La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Columbus Was a Catalan Jew/COLOM ERA JUEU CATALÀ

Columbus Was a Catalan Jew

image003

Montserrat Island with the infamous volcano. Columbus used many Catalan names when naming the Caribbean he discovered and explored. Below: The literary DNA of his handwriting reveals Columbus was a Catalan Jew.

Columbus was not from Genoa. The secret of his origin lies in the virgule, an extinct puntuation sign in a diagonal from the Middle Ages used for a comma, full stop or semicolon. According to Portorican professor Estelle Irizarry of Georgetown University, Columbus was a careful punctuator who used a vast amount of virgules, an orthographic symbol which in the 15th Century is found almost exclusively in texts in Catalan (Search also How Columbus Fooled the Inquisition):

«I must confess my surprise when I  came across the sign, which is similar to the slash of the internet address (/). I decided to search for it in other manuscripts of the period from all countries who claim Columbus. But this punctuation was only present in Catalan speaking areas, especially Eivissa island. Colom was very aware of style as a writer. He punctuated. He was ambiguous when writing to Ferdinand and Isabel and his phrases, because of his punctuation, could be interpreted threeways: One never knows whether he is being thankful, whether he is disputing or whether he is criticising something. Only one quarter of his diaries are handwritten by him. In the other three quarters of his diaries, not a single virgule is found. In fact the only document which states he was born in Genoa has none. No virgule indicates transcriptions or falsifications». Hundreds of pages have been written on Columbus’s incorrect Spanish. Luis Ulloa and Lluis Yzaguirre have argued that the discoverer made the typical errors of a native Catalan  speaker. Professor Irizarry confirms this: “I am convinced that the first language of Columbus was Catalan.”

(El ADN de los escritos de Cristóbal Colón, by Estelle Irizarry, Puerto 2009; “La primera llengua de Colom era el català,” by Juan Ruiz Sierra, El Periodico, 16 October 2009)

Colom era jueu català

image003

L’ADN literari dels seu manuscrits revela que Colom era un jueu català. Primera foto: L’illa de Montserrat Island amb el seu volcà de mal record. Colom va posar molts noms catalans per donar nom al Carib que descobrí i explorà.

Colom no era de Gènova. El secret del seu origen està en la vírgula, un extint signe de puntuació en forma de diagonal de l’Edat Mitjana que podia servir de coma, punt i coma o punt. Colom, diu la professora portoriquenya Estelle Irizarry de Georgetown University, era un puntuador conscienciós i feia servir moltíssimes vírgules, símbol ortogràfic que al segle XV es trobava gairebé exclusivament als textos en català (Veure tambè a search Com Colom enganyà la Inquisició):

«He de confessar la meva sorpresa quan em vaig topar amb el signe, que és similar al que apareix a les adreces d’internet (/). Vaig decidir buscar-lo en altres manuscrits de l’època de tots els països que han reclamat Colom. Però aquesta puntuació només era típica de la parla catalana i sobretot d’Eivissa. Colom era conscient de si mateix com a escriptor. Puntuava. Quan escrivia dels reis Catòlics era ambigu i les seves frases, a causa de la puntuació, podien interpretar-se de tres formes: un no sap si està agraint alguna cosa, discutint-los o criticant-los. Només va escriure el 25% dels seus diaris. En el 75% restant no hi apareixen vírgules. I en l’únic document que diu que va néixer a Gènova, tampoc. Si no hi ha vírgules, es tracta de transcripcions o falsificacions». Sobre l’incorrecte castellà de Colom s’han omplert centenars de pàgines. Luis Ulloa i Lluís Yzaguirre van sostenir que el descobridor cometia els típics errors d’algú que va aprendre a parlar en català. La professora Irizarry ho confirma: “N’estic convençuda: la primera llengua de Colom va ser el català.”

(El ADN de los escritos de Cristóbal Colón, per Estelle Irizarry, Puerto 2009; “La primera llengua de Colom era el català” per Juan Ruiz Sierra, El Periodico, 16 octubre 2009)

Advertisements

17 October 2009 - Posted by | Culture/Cultura |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: