La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Pound Is No Safe Haven/LA LLIURA NO ÉS PORT SEGUR

The Pound Is No Safe Haven

British hot air balloon: Only 31% of gilt sold in 2009 and 2010 went to real market buyers. 69% was bought back by the Bank of England by printing money and through forced sales to nationalised banks. Below: Zimbabwe inflation: English inflation is more than double Spain’s, but speculators, based in London, downgrade Spain.

Ten-year sovereign yields dipped below 2% and UK state borrowing costs are now similar to those of Germany. While hair-shirted rhetoric has helped calm the markets, “austerity” itself has so far barely been implemented. The national debt will still double. Gilt sales during 2012 alone will hit almost £180bn. That’s 18 times more than in 2000. So the UK isn’t a “safe haven”.The UK is engaged in Zimbabwe-style deficit monetisation (Search The Pound Is Not (Yet) the Drachma).

Why are gilt yields so low? Quite simply because the UK debt is being propped up by printed money. Of the massive £475bn in gilts issued 2009-2010, equivalent to more than a third of GDP, more than half have bought back by the Bank of England. The distinction between QE and circular financing at best is metaphysical. An additional £87bn have been bought by UK banks which are being forced to buy them -state-controlled and/or subject to new regulatory requirements requiring them to hold more “high-quality” assets. But are such gilts really “high-quality”? The UK’s money supply has already been tripled as a percentage of GDP in less than three years. Much of that money remains on the balance sheet of banks that are pretending to be solvent, even though they’re not. The markets don’t actually think the chances of a UK Government default have recently fallen. On the contrary the cost of insuring UK five-year debt has doubled.

(“Printed money and regulatory diktat are keeping UK gilt yields low. The UK Government claims Britain is a safe haven. On the surface, that looks true,” by Laim Halligan, The Telegraph, 7 January 2012)

La lliura no és port segur

Inflació estil Zimbabwe: la inflació anglesa més que duplica l’espanyola, però els especuladors, basats a Londres, rebaixen Espanya. Primera foto: Globus d’aire calent anglès: només el 31% del deute públic venut 2009 i 2010 ha anat a compradors reals del mercat. El 69% ha estat recomprat pel Banc d’Anglaterra a base d’imprimir bitllets i a través de la venda forçosa als bancs nacionalitzats.

El rendiment del deute públic anglès a deu anys ha caigut per sota del 2% i el cost d’endeutament del Regne Unit és ara similar al d’Alemanya. Mentre que la retòrica de les retallades ha ajudat a calmar els mercats, “l’austeritat” pròpiament dita fins ara no s’ha implementat. El deute nacional es pensa duplicar. La venda de deute públic durant només el 2012 arribarà a gairebé £180 mil milions. Això és 18 vegades més que l’any 2000. Així que el Regne Unit no és un “refugi segur”. El Regne Unit es dedica a la monetització del dèficit a l’estil de Zimbabwe (Veure search  La lliura no és el dracma encara).

Per què el deute públic anglès paga tant poc? Simplement perquè el deute del Regne Unit està recolzat per la impressió de moneda. Del massiu £475 mil milions de deute públic emès 2009-2010, equivalent a més d’un terç del PIB, més de la meitat l’ha recomprat el Banc d’Anglaterra. La distinció entre QE i finançament circular en el millor dels casos és metafísica. Un addicional £87 mil milions ha estat comprat per bancs anglesos obligats a fer-ho per l’Estat i tots ells sotmesos a noves regulacions de tenir més actius d'”alta qualitat.” Però, realment aquest deute públic és d'”alta qualitat”? La circulació monetària del Regne Unit ja s’ha triplicat com a percentatge del PIB en menys de tres anys. Gran part d’aquests diners es queden en el balanç dels bancs que pretenen ser solvents, tot i que no ho són. Els mercats en realitat pensen que les possibilitats d’impagament del Govern del Regne Unit han augmentat darrerament, com mostra que el cost d’assegurar el deute públic anglès a cinc anys s’hagi duplicat.

(“Printed money and regulatory diktat are keeping UK gilt yields low. The UK Government claims Britain is a safe haven. On the surface, that looks true,” per Laim Halligan, The Telegraph, 7 gener 2012)

Advertisements

9 January 2012 - Posted by | Economy/Economia |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: