La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Lies of Blocher and Duran/LES MENTIDES DE BLOCHER I DURAN

The Lies of Blocher and Duran

by Josep C. Verges

The Führer Blocher was decisively rejected three times this Autumn by the Swiss democracy. He has now found that stolen data and lies lets him control Swiss institutions without any need for a democratic majority. Below: Ein Volk, ein Reich, ein Duran Lleida: the indelible stain of corruption in Catalan democracy.

The governor of the National Bank of Switzerland Philipp Hildebrand has resigned after a dirty campaign orchestrated with stolen data and lies by the authoritarian Swiss People’s Party (SVP-UDC). He endured three weeks and made an excellent press conference on the eve of Epiphany that people thought as more than sufficient. The Swiss PP had accused him of enrichment with insider knowledge of his decision to set a floor of 1.20 francs to the euro this past Summer (Search Exclusive: Rato Tarnutzer Stole Sarasin Account).

In fact he has an American wife and he fixed the rate to the euro, not to the dollar, but corrupt politicians care little for the truth. His wife bought the dollars and the dollar has actually fallen, not risen from the first purchase, so that a loss, not a profit, occurred. Why buy dollars? In early 2011 they sold a chalet and a third was placed in dollars as was their custom with savings in a multinational family. In autumn they bought a new chalet and sold those dollars. According to the international financial rule FIFO, First In First Out, six months had passed between the buying and selling of dollars. Nothing to criticize the inspectors found. The problem arose because, in between, his wife bought dollars a few weeks before setting the floor to the franc. If one considers only this purchase and subsequent sale, there appears to have been a small profit of 70,000 francs which the governor gave to a mountain rescue association. Why has he resigned? He did not think he could continue taking difficult decisions, such as the intervention of the two major Swiss banks, which have already returned their loans, or setting a floor to the franc to prevent the collapse of Swiss industry and tourism. A reminder here that Switzerland has not experienced any crisis, despite the same intervention of banks seen elsewhere. Unemployment is now at 3.3%! But the franc has heavily revalued from its correct rate of 1.40 to the euro. A governor under suspicion can hardly impose a better rate. Hildebrand had planned to set a new floor of 1.30 to the euro, but this will be hard to do now. So far the story of the governor due to the destabilization by the Swiss PP. Since the October general election they suffered a series of disasters with a major rejection by voters, although they remain the first Swiss party. Their latest setback has been to put forward a corrupt candidate to be part of the Swiss government. The Swiss PP in French has the same name, UDC, as the Catalan UDC. Both UDCs are in the hands of Stalinists. Christoph Blocher became a billionaire ransacking companies and speculating on insider information. Duran Lleida is a billionaire without having ever worked. But billions vanished from the ministries he controlled. The two Führers run their UDCs without any respect for democracy and their policies are fixed on their personal whim of the day. Blocher is both for and against a floor to the franc, just like Duran is both for and against a fiscal pact. Corruption is their favourite perfume. Duran boasts that a dozen of his associates have been sentenced to prison, while the government candidate hand-picked by Blocher now faces a criminal trial for fraud in a will. Lies are their daily currency. Duran promised to resign if any associate of his was ever convicted of corruption. Blocher also lies his head off, and the bigger the lie the more he gets his way. He has succesfully guillotined the governor of the National Bank of Switzerland, but he runs the serious risk of indictment for stealing bank data. Of course, like Duran, he has Parliamentary immunity and we have seen that Duran was not even called as a witness in the many trials of his corrupt associates. The lesson is sadly the same in clean Switzerland as in dirty Catalonia. Honest people resign while the corrupt laugh at all of us.

(“Les mentides de Blocher i Duran,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 January 2011)

Les mentides de Blocher i Duran

per Josep C. Vergés

Ein Volk, ein Reich, ein Duran Lleida: la corrupta taca indeleble de la democràcia catalana. Primera foto: El Führer Blocher ha estat rotundament rebutjat tres cops aquesta tardor per la democràcia suïssa. Ara descobreix que dades robades i mentides li permeten controlar les institucions suisses sense necessitat d’una majoria democràtica.

El governador del Banc Nacional de Suissa Philipp Hildebrand ha dimitit després d’una bruta campanya orquestrada amb dades robades i mentides per part de l’autoritari Partit Popular Suís (SVP-UDC). Ha aguantat tres setmanes i va fer una excel.lent roda de premsa la vigília de reis que tothom va trobar més que suficient. El PP suís l’acusava d’enriquir-se amb la seva decisió de fixar un mínim del franc amb l’euro de 1.20 aquest passat estium (Veure search Exclusiu: Rato Tarnutzer va robar el compte de Sarasin).

Resulta que té una dona americana i que ell va fixar el curs de l’euro, no del dòlar. Als polítics corruptes poc importa la veritat. Fou la dona qui va fer la compra de dòlars i el dòlar de fet ha baixat, no pujat, així que des de la primera compra s’ha produit una pèrdua i cap guany. Per què la compra de dòlars? A principis de 2011 van vendre un xalet i guardaren un terç en dòlars com feien sempre amb els diners d’una família multinacional. A la tardor compraren un nou xalet i vengueren els dòlars de nou. Segons la regla financera internacional FIFO, First In First Out, havien passat sis mesos entre la compra i la venda de dòlars. Res a criticar han trobat els inspectors. El problema ha sorgit perquè, entremig la dona va comprar dòlars poques setmanes abans de fixar el mínim del franc. Si només es té en compte aquesta compra i la venda posterior, sembla que s’ha produit un benefici petit de 70.000 francs que el governador ha donat a una associació de rescat de muntanya. Per què ha dimitit? Perquè no creu que pot seguir prenent decisions difícils com la intervenció dels dos principals bancs suissos, que ja han tornat els préstecs, o sostenir el franc perquè no s’enfonsi la indústria i el turisme suís. Aquí cal recordar que Suissa no ha patit la crisi, tot i la mateixa intervenció dels bancs que hem vist arreu. L’atur actual és del 3,3%! Però el franc s’ha revaloritzat molt i hauria de valdre 1.40 l’euro. Un governador questionat difícilment pot imposar un curs millor. Hildebrand havia planejat fixar un nou mínim d’1.30 l’euro i ja veurem quan podrà ser ara. Fins aquí la història del governador deguda a la desestabilització del PP suís. Des de les eleccions generals d’octubre ha patit un seguit de catàstrofes amb un rebuig electoral general, tot i seguir com a primer partit suís. La seva darrera patinada ha esta presentar un candidat corrupte per a formar part del govern suís. El PP suís o UDC en francès és molt semblant a l’UDC catalana. Les dues UDCs estan en mans d’estalinistes. Christoph Blocher s’ha fet multimilionari saquejant empreses i especulant amb informació privilegiada. Duran Lleida s’ha fet multimilionari sense haver treballat mai. Però milers de milions han desaparegut de les conselleries que controlava. Els dos Führers controlen les seves UDCs sense cap mena de respecte per la democràcia i la seva política la determina el caprici personal del dia. Blocher, tant estava en contra com a favor de fixar el franc, igual que Duran tant està en contra com a favor del pacte fiscal. La corrupció és el seu perfum preferit. Duran llueix una dotzena de socis condemnats a presó, mentre el candidat al govern triat a dit per Blocher ara s’enfronta a un judici criminal per frau testamentari. Les mentides són moneda de cada dia. Duran va prometre dimitir si un soci seu era condemnat per corrupció. Blocher també menteix més que parla, i com més gruixuda més s’en surt amb la seva. Ha guillotinat el governador del Banc Nacional de Suissa, però corre el greu perill de ser imputat per robar dades bancàries. És clar que igual que Duran és un aforat, i ja hem vist que Duran no ha assistit ni com a testimoni als múltiples judicis dels seus socis corruptes. La lliçó tristament és la mateixa a la neta Suissa i a la bruta Catalunya. La gent honesta dimiteix mentre els corruptes es riuen de nosaltres.

(“Les mentides de Blocher i Duran,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 gener 2011)

Advertisements

10 January 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

2 Comments »

  1. Herzlichen Dank für diesen Artikel, er war nötig… Hoffentlich lesen ihn viele Menschen.

    Like

    Comment by Herbert | 10 January 2012 | Reply

  2. Hòstia!! és fort això. Fa dies que NO se´l veu a la Tele.

    Like

    Comment by Frank | 11 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: