La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Stalinist Global Warming/ESCALFAMENT GLOBAL ESTALINISTA

Stalinist Global Warming

The UN’s IPCC hockey stick with flat temperatures since 1000 and a sudden dramatic rise with global human progress. The real data shows in red the long medieval warm period followed in blue by the litle ice age and a moderate warming in the modern era. Below: Lenin with Trotsky at right in 1920. Stalin lengthened the pulpit to eliminate Trotsky.

The existence of the little ice age and the medieval warm period were an embarrassment to the global warmers, because they showed that the current warming is almost indistinguishable from previous warmings. The UN’s IPCC finally found a solution with the celebrated hockey stick temperature record. Inconvenient facts were simply expunged, much as Trotsky was removed from Stalin’s photographs (Search The Ministry of Climate Truth).

To the surprise of everyone who knew about the strong evidence for the little ice age and the medieval climate optimum, the graph showed a nearly constant temperature from the year 1000 until about 150 years ago, when the temperature began to rise abruptly like the blade of a hockey stick. The inference was that this was due to anthropogenic CO2. There was no explanation of why both the medieval warm period and the little ice age, very clearly shown in the 1990 IPCC report, had simply disappeared by 2001. The hockey stick was not supported by observational data. Before the Copenhagen Climate Conference in 2009, another nasty thing happened to global warmers. A Russian server released large numbers of e-mails and other files from computers of the University of East Anglia’s CRU. These files were very embarrassing. Peer review has largely failed in climate science. Global warmers had something like Gadaffi’s initial superiority over rag-tag opponents in Libya. Consider this comment: “I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow—even if we have to define what the peer-review literature is.” And consider the comment on a journal that committed the mortal sin of publishing one of the heretical papers: “I think we have to stop considering Climate Research as a legitimate peer-reviewed journal. Perhaps we should encourage our colleagues in the climate research community to no longer submit to, or cite papers in, this journal.” Peer review in climate science meant that the “team” recommended publication of each other’s work, and kept any off-message paper from being accepted for publication.

(“The Truth About Greenhouse Gases. The dubious science of the climate crusaders, by William Happer, First Things, June-July 2011)

http://www.firstthings.com/article/2011/05/the-truth-about-greenhouse-gases

Escalfament global estalinista

Lenin amb Trotsky a la dreta el 1920. Stalin allargaria la tribuna per eliminar Trotsky. Primera foto: El pal de hockey de l’IPCC de l’ONU amb temperatures planes des de l’any mil i un sobtat augment dramàtic amb el progrés humà mundial. Les dades reals mostren en vermell un llarg periode càlid medieval seguit en blau de la petita era glaciar i un escalfament moderat a l’era moderna.

L’existència de la petita era glaciar i del periode càlid medieval ridiculitza els escalfadors globals perquè demostra que l’escalfament actual no es diferencia pràcticament en res dels anteriors escalfaments. L’IPCC de l’ONU ha trobat finalment la solució amb el cèlebre historial de la temperatura en forma de pal de hockey. Els fets inconvenients han estat simplement eliminats, igual com Trotsky era esborrat de les fotos per Stalin (Veure search El Ministeri de la Veritat Climàtica).

Davant la sorpresa de tots els que coneixen les sòlides proves de la petita era glaciar i de l’òptim climàtic medieval, el gràfic mostra una temperatura pràcticament constant des de l’any mil fins fa uns 150 anys quan la temperatura comença a pujar de cop com la fulla d’un pal d’hockey. Es volia donar a entendre que aixó era degut al CO2 antropogènic. Cap explicació per què tant el periode càlid medieval com la petita era glaciar, clarament dibuixats en l’informe de l’IPCC de 1990, havien simplement desaparegut el 2001. El pal de hockey no està recolzat per dades d’observacions. Just abans de la Conferència del Clima de Copenhaguen de 2009, passava una altra cosa desgradable als escalfadors globals. Un servidor rus deixava a la xarxa una gran quantitat d’emails i altres documents d’ordinadors del CRU de la Universitat d’East Anglia. Aquests arxius han resultat enormement comprometedors. A més el peer review ha fallat estrepitosament a la ciència del clima. Els escalfadors actuen amb la superioritat inicial de Gadaffi contra l’oposició desarmada líbia. Només cal veure aquest comentari: “No veig com cap d’aquests dos papers estigui en el proper informe de l’IPCC. Kevin i jo mateix farem que no hi entrin sigui com sigui –encara que haguem de redefinir la literatura de peer review.” O considerem el comentari sobre una revista que havia comès el pecat mortal de publicar un paper dels herètics: “Crec que hem de deixar de considerar Climate Research com una revista legítima amb peer review. Potser hauriem d’animar els nostres col.legues de la comunitat de recerca del clima de no presentar ni citar més papers d’aquesta revista.” El peer review a la ciència del clima vol dir que “l’equip” recomana la publicació dels treballs mutus i assegura que cap paper que no segueixi la línia sigui acceptada per publicació.

(“The Truth About Greenhouse Gases. The dubious science of the climate crusaders, per William Happer, First Things, juny-juliol 2011)

http://www.firstthings.com/article/2011/05/the-truth-about-greenhouse-gases

4 June 2011 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: