La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pay Now, Buy Later/PAGA ARA, COMPRA DESPRÉS

Pay Now, Buy Later

Credit cards make you spend without asking how you will pay the banks. Below: Paying before buying is better even than sales.

Buy now, pay later” is the mantra of retailing, but shoppers are now paying first and buying later. Our economic system is set up to encourage overspending. Layaway became widespread during the Great Depression, just as now, after the hangover from a colossal credit binge. Consumers use layaway to manage their money better. It’s a question not of spending less but of spending smarter.

Layaway programs require shoppers to make regular payments, pay a service fee (typically five dollars), and then make regularly scheduled payments until you’ve paid off the full price. There are no interest payments, and if you don’t make all the payments you get your money back, minus a cancellation fee. It’s the exact opposite of instalment credit, where you get the product, and then pay for it. The whole structure of the credit-card industry is designed to make you irresponsible—as long as you make a small monthly payment, the bank will carry you. In fact, that’s what the bank wants: the profits in the credit-card business come from “revolvers,” people who rack up big interest charges. Layaway, by contrast, fosters virtue: it forces you to save, because if you don’t make the payment you don’t get the product. It’s a commitment device, a way to do something that you want but know you’ll have a hard time doing if left purely to your own devices. If you don’t have a lot of money, the presence of a sizeable sum means that you’ll be constantly tempted to dip into it. People have a profound distaste for temptation and are willing to go to great lengths to avoid it. That’s precisely what layaway does.

(“Delayed Gratification, by James Surowiecki, The New Yorker, 2 January 2012)

Paga ara, compra després

Pagar abans de comprar encara millor que les rebaixes. Primera foto: La tarja de crèdit et fa gastar i no saps com pagar els bancs.

 

Compra ara, paga després” és la mantra del comerç, però els compradors avui paguen primer i compren després. El nostra sistema econòmic està muntat per estimular gastar massa. El prepagament ja es va popularitzar durant la Gran Depressió,després de la ressaca d’una tremenda rauxa creditícia com la d’ara. Els consumidors fan servir el prepagament per a gestionar millor els seus diners. Es tracta no de gastar menys, sinó de gastar amb seny.

Els programes de compra de prepagament requereixen als compradors fer pagaments regulars, pagar una quota de servei (en general $5), i després complir els plaços fins liquidar el preu complet. No paguen interessos, i si no fan tots els pagaments els diners es retornen menys una tarifa de cancel lació. És exactament el contrari del crèdit, on et quedes el producte i després el pagues. Tota l’estructura de la indústria de les targetes de crèdit està dissenyada per fer-te un irresponsable. Sempre i quan fas un petit pagament mensual, el banc et fiarà. De fet, això és precisament el que el banc vol: els guanys del negoci de les targetes de crèdit provenen de refinançar les persones que acumulen càrrecs a gran interès. Prepagar a terminis, per contra, fomenta la moralitat: obliga a estalviar, perquè si no fas tot el pagament, no obtens el producte. És un instrument de compromís personal, una manera de fer una cosa que vols, però que saps tindràs dificultats per fer-la si ho deixes als teus propis medis. Si no tens molts diners, la presència d’una suma considerable voldrà dir que estaràs permanent temptat a fer-la servir. Tots tenim una aversió profunda a la temptació i estem disposats a anar molt lluny per evitar-la. Això és precisament el que fa la compra de prepagament.

(“Delayed Gratification, per James Surowiecki, The New Yorker, 2 gener 2012)

Advertisements

27 December 2011 - Posted by | Economy/Economia |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: