La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pujol’s Toad Hall Government/LA GENERALITAT GRIPAU DE PUJOL

Pujol’s Toad Hall Government

by Josep C. Verges

The president of Switzerland Eveline Widmer-Schlumpf with her grandson of the Romance speaking Grisons. The Swiss Parliament and Senate elect from the seven ministers the president for a year, as Catalonia formerly did, to prevent the accumulation of power and the spread of corruption. Below: Toad of Toad Hall, Jordi Pujol, 17 years in power. CIU returns, having learnt nothing, with more power than ever thanks to the well deserved socialist collapse.

Catalonia has faced three centuries of Spanish discrimination. Who would think so seeing the dynamism of Catalans. This dynamism is not the product of having a State, abolished after the Franco-Spanish military occupation of 1714. The dynamism comes from the initiative of Catalans. The first President of the Catalan Government after democracy, Jordi Pujol, was a failed businessman in everything he touched, from banks to newspapers. Josep Pla already saw before he won power that he was a grave threat to Catalonia. Pujol is responsible for a Catalan Government bloated as a toad in heat. While there was growth his disastrous “fish in the basket” policy seemed to work. With the crisis we see the disaster of so much rotten fish we cannot afford.

Josep Pla saw that Jordi Pujol was a vulgar demagogue obsessed with power. His family is now worth millions when he was a ruined man after winning his first election. He built up a make-believe State with a make-believe television and make-believe Swedish welfare, with nothing paid for except the commissions. Catalans are outraged by the cuts in public spending, but perhaps we should be angry with ourselves for letting ourselves to be fooled by a confidence man, as Pla labelled him, and tolerating the vast public corruption, from Pujol’s children to his embedded partner Duran Lleida. Catalans have forgotten that their Government, which lasted seven centuries, was modest in size. Switzerland, the same size as us, managed to remain independent. It has seven ministries, including the president. Removing defence and foreign affairs that we do not have, Catalonia could function like a Swiss watch with only five ministries, including the president. Pujol copied the French and Spanish toads, our invaders and exploiters. We would have no crisis if we had a Government as modest as Switzerland, the same we enjoyed when we were free.

La Generalitat gripau de Pujol

per Josep C. Vergés

El gripau blau Jordi Pujol, 17 anys al poder. CiU torna sense haver aprés res amb més poder que mai pel merescut col.lapse socialista. Primera foto: La presidenta suissa Eveline Widmer-Schlumpf amb el seu nét als Grisons de parla romanç. El Parlament i Senat suissos elegeixen entre els set ministres el president per un any, igual com feia Catalunya per no acumular poder i generar corrupció.

 

Catalunya porta tres segles discriminada per Espanya. Qui ho diria veient el dinamisme català. Aquest dinamisme no és gràcies a cap Estat, que no tenim des de l’ocupació militar francoespanyola de 1714. El dinamisme ve de la iniciativa dels catalans. El primer president de la Generalitat en democràcia, Jordi Pujol, era un empresari fracassat en tot el que tocava, des de bancs a diaris. Josep Pla ja va veure abans que arribés al poder que era un greu perill per Catalunya. Pujol és el culpable de la Generalitat inflada com un gripau en zel. Mentre creixíem el seu desastrós “peix al cove” semblava funcionar. Amb la crisi veiem el desastre de tot el seu peix podrit que no podem pagar.

Josep Pla veia que Jordi Pujol era un vulgar demagog obsés pel poder. La seva família s’ha fet milionària, quan ell estava arruinat al guanyar les eleccions. Ha bastit un Estat de mentida amb una televisió de mentida i un benestar suec de mentida, on res quadra excepte les comissions. Els catalans estem indignats amb les retallades públiques, però potser que ens indignem amb nosaltres mateixos per deixar-nos engatussar per un milhomes, com li deia Pla, i acceptar tota aquesta immensa corrupció pública, des dels fills de Pujol al seu soci de pedra picada Duran Lleida. Els catalans hem oblidat que la Generalitat que va durar set segles era modesta. Suissa, de la mida nostra, ha sabut mantenir-se independent. Té set ministeris, inclòs el president. Treient defensa i afers exteriors, que no tenim, Catalunya podria funcionar com un rellotge suís amb només cinc conselleries, inclòs el president. Pujol va copiar els gripaus francoespanyols, els nostres invasors i explotadors. Viuríem sense crisi com els suissos si tinguéssim una Generalitat modesta com la que té Suissa i com teníem nosaltres quan érem lliures.

14 January 2012 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: