La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Josep Pla Report: Spanish loss of face with Catalan freedom/ VANITAT ESPANYOLA AMB LA LLIBERTAT CATALANA

Josep Pla Report

21.9.21

Spanish loss of face with Catalan freedom/

VANITAT ESPANYOLA AMB LA LLIBERTAT CATALANA

11 S 2021 400000

Josep Pla: Many Spaniards dont understand the existence of Portugal. With even more reason, theyll never understand the existence of Catalonia. The survival of our language, which they have not been able to swallow up, is another disturbing fact. And even more so our willpower

(Photos: 400,000 for independence on 9/11 2021, the largest demo in the world since coronavirus, and the micro Spanish nationalist counterdemo at Franco’s torture centre)

(English text below)

JOSEP PLA: MOLTS ESPANYOLS NO COMPRENEN EL FET DE PORTUGAL. AMB MÉS FORTA RAÓ NO PODRAN COMPRENDRE MAI EL FET DE CATALUNYA. L’EXISTÈNCIA DE LA NOSTRA LLENGUA, QUE NO HA POGUT ÉSSER ENGOLIDA, ÉS UN ALTRE FET TORBADOR. I ENCARA MÉS LA NOSTRA VOLUNTAT

(Fotos: 400.000 per la independència 11-s 2021, la més gran mani al món des del coronavirus i contramani de quatre gats espanyolistes davant la central de tortures de Franco)

La política espanyola es caracteritza per la seva falta d’efectes. El desastre colonial del 98 no produí a Espanya cap efecte. Creà per contra a Catalunya el catalanisme. Davant el catalanisme, l’espanyol ha assenyalat una arruga d’home vexat en la seva vanitat espiritual. Davant Catalunya el poble espanyol es juga la seva vanitat. Hi ha molts espanyols que no comprenen el fet de Portugal: amb més forta raó no podran comprendre mai el fet de Catalunya. L’existència de la nostra llengua, que no ha pogut ésser engolida, és un altre fet torbador. I encara ho és més el fet de la nostra voluntat. El catalanisme ha estat per a la burgesia catalana un ressort que no ha fallat mai. Si Catalunya té avui sensibilitat política es deu a l’existència a casa nostra d’una classe mitjana forta. El catalanisme ha generat riquesa. El que interessa és que tothom faci el seu camí amb llibertat.

(Any 1924, Prosperitat i rauxa de Catalunya, vol. 32 OC Josep Pla)

Tercer Josep Pla Report. Els dos anteriors publicats a:

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Josep+Pla+Report

11 S contra

Spanish politics is characterized by its lack of consequences. The colonial disaster of 1998 had no consequences in Spain. On the other hand, it created Catalan nationalism in Catalonia. In the face of Catalan nationalism, the Spaniard wrinkles his face vexed in his spiritual vanity. In the matter of Catalonia the Spanish people risk a loss of face. Many Spaniards don’t understand the existence of Portugal. With even more reason they’ll never understand the existence of Catalonia. The survival of our language, which they have not been able to swallow up, is another disturbing fact. And even more so our willpower. Catalan nationalism has been a recourse for the Catalan bourgeoisie that has never failed. If Catalonia today has a political sense, it is due to the existence in our country of a strong middle class. Catalan nationalism has generated wealth. What matters is that everyone can go their own way in freedom.

(Year 1924, Prosperity and Uprising of Catalonia, vol 32 Josep Pla Complete Works)

Third Josep Pla Report. The first two published at:

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Josep+Pla+Report

21 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: Russia to El Mundo: stop lying on Catalonia/ RÚSSIA AL MUNDO: PROU MENTIR SOBRE CATALUNYA

Verges Report

20.9.21

Russia to El Mundo: stop lying on Catalonia/

RÚSSIA AL MUNDO: PROU MENTIR SOBRE CATALUNYA

Putin

‘On Catalan independence or Puigdemont the sources you quote are all lies’/

SOBRE L’INDEPENDENTISME CATALÀ O PUIGDEMONT LES INFORMACIONS A LES QUALS ES REFEREIX SÓN TOTES MENTIDA

https://www.elnacional.cat/ca/politica/avis-russia-mitjans-espanyols-els-periodistes-dir-veritat_647216_102.html

&

No dialogue table: no recognition, no mediator, no discretion, no independence/

TAULA SENSE DIÀLEG: CAP RECONEIXEMENT, CAP MEDIADOR, CAP DISCRECIÓ, CAP JxCat

https://www.vilaweb.cat/noticies/com-es-negocia-de-veritat-quatre-llicons-metode-resoldre-conflictes-politics/

&

‘Kill’ Puigdemont: Spain banned bodyguards to threatened president/

‘MATAR’ PUIGDEMONT: ESPANYA VA PROHIBIR ESCORTES AL PRESIDENT AMENAÇAT

https://elmon.cat/politica/carles-puigdemont-prohibir-escorta-amenaces-306341

&

26 countries, of which 20 Spanish-speaking, became independent of Spain, the last in 1975, and none came back/

26 PAISOS, DELS QUALS 20 CASTELLANOPARLANTS, S’HAN INDEPENDITZAT D’ESPANYA, EL DARRER EL 1975, I CAP HA TORNAT

https://twitter.com/rogerevansny/status/1439710383346962437/photo/1

20 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: Speaker Batet: ‘Strict legality’ not to investigate King Crook/ BATET: ‘ESTRICTA LEGALITAT’ NO INVESTIGAR EL REI LLADRE

Verges Report

19.9.21

Speaker Batet: ‘Strict legality’ not to investigate King Crook/

BATET: ‘ESTRICTA LEGALITAT’ NO INVESTIGAR EL REI LLADRE

catacombes

Socialists voted more than 15 times with Franco’s Vox and PP to stop any debate on the millions stolen

(Cartoon: All clear! Electoral catacombs)/

PSOE HA VOTAT MÉS DE 15 COPS AMB LA VOX DE FRANCO I PP PER FRENAR QUALSEVOL DEBAT SOBRE ELS MILIONS ROBATS

https://elmon.cat/politica/joan-carles-i-investigacions-presidenta-congres-306387/

&

El Pais beatification of ERC for excluding from the table real independence/

EL PAIS BEATIFICA ERC PER EXCLOURE DE LA TAULA ELS INDEPENDENTISTES DE VERITAT

https://elpais.com/opinion/2021-09-19/el-poder-de-la-institucion.html

&

Dialogue table first step by socialists and ERC to go back to autonomy with the risk for ERC that their voters are for independence/

LA TAULA DE DIÀLEG PRIMER PAS ENTRE PSOE I ERC CAP AL PUJOLISME AMB EL RISC D’ERC QUE ELS SEUS VOTANTS SÓN INDEPENDENTISTES

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/jordi-barbeta-no-parleu-independencia_647096_102.html

&

Real Catalonia in the street unmasked the socialist-ERC table/

LA CATALUNYA REAL AL CARRER DESENMASCARA LA TAULA PSOE/ERC

https://www.vilaweb.cat/noticies/catalunya-oficial-catalunya-real-cartes-creuades/

19 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: Spanish nationalist headline: ‘Kill’ Puigdemont/ TITULAR EL MUNDO: ‘MATAR’ PUIGDEMONT

Verges Report

18.9.21

Spanish nationalist headline: ‘Kill’ Puigdemont/

TITULAR EL MUNDO: ‘MATAR’ PUIGDEMONT

Sanchez senyera

Puigdemont: ‘I’m a target of misinformation, denigration campaigns and death threats but the best verb they decide to use is…to kill

(Photo: Sanchez lowers his head to the Catalan flag)/

PUIGDEMONT: ‘SÓC OBJECTE DE DESINFORMACIÓ, CAMPANYES DE MENYSPREU I AMENACES DE MORT PERÒ EL MILLOR VERB QUE DECIDEIXEN FER SERVIR ÉS… MATAR’

(Foto: Sánchez acota el cap a la senyera)

https://twitter.com/KRLS/status/1438454237554515970

&

While Sanchez bows low in Catalonia, French MPs and senators invite Puigdemont ‘to deconstruct the official Spanish discourse and reestablish the democratic truth!’/

MENTRE SÁNCHEZ ES DOBLEGA A CATALUNYA, DIPUTATS I SENADORS FRANCESOS INVITEN PUIGDEMONT PER DÉCONSTRUIRE LE DISCOURS OFFICIEL ESPAGNOL, RÉTABLIR LA VÉRITÉ DÉMOCRATIQUE!

https://twitter.com/F_Alfonsi/status/1438844654787641346

&

Puigdemont’s lawyer: ‘Little was understood of the Schleswig-Holstein sentence denying Puigdemont’s extradition, on how the law must be interpreted and the right of demonstration applied in a democracy’/

BOYE: ‘GENS HAN ENTÈS LA SENTÈNCIA DE SCHLESWIG-HOLSTEIN QUE DENEGA L’ENTREGA DE PUIGDEMONT, DE COM HA DE SER INTERPRETAT EL DRET I APLICAT EN DEMOCRÀCIA EL DRET DE MANIFESTACIÓ’

https://www.lrp.cat/opinio/article/2029900-per-que-volen-la-tamara-al-suprem.html

&

From the useless collaborator table to the 9/11 table that really works/

DE L’INOPERANT TAULA BOTIFLERA A LA TAULA DE L’11-S QUE SÍ FUNCIONA

https://www.eltemps.cat/opinio/14875/la-taula-que-funciona

18 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep Pla Report: Spain’s absolute immobility with Catalonia/ IMMOBILITAT ABSOLUTA D’ESPANYA AMB CATALUNYA

Josep Pla Report

15.9.21

Spain’s absolute immobility with Catalonia/

IMMOBILITAT ABSOLUTA D’ESPANYA AMB CATALUNYA

11 S 21 estelades

Josep Pla: ‘Spain needs absolute immobility. The slightest tremor or break in the system can bring it all down. Centralism and the unitary concept have done enormous harm to Spain but the position adopted by the English towards Ireland cannot be found for Catalonia’

(English below)

JOSEP PLA: ‘ESPANYA NECESSITA UNA ABSOLUTA IMMOBILITAT. EL MÉS PETIT ESLLAVISSAMENT, LA RUPTURA D’UN PUNT DEL SISTEMA, POT ENDERROCAR-LO TOT. EL MAL ENORME L’HAN FET A ESPANYA EL CENTRALISME I LA CONCEPCIÓ UNITÀRIA PERÒ NO ES TROBA DAVANT CATALUNYA LA POSICIÓ QUE ADOPTAREN ELS ANGLESOS DAVANT IRLANDA’

La questió bàsica d’aquest país: el contrast entre la inconstitucionalitat del catalanisme i una monarquia unitària a la francesa. El col.laboracionisme fou una invitació reeixida a creure en una política miraculista. El problema de l’hamletisme a Catalunya: radical de portes enfora, de portes endins un statu quo amb la monarquia, un regionalisme monàrquic. L’esdevenidor d’Espanya com a organisme estatal va lligat a la persistència de la institució monàrquica. Necessita una condició indispensable per mantenir-se dret: necessita una absoluta immobilitat. El més petit esllavissament, la ruptura d’un punt del sistema, pot enderrocar-lo tot. No hi ha hagut a la política espanyola més que una idea directriu: el quietisme, la defensiva, el tapar el forat, l’apedaçar el clivell, l’esperar cada dia amb angoixa que toqui mitjanit. El poder executiu ha tingut només la feina de graduar el raig de llibertat favorable al manteniment de la sedimentació. L’únic fre, l’única necessitat que pesa a Espanya, és el sentiment de la feblesa del país. És curiosa la unanimitat del poble espanyol davant l’unitarisme. Els més revolucionaris coneixen el mal enorme que han fet a Espanya el centralisme i la concepció unitària però no es troba un esperit filosòfic i lliure que adopti davant Catalunya la posició que adoptaren els anglesos desinteressats davant Irlanda. La resta dels espanyols no poden plantejar-se el problema de Catalunya deslligant-lo de llur vanitat personal.

(Any 1924, Prosperitat i rauxa de Catalunya, vol. 32 OC Josep Pla)

Segon Josep Pla report. El primer publicat a:

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Josep+Pla+Report

Irlanda Catalunya

The basic question of this country is the contrast between the unconstitutionality of Catalan nationalism with a French-style unitary monarchy. Collaboration was a successful invitation to believe in miraculous politics. The problem of Hamletism in Catalonia is that it is radical on the outside and on the inside a status quo with the monarchy, monarchical regionalism. The future of Spain as a state is tied to the persistence of the monarchy. Spain needs as an indispensable condition to survive absolute immobility. The slightest tremor or break in the system can bring it all down. Spanish politics has only a single guiding idea: quietism, defence, plug the hole, mend the gap, wait every day with anguish that midnight strikes. The executive branch has only had the policy of graduating the ray of freedom enough to maintain the sediment. The sole brake, the sole requirement that weighs on Spain, is the feeling of the country’s weakness. The unanimity of Spaniards for unitarism is curious. The more revolutionary know the enormous harm that centralism and the unitary concept has done to Spain, but no philosophical free thinker can be found that adopts on Catalonia the position taken by impartial Englishmen on Ireland. The rest of Spain cannot think of the problem of Catalonia detached from their personal vanity.

(Year 1924, Prosperity and uprising of Catalonia, vol 32 Josep Pla Complete Works)

Second Josep Pla report. The first published at:

https://larepublicacatalana.wordpress.com/?s=Josep+Pla+Report

15 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: ‘ERC’s surrender is an excellent vaccine’/ ‘LA RENDICIÓ D’ERC ÉS UNA VACUNA EXCEL·LENT’

Verges Report

14.9.21

‘ERC’s surrender is an excellent vaccine’/

LA RENDICIÓ D’ERC ÉS UNA VACUNA EXCEL·LENT’

Hipra Amer

‘With his crude exhibition of submission to Spain Junqueras reminds all Catalans every day that we’re an occupied country’/

‘EXHIBINT LA SEVA SUBMISSIÓ A ESPANYA CRUAMENT JUNQUERAS RECORDA CADA DIA A TOTS ELS CATALANS QUE SOM UN PAÍS OCUPAT’

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/enric-vila-rendicio-erc_645200_102.html

&

French parliament invites Puigdemont same day Spanish negotiation table meets three years late/

EL PARLAMENT FRANCÈS INVITA PUIGDEMONT EL MATEIX DIA DE LA TAULA DE NEGOCIACIÓ TRES ANYS RETARDADA

https://twitter.com/CorcRepubliCAT/status/1437510372211179524

&

First sale Vietnam 50 million new Hipra vaccine from Puigdemont’s town, 900 million in 2022 planned/

PRIMERA COMPRA VIETNAM 50 MILIONS NOVA VACUNA HIPRA DEL POBLE DE PUIGDEMONT, 900 MILIONS PREVISTES EL 2022

https://www.thenewbarcelonapost.com/ca/vietnam-sera-un-dels-primers-destins-de-la-vacuna-contra-la-covid-dhipra/

&

The Economist correspondent exposes Spanish nationalist 9/11 lies: ‘I was there and can confirm independence demo 10-20 times bigger’/

EL CORRESPONSAL DE L’ECONOMIST DESMENTEIX MENTIDES ESPANYOLISTES SOBRE 11-S: ‘JO HI ERA I PUC CONFIRMAR LA MANI 10-20 COPS MÉS GRAN’

https://twitter.com/lanegreene/status/1437134092269760512

14 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: ‘Fail of ERC’s pseudo-independence’/ ‘FRACÀS DEL PSEUDOINDEPENDENTISME D’ERC’

Verges Report

13.9.21

‘Fail of ERC’s pseudo-independence’/

FRACÀS DEL PSEUDOINDEPENDENTISME D‘ERC’

Junqueres Aragones 11 S

Cotarelo: ‘Fail of their surrender table and a victory for the people’

(Photo: ERC’s Junqueras and Aragones so fearful of the people 12 bodyguards kept them rough-handedly apart on 9/11)/

COTARELO: ‘FRACÀS DE LA SEVA TAULA DE RENDICIÓ I UN TRIOMF DEL POBLE

(Foto: Junqueras i Aragonès d’ERC tenen tanta por del poble que 12 guardaespatlles els aillen l’11-S a cops de colze)

https://twitter.com/ramoncotarelo/status/1437031905354997766

&

Videos of goons in action to isolate ERC’s Junqueras from the people while JxCat’s Laura Borras and President Torra walk unprotected/

VIDEOS DE GORIL.LES EN ACCIÓ PER AILLAR JUNQUERAS D’ERC DEL POBLE MENTRE LAURA BORRÀS I QUIM TORRA DE JxCat CAMINEN SENSE CAP PROTECCIÓ

https://twitter.com/manelnn51/status/1436968564590891013

https://twitter.com/elga60/status/1437125297233711118

&

Spanish police wanted to charge 400,000 Catalans: ‘An attack against the institutions of the state’/

LA POLICIA ESPANYOLA VOLIA CARREGAR CONTRA 400.000 CATALANS: ‘UN ATAQUE A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO’

https://www.ufpol.org/images/ufp/actualidad/Prensa/Nota_Diada.pdf

&

‘Sterile symbolism of ERC’s dialogue table with no substantial difference with the socialists’/

‘SIMBOLISME ESTÈRIL DE LA TAULA DE DIÀLEG D’ERC AMB CAP DIFERÈNCIA SUBSTANCIAL AMB PSC’

https://www.vilaweb.cat/noticies/aquell-altre-onze-de-setembre-joan-ramon-resina/

13 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Josep Pla Report: To be or not to be Catalonia/ SER I NO SER CATALUNYA

Josep Pla Report

12.9.21

To be or not to be Catalonia/

SER I NO SER CATALUNYA

11 S 2021

Josep Pla: ‘Mental reserves in politics get you nowhere. Our Hamletism is certainly an unfortunate thing. Barcelona our capital and home. Home certainly. Capital very sporadically’

(Photos: Hamlet Junqueras whistled on 9/11, one day in the year Barcelona is capital of Catalonia)

English text below

JOSEP PLA: ‘UNA POLÍTICA DE RESERVES MENTALS NO ÉS RES. EL NOSTRE HAMLETISME ÉS CERTAMENT UNA COSA LAMENTABLE. BARCELONA CAP I CASAL. CASAL HO ÉS. CAP A ESTONES MOLT ESPORÀDIQUES’

(Fotos: Hamlet Junqueras xiulat l’11-S, un dia l’any que Barcelona fa de cap de Catalunya)

La nostra situació hamlètica fa que hàgim estat de fet un poble sense govern, que la crisi de l’autoritat a Catalunya no es tanqui mai. El poble català, que de l’autoritat només n’ha conegut un burocratisme sovint dissolvent, generalment ignorant, sempre foraster, viu enmig d’una anguniosa incomoditat, sense confort polític. Els nacionalistes francesos usen la paraula nacionalisme en un sentit absolutament invers del que li donem nosaltres. És un nacionalisme d’estat. Per nosaltres nacionalisme vol dir lluita i correcció de l’ordre jurídic. El nostre lema, la veritat és la justícia. Si es fa una política s’ha d’arriscar el tot per al tot i arribar fins al final. Una política de reserves mentals no és res. El nostre hamletisme és certament una cosa lamentable. L’estat de Madrid s’ha dedicat a copiar gairebé tot el que ha fet l’estat francès. Sempre hi ha hagut un interès diríem lateral, molt actiu, per provocar la desunió de la gent d’aquest país. Només la unió pot ser eficient. La política és negociació, diàleg, tenacitat i una dedicació total. Barcelona cap i casal. Casal ho és, cap a estones molt esporàdiques.

(Any 1924, Prosperitat i rauxa de Catalunya vol 32 OC Josep Pla)

Junqueras 11 S 2021

Our Hamletic situation means that we have in fact been a people without a government, so that the crisis of authority in Catalonia will never end. The Catalan people, who have known only of rulers a bureaucracy often dismissive, generally ignorant, always foreign, live under an anguished unease, without political comfort. French nationalists use the word nationalism in an absolutely opposite sense of what we do. It is a state nationalism. For us nationalism means to fight back and correct the legal order. Our motto: truth is justice. Going into politics you must risk everything for whatever it takes. Mental reserves in politics get you nowhere. Our Hamletism is certainly an unfortunate thing. The state in Madrid is dedicated to copying almost everything the French state has ever done. There is also a side issue, so to speak, very active, to provoke the disunity of the people of this country. Only union can be efficient. Politics is negotiation, dialogue, tenacity and total dedication. Barcelona our capital and home. Home certainly. Capital very sporadically.

(Year 1924, Prosperity and uprising of Catalonia, vol 32 Josep Pla Complete Works)

12 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: A free Republic of Catalonia/ UNA REPÚBLICA LLIURE DE CATALUNYA

Verges Report

11.9.21

A free Republic of Catalonia/

UNA REPÚBLICA LLIURE DE CATALUNYA

tortxes

The Three Commons in the last free Parliament in 1705 voted to defend Catalonia (Yes noble or military and royal or popular chambers and abstention religious chamber)

(Photo: March of the torches all over Catalonia on the vigil of 9/11 when the French occupied Catalonia in 1714 and gave it to Spain)/

DARRER PARLAMENT LLIURE DELS TRES COMUNS EL 1705 VOTA DEFENSAR CATALUNYA (SÍ BRAÇOS NOBILIARI O MILITAR I REIAL O POPULAR I ABSTENCIÓ BRAÇ ECLESIÀSTIC)

(Foto: Marxa de torxes arreu de Catalunya a la vigília de l’11-S quan els francesos l’ocuparen el 1714 i l’entregaren a Espanya)

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/marc-pons-agusti-alcoberro-1714-defensava-republica-lliure-catalunya_644288_102.html

&

34 counties for independence and only 8 less than 50% support/

34 COMARQUES PER LA INDEPENDÈNCIA I NOMÉS 8 MENYS DEL 50% DE SUPORT

https://www.naciodigital.cat/noticia/224319/quina-comarca-mes-independentista-creix-cau-si

&

All the 9/11s: Catalonia 1714, Chile 1973, New York 2001/

TOTS ELS 11-S: CATALUNYA 1714, XILE 1973, NOVA YORK 2001

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/11-septiembre_129_8285359.html

&

Living dead Spanish nationalist Cs closes shop in Barcelona/

EL MORT VIVENT ESPANYOLISTA Cs TANCA LA BARRACA A BARCELONA

https://www.elliberal.cat/2021/09/10/cs-cierra-su-sede-en-barcelona-pero-niega-que-se-deba-a-un-problema-economico/

11 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Verges Report: ‘Ostrich policy with EU law’/ ‘POLÍTICA DEL AVESTRUZ CON EL DERECHO EUROPEO’

Verges Report

10.9.21

‘Ostrich policy with EU law’/

POLÍTICA DEL AVESTRUZ CON EL DERECHO EUROPEO’

estruc

Puigdemont’s lawyer: ‘Confuse lack of independence with lack of impartiality’/

BOYE: ‘CONFUNDIR FALTA DE INDEPENDENCIA CON FALTA DE IMPARCIALIDAD

https://www.elnacional.cat/es/opinion/gonzalo-boye-ni-serio-ni-seguro_643856_102.html

&

Socialist El Pais sees major Sanchez defeat with his 1.7 billion BCN disinvestment/

EL PAIS SOCIALISTA VEU GREU DERROTA DE SÁNCHEZ PER LA SEVA DESINVERSIÓ DE 1,7 MIL MILIONS A BCN

https://elpais.com/espana/2021-09-10/el-fiasco-de-el-prat-complica-el-plan-de-sanchez-para-desactivar-al-independentismo.html

&

Sanchez crash in Catalonia: ‘The problem is there are two coalition governments (in Madrid and in Barcelona) with different ideas’/

TROMPADA DE SÁNCHEZ A CATALUNYA: ‘EL PROBLEMA ES QUE HAY DOS GOBIERNOS DE COALICIÓN CON IDEAS DIFERENTES

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/09/10/613a223efc6c83564d8b4588.html

&

28 billion deficit in a decade of phantom infrastructures by Spain in Catalonia/

28 MIL MILIONS DÈFICIT EN UNA DÈCADA D’INFRAESTRUCTURES FANTASMA D’ESPANYA A CATALUNYA

https://www.vilaweb.cat/noticies/inversions-fantasmes-catalunya-aeroport-barcelona-jordi-goula/

10 September 2021 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

%d bloggers like this: