La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Omnium Wanted to Buy Josep Pla/ÒMNIUM VOLIA COMPRAR JOSEP PLA

 Omnium Wanted to Buy Josep Pla

by Josep C. Verges

Josep Pla is by far our greatest writer, who made with Catalan what Shakespeare erected with English. We are centuries late, thanks to Franco-Spanish despotism, but today we have a writer who symbolically died the same day as Shakespeare and Cervantes, the 23rd April, when Catalans celebrate Valentine’s Day giving a rose and a book. Below: Omnium Cultural hold their annual prize day on Saint Lucia, patron saint of the blind, dressmakers and writers. But the worst blind is one who does not want to see.

Omnium is celebrating the 50th anniversary of its foundation in 1961 by businessmen, enriched in Spanish but wanting to leave their mark in Catalan. I have called publicly and in a personal letter to President Muriel Casals for a reconciliation with Josep Pla, falsely vilified. The writer most censored was accused by Omnium of being a regime follower! The writer who fought since 1940 every week for freedom was accused by Omnium of totalitarian! The writer most read and most published in Catalan was accused by Omnium of not Catalan enough! In fact Omnium attacked Josep Pla relentlessly, not for any truth in the imaginary arguments but simply because of a business spat (Search Omnium’s Debt with Josep Pla).

The newly established Omnium Cultural wanted to make a name for itself in Catalonia by publishing the complete works of Josep Pla. The millionaire businessmen were used to getting their away in the belief that money can do anything. Grave mistake. Floid men’s perfume manufacturer Joan Baptista Cendros took the lead, as my father Josep Verges Matas wrote to Josep Pla 31 March 1965: “The same that you told me the other day about the offer by Mr. Cendros to give you a million for the complete works I have heard from several people who have come to tell me, saying it is a done deal. Mr. Cendros has decided to become a publisher with the same promotion energies he applies to the production of hair lotions. All this is quite absurd and does nothing but create misunderstandings so I think it is time to announce the publication of the Complete Works maybe giving the exact titles and the dates of the first twelve volumes. I repeat that the amount you will be paid upfront is over one million, not to mention the follow up if sales of the first five thousand copies have a certain vivacity, as I believe will be the case. You and I wil travel on the same road: we have worked hard, but eventually we will see money, positively.” Josep Pla chose the professionalism and reliability of the publisher of Destino. Cendros never forgave Pla and the same year he started the anti-Pla campaign. The more success Pla had –and the Complete Works were overwhelming with The Grey Notebook totemic like James Joyce’s Ulysses or The Magic Mountain by Thomas Mann- the more hatred emanated from Dalmases Palace. Pla was denied the recognition of the Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. If you look at the Nobel winners you will find huge holes and vast mediocrities. The Nobel is diminished just like Omnium Cultural is diminished by failing to recognise the best writers. The saddest thing is that Omnium Cultural has gone on from a business spat to bureaucratic silence, as if Josep Pla were a Soviet-style unperson. I am saddened that Muriel Casals is so culturally afraid and politically Marxist-Leninist that she does not dare answer me in public and not even in private. Josep Pla will exist long after today’s doers are long forgotten just like the businessmen who founded Omnium Cultural with a guilty conscience. All that you needed is to read Josep Pla with sense and sensibility, and of course with eyes wide open.

(“Òmnium volia comprar Josep Pla,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 December 2011)

Òmnium volia comprar Josep Pla

per Josep C. Vergés

Òmnium Cultural celebra la seva festa anual el Dia de Santa Llúcia, patrona dels cecs, de les modistes i dels escriptors. Però no hi ha pitjor cec que el que no vol veure. Primera foto: Josep Pla és de lluny el nostre més gran escriptor, que ha fet del català el que Shakespeare construia amb l’anglès. Portem segles de retard, gràcies al despotisme franco-castellà, però tenim avui un escriptor que simbòlicament mor el mateix dia que Shakespeare i Cervantes, el 23 d’abril, quan els catalans celebrem el dia dels enamorats regalant una rosa i un llibre.

Òmnium celebra els 50 anys de la seva fundació el 1961 per uns empresaris, enriquits en castellà però que volien significar-se en català. Jo ho he aprofitat per demanar públicament i en una carta personal a la presidenta Muriel Casals reconciliar-se amb Josep Pla, vilificat falsament. L’escriptor més censurat, l’acusava Òmnium de compromès amb el règim! L’escriptor que des de 1940 lluitava cada setmana per la llibertat, l’acusava Òmnium de totalitari! L’escriptor més llegit i que més ha escrit en català l’acusava Òmnium de poc català! Resulta però que Òmnium es va dedicar a atacar Josep Pla, no per cap fonament de les inventades raons que argumentava, sinó per una simple rabieta empresarial (Veure search El deute d’Òmnium amb Josep Pla).

El nouvingut Òmnium Cultural volia fer-se un nom a Catalunya publicant les obres completes de Josep Pla, i aquells empresaris milionaris acostumats a sortir-se amb la seva creien que el diner ho pot tot. Greu error. El fabricant de perfumeria masculina Floid, Joan Baptista Cendrós, duia la veu cantant, com escriu el meu pare Josep Vergés Matas a Josep Pla el 31 març 1965: “El mateix que vas dir-me tu l’altra dia sobre l’oferta del senyor Cendrós de donar-te un milió per les obres completes han vingut a dir-m’ho diferentes persones donant la cosa com a feta. El senyor Cendrós s’ha posat a fer d’editor amb el mateix ímpetu propagandístic que posa en la fabricació de locions capil.lars. Com que tot aixó és absurd i no fa més que crear equívocs crec que és hora de fer l’anunci de la publicació de l’Obra Completa donant a ser possible la relació exacta dels dotze primers títols i les dates de publicació. Repeteixo que la quantitat que cobraràs a compte és molt superior al milió i no parlem ja de si es venen amb una certa vivacitat els cinc mil primers exemplars, que jo crec que sí. Tant tu com jo farem el mateix camí: haurem treballat molt, però a la llarga veurem diners positivament.” Josep Pla va elegir la professionalitat i treball seriós de l’editor de Destino. Cendrós no li va perdonar mai i aquell mateix any iniciava la campanya anti-Pla. Com més èxit tenia Pla –i l’Obra Completa ha estat immensa amb El Quadern Gris totèmic com l’Ulisses de James Joyce o La Muntanya Màgica de Thomas Mann- més odi emanava del Palau Dalmases, negant-li el reconeixement del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Mireu els guanyadors del Nobel i trobareu enormes forats i vastes mediocritats. Queda empetitit el Nobel com queda empetitit Òmnium Cultural al no voler reconèixer els millors escriptors. El més trist és que Òmnium Cultural ha passat de la rabieta empresarial al silenci burocràtic, com si Josep Pla ara fos una no-persona del món soviètic. Em sap greu que Muriel Casals sigui tan culturalment poruga o políticament marxistaleninista que no s’atraveixi ni a contestar-me, no ja en públic, sinó ni tan sols en privat. Josep Pla existirà molt després que els manaires d’avui estiguin tant oblidats com els empresaris amb mala consciència que fundaren Òmnium Cultural. Només cal llegir Josep Pla amb seny i sense rauxa, i amb els ulls ben oberts.

(“Òmnium volia comprar Josep Pla,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 desembre 2011)

Advertisements

15 December 2011 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia | , ,

1 Comment »

  1. Rreiviindicar Pla? Ahir a la Festa de Santa Llúcia vam recordar els 60 anys del seu Premi per “El carrer Estret”. Hem fet 2 sessions a la seu nacional sobre la seva obra (organitzen Joaquim Colominas i Vinyet Panyella, membres de la Junta). Crec que és el que ara toca fer…

    Like

    Comment by Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural | 21 December 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: