La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalan Discrimination in 1896/DISCRIMINACIÓ CATALANA EL 1896

Catalan Discrimination in 1896

by Francesc Flos

Arc de Triomphe, entrance to the World Exhibition of 1888 in Barcelona, where ​​Catalonia presented itself as an advanced economy. Political and cultural renaissance followed parallel to economic growth. Below: Francesc Flos founded schools incorporating play as part of education. Franco closed down the schools, banned his name and burnt his textbooks in Catalan.

The discrimination of Catalonia by Spain began with the Franco-Spanish military occupation of 1714. Francesc Flos portrayed, before the loss of Cuba and the Philippines in 1898, how Catalonia was also an exploited colony of Spain. Nothing has changed:

“In ancient times, that is historically, we found that the preponderance and splendour of the Catalan land was due precisely to its venerable laws born in the warmth of autonomy it enjoyed and which were taken away by the force of arms, and not by any treaty or agreement, by Spanish troops aided by the French. The “Statistics of the Administrative Contribution of Industry and Commerce” of 1888 to 1890 show that non-Catalan Spain pay 2.08 pesetas and Catalans 4.78 per head. That is more than double. In the “General Foreign Trade Statistics of Spain with its overseas provinces and foreign powers in 1891″ we find that the Spanish Government takes in from national commerce for tariffs and port taxes, etc, for non-Catalan Spaniards 5.17 pesetas and for every Catalan 26.54. That is the people of Catalonia pay five times more than those beyond the Ebro. What should the Spanish government be obligated to do to compensate for the increased tax revenues from Catalonia? To better promote public works and meet all those needs that the country requires. What is certain is that Catalonia has progressed in its different areas solely thanks to its people, while other regions have been protected with donations and subsidies, like for example Madrid, and many more that would be to long to list.”

(Geografia de Catalunya pera servir de text en las escolas de Catalunya y ahont se parli la llengun catalana, y útil pera’ls excursionistas, viatjants de comers, etc, by Francisco Clos y Calcat, 1896)

Discriminació catalana el 1896

per Francesc Flos

Francesc Flos va fundar escoles incorporant el joc com a part de l’educació. Franco les va tancar, prohibí el seu nom i cremà els seus llibres de text escrits en català. Primera foto: Arc de Triomf, entrada de l’Exposició Universal de 1888 a Barcelona, on Catalunya es presenta al món com a país avançat. El renaixement polític i cultural va paral.lel a l’econòmic.

La discriminació de Catalunya per Espanya començà amb l’ocupació militar francoespanyola, de 1714. Francesc Flos explicava abans de la pèrdua de Cuba i Filipines el 1898 que Catalunya també era una colònia saquejada per Espanya. Res ha canviat:

 

“En lo antich, aixó es en sa historia, trovárem que la preponderancia y esplendor de la terra catalana es deguda precisament á sas venerandas lleys nascudas al calor de la autonomía que gosava y que per la forsa de las armas, y no per cap pacte ni avinensa se li arrebatá per les tropes castellanas ajudadas de les francesas. De la “Estadística Administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio” de l’any 1888 al 1890 resulta que vé á pagar cada espanyol no català 2,08 Ptas y cada català 4,78 Ptas. Aixó es més del doble. Are de la “Estadística General del Comercio exterior de España con sus provincias de Ultramar y potencias extranjeras en 1891” trovárem que l’Estat espanyol cobra del comers nacional en forma de drets d’entrada, impostos sobre la cárrega y descárrega, etz, per cada espanyol no catalá 5,17 Ptas y per cada català 26,54 Ptas. Es a dir que’ls habitants de Catalunya paguém cinch vegades més que enllà del Ebro. A qué vindria obligat l’Estat espanyol pera compensar l’aument tributatiu de Catalunya? Al millor foment y desenrotllo de les obras públicas y á satisfer totas aquellas necessitats que’l país reclama. Lo qu’es pot assegurar que Catalunya si ha progressat en sos diferents rams s’ho deu á ella mateixa, mentre que altres regions han sigut protegidas ab donatius y subvencions de l’Estat, com per exemple Madrid y molt més que fora llarch d’anomenar.”

(Geografia de Catalunya pera servir de text en las escolas de Catalunya y ahont se parli la llengun catalana, y útil pera’ls excursionistas, viatjants de comers, etc, per Francisco Clos y Calcat, 1896)

Advertisements

15 January 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Em permeto afegir un “NO” a la frase “res ha canviat”, error en el català més comú i que sense corregir diu exactament el contrari del que es vol dir. Fixeu-vos que fins i tot la frase en anglès inclou el “no”. Diu nothing enlloc d’anything. “RES”, paraula purament llatina, vol dir cosa. Preguntem, correctament, “hi ha res a fer ?” i contestem correctament si és el cas, “no hi ha res a fer.”

    Nota de l’editor D’on no n’hi ha, res raja. Tant hi fa el no. Amb tots els canvis seguim igual. Com diuen els francesos: plus ça change, plus c’est la même chose.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 15 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: