La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pla Blames the Crisis on the Rich/PLA CULPA ELS RICS DE LA CRISI

Pla Blames the Crisis on the Rich

by Josep C. Verges

The Carullas of Gallina Blanca, founders of Omnium Cultural, accused of evading at least € 160 million to Switzerland. Below: The head of the clan, Jordi Carulla, leaves court as a criminal defendant. Omnium Cultural celebrated 50 years without apologizing for the lies against Josep Pla. The rich tax evaders no longer have to maintain the foundation that we taxpayers, who do pay taxes, subisdise to the tune of 70%.

Fascist censorship banned any mention of Catalonia, the economy or even international affairs. Travelling to Israel in 1957 Josep Pla wrote in praise of the new country but my father Josep Verges Matas warned him that anti-Semitic Franco was getting nervous: “The Middle East pieces are fine but Censorship keeps demanding when they will end. Luckily we have almost finished.” The difficulty of writing when nothing could be said is illustrated by the Destino publisher’s letter of 1955: “Maybe next week you should accentuate the countryside in the letter from Italy. I know that the letter about the Baroque exasperated them.” Josep Pla had to stick to the Roman landscape because direct criticism such as “The Critical Current Against the Baroque” was abhorred by the regime. They did not want any criticism of the 18C, lest Catalans were reminded of their military occupation on 11th September 1714!

The greatness of Josep Pla is shown by how he managed to say what he wanted about Jews, the Baroque or the crisis. In the summer of 1947 my father wrote him rather worried: “I received the two pieces. The article on the the economy I tell you right now will not see the light of day because we must inevitably submit it to Censorship and everything will be cut. This week’s article was not taken to the censor and I think we will be punished.” Josep Pla was too clever with words and the publisher of Destino wrote a few days later: “Good news. Your article on prices and wages which had been banned has now been authorized and comes out this week with very few alterations, practically the same ones Vicens Vives and Ortinez pointed out.” A note of clarification: my father gave to read controversial articles before sending them to the Fascist Censorship. How does Pla get away with it in “I Find Everything So Cheap”? He discusses the terrible economic crisis by blaming the stupid and irresponsible rich -those manufacturers, so Catalan in word only, who founded Omnium Cultural, for example: “I have never seen among what one might call the upper echelons of present times the slightest grimace of disgust at the price of anything, however outrageous, over-the-top or excessive it may be. On the contrary the rising cost of anything is considered a perfectly natural phenomenon. They won’t run out of cash in the wallets inside their jackets. They are madly elated and feel perfectly at ease when they can say that some grotesque object has cost then a fabulous amount of money. Culture and civility should serve, if not for the common good -that would be asking too much- but at least for their personal self-interest. In our latitudes conservatives do not even know how to conserve. The rich undermine their own positions, play against their own specific interests and speculate against themselves while the rest of the population are daily more impoverished. Conservatives do nothing but play about with their immense mental stupidity.” Fascist censorship is dead, but Josep Pla is still being censored by the heirs of the industrialists enriched by the regime who will not forgive their being ridiculed for their sordid exhibitionism of luxury while the country went hungry. When, years later, Josep Pla rejected their attempt to whitewash their Catalan credentials by publishing his Complete Works, Omnium Cultural tried to destroy him with lies. Nothing has changed when celebrating 50 years of Omnium Cultural with all the subsidized pomp, while Josep Pla does not exist because he criticized the rich but shortsighted bourgeoisie that founded it. Today he would continue to criticise as acutely as always the public officials -there are no entrepreneurs left-with their excessive celebrations in the middle of the crisis, paid for, the party and and the crisis, out of our empty pockets.

(“Pla culpa els rics de la crisi,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 31 December 2011)

Pla culpa els rics de la crisi

per Josep C. Vergés

El cap del clan, Jordi Carulla, surt de declarar com a imputat criminal. Òmnium Cultural ha celebrat 50 anys sense disculpar-se de les mentides contra Josep Pla. Els rics evasors ja no han de sostenir la fundació perquè els contribuents que sí paguem impostos la subvencionem en el 70%. Primera foto: Els Carulla de Gallina Blanca , fundadors d’Òmnium Cultural, estan imputats d’evadir com a mínim €160 milions a Suissa.

La censura feixista prohibia parlar de Catalunya, de l’economia i ni tan sols dels afers internacionals. Quan Josep Pla viatja a Israel el 1957 i escriu elogiant el nou país el meu pare Josep Vergés Matas avisa que l’antisemita Franco s’ha posat nerviós: “Lo del Pròxim Orient està molt bé, però la censura només fa que demanar quan s’acabarà. Sort que ja estem al final.” La dificultat d’escriure sense poder dir res l’il.lustra la carta de l’editor de Destino el 1955: “Potser la setmana vinent accentua la nota del paisatge en la carta d’Itàlia. Em consta que la carta del barroc els ha exasperat.” Josep Pla tenia que accentuar el paisatge romà, perquè la crítica concreta com a “La corriente contra el barroco” molestava al règim. No volia crítiques al segle XVIII, no fos que els catalans recordéssim l’11 de setembre de 1714!

La grandesa de Josep Pla és que s’en sortia amb la seva, parlant dels jueus, del barroc o de la crisi. L’estiu del 1947 el meu pare l’escriu preocupat: “He rebut els dos articles. El de l’economia et dic des d’ara que no passarà perquè l’hem de portar indefectiblement a censura i el treuran tot. El d’aquesta setmana no l’hem portat al censor i em sembla que rebrem.” Josep Pla era massa hàbil amb les paraules i l’editor de Destino l’escriu uns dies després: “Una notícia bona. El teu article sobre preus i salaris que havia estat tret, ara l’han autoritzat i surt aquesta setmana amb molt poques esmenes, pràcticament el que van treure els senyors Vicens Vives i Ortínez.” Una aclaració: el meu pare donava a llegir els articles polèmics abans d’enviar-los a la censura feixista. Com s’ho fa Pla a “Todo lo encuentro barato”? Parla de la terrible crisi econòmica culpant els estúpids i irresponsables rics –aquells fabricants tan catalanistes de paraula que després fundaran Òmnium Cultural, per exemple: “Yo no he visto jamás entre lo que podríamos llamar el material superior de la época hacer el menor mohín de disgusto ante un precio cualquiera, por más desorbitado, desaforado, excesivo que sea. Al contrario el encarecimiento de las cosas es considerado un fenómeno perfectamente natural. No les acabarán los billetes que transportan en la cartera de la americana. Cuando pueden decir que un grotesco objecto cualquiera les ha costado una fabulosa cantidad de dinero, disfrutan como locos, se sienten perfectamente a sus anchas. La cultura y la civilización deberían servir hacia donde caen, no ya los intereses generales –eso sería quizá pedir demasiado-, sino los propios intereses particulares. En nuestras latitudes el conservador no sirve ni para conservarse. La gente rica no hace más que socavar sus propias posiciones, jugar contra su peculiares intereses, especular contra si mismos. Los demás cada dia son más pobres. Los conservadores no hacen más que retozar de su intensa estupidez mental.” La censura feixista ha mort, però Josep Pla segueix censurat pels hereus dels industrials enriquits pel règim que no li perdonaren ser ridiculitzats pel seu sòrdid exhibicionisme del luxe mentre el país passava gana. Quan, anys després, Josep Pla rebutjà el seu joc de rentat catalanista publicant les seves Obres Completes, Òmnium Cultural es dedicà a intentar destruir-lo amb mentides. Així seguim, celebrant 50 anys d’Òmnium Cultural amb tota la pompa subvencionada mentre Josep Pla no existeix perquè va criticar l’alta burgesia de vol gallinaci que el fundà. Avui seguiria criticant els alts funcionaris,-ja no tenim empresaris- tan ben retratats en les excessives celebracions enmig de la greu crisi, pagada –la festa i la crisi- de la nostra butxaca escurada.

(“Pla culpa els rics de la crisi,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 31 desembre 2011)

Advertisements

2 January 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. Una vegada més LA REPÚBLICA CATALANA de Vergés Jr. il.lumina el nostre paisatge i ens sorprenen les coses que s’hi veuen. I els pecats que s’arrosseguen sense remei, per ara. Quant als comptes a Suissa durant la dictadura i l’economia de Franco destinada a ofegar Catalunya, em sembla que eren imprescindibles.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 2 January 2012 | Reply

  2. […] Josep C Vergés, who provides an English translation and some anti-Òmnium Cultural spin to which it is not hard to […]

    Like

    Pingback by kalebeul » “Todo lo encuentro barato” | 4 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: