other in the Mas d’Enric in El Catllar. In Figueres Dolors Bassa accused of not having done enough and in El Catllar Carme Forcadell of the opposite, of having allowed too much. My Swiss wife Regula and I went to El Catllar to pay homage to Carme Forcadell, one hour from the Ebro Delta, through the city of Tarragona that does not know what it is or what it wants with its five-star suburbs announcing themselves in proud mediocrity as five-star. Suburban street signs must also announce the jail but they soon vanish. A prison is not glamorous even if very new. We arrive after a couple of detours at the two km access road that leads to the jail and we notice that Spanish nationalists, so over-represented in Tarragona, get tired very soon or are few in number or too badly paid because after a few hundred meters they have given up and the yellow ribbons and painted slogans on the tarmac of freedom for political prisoners are universal. A prison is still a prison. Opened just over two years ago -oh irony- by Artur Mas, it is not frightening as the Spanish ones but depressing just the same, especially remembering that it jails without trial a speaker of the Parliament. How many speakers of Parliament do you know in jail? Only in Indonesia convicted of corruption. How shameful that the mother of Parliaments, Westminster, keeps silent about the speaker of the Parliament of Catalonia -who met 80 years before the first English Parliament- in short the grandmother of Parliaments. How can you keep silent on El Catllar?

The speaker of the Parliament of Catalonia does not matter
Catllar depresses, physically and spiritually. How is it possible for Europe to let Spain get away with no freedom of opinion and no freedom of assembly? Because a Parliament is where freedom of opinion and a referendum where freedom of assembly are first born. We lived without freedom of opinion and assembly with the despot Franco. Fascists want to go back there and spread violence over Catalonia with impunity. Fascist violence is good for the Spanish state. Spain is the opposite of the Swiss Willensnation, the nation by the people’s will. Spain is a physical and spiritual prison, the Unwillensnation, the nation against our will. How our speaker of Parliament Carme Forcadell suffers physically and spiritually, how all Catalans suffer and also, without being aware of it, all Spaniards. Sad that there are not the crowds of Lledoners in El Catllar as if a woman and speaker of our Parliament did not have the importance of the grand men of the Catalan government and of civil society when Parliament is our highest political and civil representation! A tractor demo of 300 farmers was seen in El Catllar. But when we arrive Saturday at noon, the emptiness is bleak, only a couple of young women from Sabadell. We take a picture of them and they take a picture of us. The prison does not admit any written note and we can not visit as we are not a family. An added dehumanization this arbitrary isolation to the already arbitrary prison without trial. The two young women invite us to a huge party they are preparing in Sabadell. Go to Free Carme Forcadell on the web. We hope to find her in Sabadell, as should be the case in free country.

The new El Catllar jail built by the Catalan government in the midst of Tarragona’s suburbia/
La nova presó del Catllar construida per la Generalitat enmig d’urbanitzacions de Tarragona

Advertisements

15 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Israel warned Spain not knowing Spanish secret service employed terror imam/ISRAEL AVISÀ ESPANYA SENSE SABER QUE L’IMAM TERRORISTA ESTAVA A SOU DEL CNI

Verges Report

14.8.18

Israel warned Spain not knowing Spanish secret service employed terror imam/

ISRAEL AVISÀ ESPANYA SENSE SABER QUE L’IMAM TERRORISTA ESTAVA A SOU DEL CNI

Why did the Spanish Government refuse to act despite several warnings of an impending terrorist attack?’/

PER QUÈ EL GOVERN ESPANYOL ES VA NEGAR A ACTUAR MALGRAT VARIS AVISOS D’UN ATAC TERRORISTA IMMINENT?

https://medium.com/@twistsandturns/time-to-demand-explanations-for-the-barcelona-terrorist-attacks-a15d6fb830e

&

Puigdemont in Der Spiegel: ‘Huge mobilization together with new technologies made mobile phones more powerful than the sword’/

PUIGDEMONT AL SPIEGEL: ‘UNITS GRAN MOBILITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES, EL MÒBIL TÉ MÉS PODER QUE L’ESPASA’

https://www.eltemps.cat/article/4839/carles-puigdemont-no-magrada-estar-a-lexili

&

Spanish nationalists copy the South American coup d’etat manual/

ELS ESPANYOLISTES COPIEN EL MANUAL DE COPS D’ESTAT SUDAMERICÀ

https://www.vilaweb.cat/noticies/lunionisme-copia-el-vell-manual-dels-cops-destat-latinoamericans/

&

Chile vs. Venezuela: the military coup manual/

XILE v. VENEÇUELA: EL MANUAL DEL COP MILITAR

https://www.powerlineblog.com/archives/2018/08/chile-vs-venezuela.php

14 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Instead of dialogue a judicial blockade and the determination to make independence a taboo’/‘PER DAVANT DE DIÀLEG BLOQUEIG JUDICIAL I VOLUNTAT DE CONVERTIR EN TABÚ LA INDEPENDÈNCIA’

Verges Report

13.8.18

‘Instead of dialogue a judicial blockade and the determination to make independence a taboo’/

‘PER DAVANT DE DIÀLEG BLOQUEIG JUDICIAL I VOLUNTAT DE CONVERTIR EN TABÚ LA INDEPENDÈNCIA’

The hostility of the State must be converted into a willingness to respect the right of self-determination’

(Photo: Norway’s independence referendum in civilized Europe)/

CAL CONVERTIR L’HOSTILITAT DE L’ESTAT EN VOLUNTAT DE RESPECTAR EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ’

(Foto: Referèndum independència de Noruega a l’Europa civilitzada)

https://elmon.cat/opinio/31770/la-democracia-cuter

&

The quiet and peaceful life in Catalonia blew up on the 17th August. Tweeted condolences from the NY police came sooner than the king’/

LA TRANQUIL·LA I PACÍFICA CONVIVÈNCIA A CATALUNYA VA SALTAR PELS AIRES EL 17 D’AGOST. VA ARRIBAR ABANS UN TWEET DE CONDOL DE LA POLICIA DE NOVA YORK QUE EL REI’

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-demagogia-aniversaris_295845_102.html

https://twitter.com/nypdnews/status/898252183728041984

&

Motorway action on busiest holiday: 95% tourists support Catalonia/

ACCIÓ AUTOPISTES EL FESTIU MÉS TRANSITAT: 95% TURISTES DONEN SUPORT A CATALUNYA

https://twitter.com/lulumartu/status/1028306254232518657

https://twitter.com/CescBitlloch/status/1028416508316278789

&

The Guardian discovers the Ebro Delta where Verges Report is written/

EL GUARDIAN DESCOBREIX EL DELTA DE L’EBRE ON ESCRIC EL VERGES REPORT

https://www.theguardian.com/travel/2018/aug/12/homage-food-and-drink-catalonia-ebro-ebre-delta-spain

13 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Pro-independence boycott at King Felipe’s attendance/BOICOT INDEPENDENTISTA A LA PRESÈNCIA DEL REI FELIP

Verges Report

12.8.18

Pro-independence boycott at King Felipe’s attendance/

BOICOT INDEPENDENTISTA A LA PRESÈNCIA DEL REI FELIP

Anwar: ‘Hypocrisy of Spanish state claiming to stand with the victims of Barcelona terror attacks as it attacks those who fought terrorism’/

ANWAR: ‘HIPOCRESIA DE L’ESTAT ESPANYOL DIENT DEFENSAR LES VÍCTIMES DELS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA QUAN ATACA ELS QUE LLUITAREN CONTRA EL TERRORISME’

http://www.thenational.scot/news/16412373.spanish-king-to-face-boycott-at-barcelona-terror-attacks-service/

https://twitter.com/AamerAnwar/status/1028264758166872066

&

Jail counterdemo for Catalan police who really stopped the terrorists/

CONTRAMANI A LLEDONERS PELS MOSSOS QUE REALMENT PARAREN ELS TERRORISTES

https://www.vilaweb.cat/noticies/lanc-mante-lhomenatge-als-servidors-publics-pel-17-a/

&

Spain weaponizes its failed cyberwarfare against Catalonia/

ESPANYA REARMA LA SEVA FALLIDA CIBERGUERRA CONTRA CATALUNYA

https://elmon.cat/politica/felip-vi-sanchez-director-del-cni-posen-marxa-nova-estrategia-ciberseguridad-nacional

&

Catalonia has 80,000 more firms than Madrid, tops Spain with 618,366 despite the boycott of the 155 Gang (PP, PSOE, Cs)/

CATALUNYA TÉ 80.000 EMPRESES MÉS QUE MADRID, 1ª A ESPANYA AMB 618.366 TOT I EL BOICOT DE LA BANDA DEL 155 (PP, PSOE, Cs)

https://www.ara.cat/economia/empreses-seu-social-catalunya-xifra-mes-alta-9-anys_0_2067993326.html

12 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Cs: ‘We must force the violent reaction of pro-independence’/Cs: ‘HAY QUE FORZAR LA REACCIÓN VIOLENTA DE LOS INDEPENDENTISTAS’

Verges Report

11.8.18

Cs: ‘We must force the violent reaction of pro-independence’/

Cs: ‘HAY QUE FORZAR LA REACCIÓN VIOLENTA DE LOS INDEPENDENTISTAS’

We have successfully built up the tale of a fractured society but violent acts by them are missing. In the end they’ll explode’/

EL RELATO DE ROTURA SOCIAL LO TENEMOS BIEN CONSTRUIDO PERO FALTAN ACTOS DE VIOLENCIA SUYOS. AL FINAL SALTARÁN

https://twitter.com/MNAnoticies/status/1027989587816325120

&

Puigdemont: ‘All the masks are falling. Order and Security of Cs has been copied from the extreme right’/

PUIGDEMONT: ‘CAUEN TOTES LES CARETES. ORDEN Y SEGURIDAD DE Cs ÉS COPIAT DE LA DRETA EXTREMA’

https://twitter.com/josepcverges/status/1028159370880794624

&

Himmler’s SS were responsible for Order and Security in the Occupied East’/

LA SS DE HIMMLER EREN RESPONSABLES DE L’ORDRE I SEGURETAT A L’EST OCUPAT

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Zusatz/OrPo/Ordnungspolizei.htm

&

Carlin: ‘I begin to understand why people want to be independent’/

CARLIN: ‘VAIG ENTENENT PER QUÈ LA GENT TÉ SENTIMENTS INDEPENDENTISTES’

https://www.naciodigital.cat/noticia/160871/john/carlin/155/es/va/aplaudir/si/madrid/hagu/marcat/gol/victoria/champions

11 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘Great similarity between the fascist style of the thirties and Cs, that is the Falange’/‘MUCHO PARECIDO ENTRE EL ESTILO FASCISTA DE LOS TREINTA Y Cs, LA FALANGE VAMOS’

Verges Report

10.8.18

Great similarity between the fascist style of the thirties and Cs, that is the Falange’/

MUCHO PARECIDO ENTRE EL ESTILO FASCISTA DE LOS TREINTA Y Cs, LA FALANGE VAMOS

The impunity with which fascism progresses in Spain is due to the complicity of the State’/

LA IMPUNIDAD CON QUE AVANZA EL FASCISMO EN ESPAÑA RESPONDE A LA COMPLICIDAD DEL ESTADO

https://cotarelo.blogspot.com/2018/08/detener-el-avance-del-fascismo.html

&

Neither courtesy nor understanding: ‘This territory is occupied by us and you are subjects like it or not’/

NI CORTESÍA NI ENTENDIMIENTO: ‘ESTE TERRITORIO ES OCUPADO NUESTRO Y SOIS SÚBDITOS LO QUERÁIS O NO’

https://www.eldiario.es/zonacritica/tierra-ocupada_6_801479860.html

&

French Catalonia stops Cs’ fascist invasion/

LA CATALUNYA NORD PARA LA INVASIÓ FEIXISTA DE Cs

https://www.vilaweb.cat/noticies/paren-els-peus-a-un-regidor-de-ciutadans-que-atacava-les-institucions-de-catalunya-nord-pel-llac-groc/

https://twitter.com/bricelafontaine/status/1027726132697804803

&

Rivers are life: remove Franco’s dams/

LO RIU ÉS VIDA: ENDERROC EMBASSAMENTS DE FRANCO

https://riverwatch.eu/en/content/river-summit

10 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: ‘We pulled a lot of money out of Madrid. We spend in Catalonia’/’HEM TRET MOLTÍSSIMS DINERS DE MADRID. HO GASTEM A CATALUNYA’

Verges Report

9.8.18

‘We pulled a lot of money out of Madrid. We spend in Catalonia’/

‘HEM TRET MOLTÍSSIMS DINERS DE MADRID. HO GASTEM A CATALUNYA’

Investors are trying to offload Madrid. A very small elite in central Spain are very worried they will lose their little game’/

ELS INVERSORS VOLEN SORTIR DE MADRID. UNA MOLT PETITA ELIT DEL CENTRE D’ESPANYA ESTÀ MOLT PREOCUPADA DE PERDRE EL SEU PETIT NEGOCI’

https://www.youtube.com/watch?v=dXc16iiw3Fw

&

Catalonia outgrew Spain (+1.7%) and Eurozone (+5.3%) since 2014/

CATALUNYA HA SUPERAT ESPANYA (+1,7%) I L’EUROZONA (+5,3%) DES DE 2014

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/trets/001-dades-macroeconomiques/012-evolucio-del-pib/

&

PEN: ‘Drop charges of sedition and rebellion against Cuixart and Sànchez and end their pre-trial detention’/

PEN: ‘RETIRAR ACUSACIONS DE SEDICIÓ I REBEL.LIÓ CONTRA CUIXART I SÀNCHEZ I ACABAR AMB LA SEVA PRESÓ PREVENTIVA’

https://pen-international.org/news/statement-following-pen-internationals-visit-to-imprisoned-catalan-civil-society-leaders

&

Perez Royo: ‘Without putting on trial Puigdemont, the courts cannot put on trial any of the others’/

PÉREZ ROYO: ‘SIN ABRIR JUICIO CONTRA PUIGDEMONT NO SE PUEDE ABRIR JUICIO CONTRA NINGUNO DE LOS DEMÁS’

https://www.ara.cat/es/opinion/Javier-Perez-Royo-Apertura-juicio-imposible_0_2065593564.html

9 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: Terror imam saw more often the Spanish secret service than his wife/L’IMAM TERRORISTA VA VEURE MÉS SOVINT EL CNI QUE LA SEVA DONA

Verges Report

8.8.18

Terror imam saw more often the Spanish secret service than his wife/

L’IMAM TERRORISTA VA VEURE MÉS SOVINT EL CNI QUE LA SEVA DONA

He spoke openly about the Jihad and the armed fight to kill infidels’/

HABLABA ABIERTAMENTE DE LA YIHAD Y DE LA LUCHA ARMADA POR LA CUAL HABÍA QUE MATAR A LOS INFIELES’

https://elpais.com/politica/2018/08/07/actualidad/1533640276_604698.html

&

Secret service lies on TV that terror imam wasn’t on their payroll/

CNI MENTEIX A TV3 QUE EL SEU IMAM TERRORISTA NO ESTAVA A SOU

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/mes-detalls-sobre-la-relacio-des-satty-el-cni-i-les-connexions-internacionals/video/5777419/

&

Foreign minister Borrell proposes as a solution a referendum on the Catalan statute. Didn’t that happen in 2006 and not respected?/

BORRELL PROPOSA COM A SOLUCIÓ UN REFERÈNDUM SOBRE L’ESTATUT. NO ES VA FER EL 2006 I NO S’HA RESPECTAT?

https://app.handelsblatt.com/politik/international/spanischer-aussenminister-josep-borrell-italien-macht-eine-politik-auf-kosten-ganz-europas/22883376.html

&

The Barcelona ship with Colau at the helm sails troubled waters and shipwreck will come in the form of an electoral defeat’/

EL VAIXELL DE BARCELONA QUE TÉ COLAU AL TIMÓ NAVEGA AMB DIFICULTATS I EL NAUFRAGI ARRIBARÀ EN FORMA DE DERROTA ELECTORAL’

https://elmon.cat/opinio/31734/lestiu-calent-de-colau

8 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: New Yorker: ‘Barcelona the heart of new global political phenomenon of municipalism’/NEW YORKER: ‘BARCELONA EL COR DEL NOU FENÒMEN POLÍTIC MUNDIAL DEL MUNICIPALISME’

Verges Report

7.8.18

New Yorker: ‘Barcelona the heart of new global political phenomenon of municipalism’/

NEW YORKER: ‘BARCELONA EL COR DEL NOU FENÒMEN POLÍTIC MUNDIAL DEL MUNICIPALISME’

Mayor Colau: ‘Public space is also the space of the most vulnerable people which is what democratic systems should prioritize’/

COLAU: ‘L’ESPAI PÚBLIC ÉS TAMBÉ L’ESPAI DELS VULNERABLES, EL QUE ELS SISTEMES DEMOCRÀTICS HAURIEN DE PRIORITZAR

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/barcelonas-experiment-in-radical-democracy

&

Mascarell Puigdemont’s candidate to stop Colau’s do nothing/

MASCARELL CANDIDAT DE PUIGDEMONT PER ACABAR AMB EL NI CARN NI PEIX DE COLAU

https://cat.elpais.com/cat/2018/08/06/catalunya/1533584425_091569.html

&

The new Lenin threatens Assange for defending Catalonia/

EL NOU LENIN AMENAÇA ASSANGE PER DEFENSAR CATALUNYA

https://http://www.vilaweb.cat/noticies/el-president-de-lequador-amenaca-julian-assange-de-prendre-mesures-si-parla-de-catalunya/

&

French Catalans welcome Catalan Dragons rugby team with Catalan anthem/

ELS CATALANS DEL NORD REBEN ELS CATALAN DRAGONS DE RUGBY CANTANT ELS SEGADORS

https://twitter.com/DragonsOfficiel/status/1026214488788357120

7 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

Verges Report: The seven crimes committed by the Spanish Inquisitor/ELS SET CRIMS COMESOS PER L’INQUISIDOR LLARENA

Verges Report

6.8.18

The seven crimes committed by the Spanish Inquisitor/

ELS SET CRIMS COMESOS PER L’INQUISIDOR LLARENA

Plus the rights of the Universal Declaration of Human Rights: freedom of speech, freedom of ideas, freedom of assembly and demonstration, and freedom of political participation/

A MÉS DELS DRETS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS: LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, LLIBERTAT IDEOLÒGICA, DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ, I DRET DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA

https://www.vilaweb.cat/noticies/tots-els-drets-que-ha-vulnerat-pablo-llarena-en-nou-mesos-dinstruccio/

&

Father Queralt: If they piss on you say it’s raining. Daughter Queralt: The non-existent Catalan ‘people’/

PARE QUERALT: SI SE’T PIXEN AL DAMUNT DIGUES QUE PLOU. FILLA QUERALT: L’INEXISTENT ‘POBLE’ CATALÀ

https://cat.elpais.com/cat/2018/08/05/opinion/1533488624_885781.html

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-una-vella-coneguda-l-estrategia-de-la-tensio_294195_102.html

&

Exposed the lie that Spanish socialists are more tolerant/

EXPOSADA LA MENTIDA QUE EL PSOE ÉS MÉS TOLERANT

https://www.heise.de/tp/features/Auch-Spanien-wird-auf-Abschottung-setzen-4129529.html

&

Little Spanish fascist Rivera’s Cs wants to protect fascist symbols as historical/

Cs DE FALANGITO RIVERA VOL PROTEGIR ELS SÍMBOLS FEIXISTES PER HISTÒRICS

https://www.naciodigital.cat/noticia/160627/ciutadans/no/retiraria/simbols/franquistes/si/no/son/ofensius

6 August 2018 Posted by | Verges Report | Leave a comment

%d bloggers like this: