La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Science Is Not Settled/LA CIÈNCIA NO ÉS SEGURA

The Science Is Not Settled

by B. Alberts, Editor of Science

Chronic fatigue for man-made global warming: public support is evaporating for climate science that refuses to be replicated. Below: Judy A. Mikovist led the research now retracted. She resigned and has been arrested for stealing lab materials. The results were contaminated by lab viruses not present in the chronic fatigue patients.

Science is not settled, not in climate warming and not in any field. The headline news of 2009 that fatigue was caused by a virus has not been able to be replicated and now retracted. East Anglia’s CRU has refused to provide the original calculations to test their argument that humans cause global warming so no need for a retraction, yet, for global warmers. The editor of Science retracts false science:

 

“Science is fully retracting the report “Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome.” Multiple laboratories, including those of the original authors, have failed to reliably detect XMRV virus or other MLV–related viruses in chronic fatigue syndrome patients. In addition, there is evidence of poor quality control in a number of specific experiments in the report with 3 figures retracted by the author. The authors acknowledged to Science that they omitted important information from the legend of one figure. Specifically, they failed to indicate that the CFS patient–derived peripheral blood mononuclear cells had been treated with azacytidine. This was in contrast to the CFS samples shown in other figures which had not been treated with azacytidine. Given all of these issues, Science has lost confidence in the Report and the validity of its conclusions. The majority of the authors have agreed in principle to retract the Report but they have been unable to agree on the wording of their statement. A retraction signed by all the authors is unlikely to be forthcoming. We are therefore editorially retracting the Report. We regret the time and resources that the scientific community has devoted to unsuccessful attempts to replicate these results.”

(“Retraction,” by Bruce Alberts, editor in chief, Science, 23 December 2011)

La ciència no és segura

per B. Alberts, director de Science

 

Judy A. Mikovist que va dirigir la investigació ara retractada. Ha dimitit i ha estat detinguda per robar materials del laboratori. Els resultats havien estat contaminats per virus de laboratori que no estaven presents en els malalts de fatiga crònica. Primera foto: La fatiga crònica de l’escalfament global per l’home: el suport públic s’està evaporant en una ciència del clima que es nega a ser replicada.

La ciència no és segura, en l’escalfament global o en qualsevol camp. Els titulars dels diaris de 2009 deien que la fatiga la causava un virus, cosa que no ha estat capaç de ser replicada i ara ha estat retractada. CRU d’East Anglia s’ha negat en canvi a proporcionar els càlculs originals per a comprovar el seu argument que l’home causa l’escalfament global. No faran cap retractació, per ara, els escalfadors globals. El director de Science sí es retracta de la ciència falsa:

“Science es retracta totalment de l’estudi “La detecció d’un retrovirus infecciós, XMRV, en les cèl·lules sanguínies dels malats amb síndrome de fatiga crònica.” Múltiples laboratoris, inclosos els dels autors originals, no han pogut detectar de forma fiable el virus XMRV i altres virus tipus MLV en malalts amb síndrome de fatiga crònica. A més, s’ha pogut comprovar que els controls de qualitat han estat deficients en una sèrie d’experiments específics de l’estudi, amb tres taules ja retractades pels autors. Els autors han reconegut a Science que varen ometre informació important en la llegenda d’una figura. En concret, no indicava que les cèl·lules sanguínies mononuclears perifèriques dels malalts de síndrome de fatiga crònica havien estat tractades amb azacitidina. En canvi les mostres de síndrome de fatiga crònica en les altres taules no havien estat tractades amb azacitidina. Tenint en compte aquesta problemàtica Science ha perdut la confiança en l’estudi i en la validesa de les seves conclusions. La majoria dels autors han acordat, en principi retractar-se de l’estudi, però no han pogut posar-se d’acord sobre el redactat de la seva declaració. Una retractació signada per tots els autors és poc probable en el pròxim futur. Per tant l’editorial es retracta ella de l’estudi. Lamentem el temps i els recursos que la comunitat científica ha dedicat en els intents fallits per replicar aquests resultats.”

(“Retraction,” per Bruce Alberts, director de Science, 23 desembre 2011)

Advertisements

23 December 2011 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: