La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Scotland’s Referendum/EL REFERÈNDUM D’ESCÒCIA

Scotland’s Referendum

by Josep C. Verges

A study in opposites: Hothead Cameron and coolhead Salmond. Below: Easy does it for Galician Rajoy and Catalan Mas, but both wives wear Republican purple.

David Cameron has thrown down the gauntlet demanding a Scottish referendum to be convened within eighteen months and, unlike Alex Salmond’s proposal, to be binding on independence, a straight yes or or no with no alternative of a fiscal pact. The English prime minister runs the risk of becoming the man who broke with Europe and who broke up the United Kingdom. What would Catalans do if Mariano Rajoy did the same and demanded a referendum on independence in 2013?

The SNP Scottish nationalists won the election by an absolute majority for the first time, despite a proportional system that London has never practised with majorities as fake as those of Madrid where the inflated PP does not represent the majority of the population. Alex Salmond, who copied the Catalan autonomy and boasts a Parliament building built by the Catalan architect Enric Miralles, ran the campaign promising a referendum on independence. So he has the political mandate to do so but, like Catalonia, has no power to hold a binding referendum. This does not prevent him to propose a referendum for the people to express their opinion. In fact he would be satisfied with a fiscal pact as Catalonia wants and his question was aimed at Devolution Max, as it is known, rather than pure independence. The idea of ​​Alex Salmond was for the consultation to take place in 2015 after the British general election. The British Conservatives are so diminished in Scotland that a Scottish MP jokingly told the Prime Minister at Question Time in Parliament at Westminster that there are more pandas in Edinburgh Zoo than Conservatives at Holyrood. Conservatives are a dying breed in Scotland, like the PP in Catalonia, barely capable of a minority government in Badalona after a racist campaign that merely promoted the Catalan Nazi party PxC, which has grown thanks to the anti-immigrant campaign of the PP in Catalonia. Since the PP is also fiercely anti-Catalan, their claims have gone directly to promote the racist Josep Anglada. So David Cameron is nervous. We saw what a hothead he is, walking out in a sulk out of Europe, something that no English politician has ever done, not Margaret Thatcher who, despite her endless battles, was smart enough to know that you never leave the table. As they say in Europe, either you sit at the table or you are the menu on the table. Catalans, like the Scots, have enjoyed three centuries of empire. But English rule is not Spanish rule. Catalans have been mistreated and discriminated against systematically, unlike the Scots who have lived very well and respected. Inconceivable that Catalans have a national team of their own, although Spain is world champion with an immensely Catalan team. Inconceivable that Catalans participated in the Spanish Empire like the Scots. Catalans were only allowed to go to Cuba and the Philippines after Charles III because officially they did not exist. Inconceivable for Catalans to have their own Courts, as has always been the case in Scotland. Inconceivable that many prime ministers were Scottish, the latest Gordon Brown of Glasgow. How many Catalans were or will ever be president in Madrid? The English are monolingual like the Spaniards, but that’s it. What would Catalans do if they could vote in a binding referendum in 2013? Carry on as a colony of Madrid, exploited and discriminated against, or be free, the only country in Europe under military occupation? Madrid will never want a referendum because it knows that the massive response would be that Catalans have never abandoned their desire to be free. England has far more legitimacy in Scotland, which joined freely the UK, than Spain in Catalonia which could only be conquered by force thanks to the alliance with the French, because alone they had always failed. Despite the good treatment I would say the answer will be the same Scotland. Who doesn’t want to be free?

(“El referèndum d’Escòcia,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 January 2012)

El referèndum d’Escòcia

per Josep C. Vergés

Pla de la Calma amb el gallec Rajoy i el català Mas, però les dues dones llueixen porpra republicana. Primera foto: Estudi de contrastos amb l’eixalabrat Cameron i l’assenyat Salmond.

David Cameron ha donat un cop de puny a la taula escocesa exigint que el referèndum es convoqui d’aquí divuit mesos i que, a diferència del que proposa Alex Salmond, sigui vinculant sobre la independència sí o no, sense cap alternativa de pacte fiscal. El primer ministre anglès corre el risc de ser el que ha trencat amb Europa i el que ha trencat el Regne Unit. Què faríem els catalans si Mariano Rajoy fes el mateix i exigís un referèndum d’independència el 2013?

Els nacionalistes escocesos de l’SNP han guanyat les eleccions per majoria absoluta per primer cop, tot i tenir un sistema proporcional que no practica Londres amb les seves majories tan falses com les de Madrid on l’inflat PP no representa la majoria de la població. Alex Salmond, que ha copiat l’autonomia catalana i presumeix d’un edifici del Parlament construit per un arquitecte català, Enric Miralles, va fer la campanya prometent un referèndum sobre la independència. Així que té la majoria social per a fer-ho, però igual que Catalunya no té poders per a convocar un referèndum vinculant. Això no l’impedeix proposar un referèndum perquè el poble manifesti la seva opinió. De fet estaria satisfet amb un pacte fiscal com Catalunya demana i la seva pregunta anava orientada a la Devolution Max, com l’anomenen, més que la independència pura. La idea d’Alex Salmond era convocar la consulta el 2015, després de les eleccions generals de Gran Bretanya. Els conservadors anglesos han quedat tan disminuits a Escòcia que un parlamentari escocés bromejava al Question Time al primer ministre al Parlament de Westminster que tenen més pandes al zoo d’Edinburg que conservadors al Parlament de Holyrood. Els conservadors no pinten res a Escòcia, igual que el PP a Catalunya, que amb prou feines governa en minoria a Badalona després d’una campanya racista que només ha afavorit el partit nazi català PxC, el que més ha crescut gràcies a la campanya antiimmigrant del PP a Catalunya. Però com que el PP també és ferotgement anticatalà, les seves proclames racistes han anat directes a promocionar Josep Anglada. David Cameron s’ha posat nerviós. Ja hem vist que és un eixalabrat, marxant com un pet d’Europa, cosa que cap polític anglès ha fet mai, ni Margaret Thatcher que, enmig de les seves batalles interminables, era prou llesta per saber que mai has de marxar de la taula. Com diuen a Europa, o seus a la taula o ets el menú a sobre la taula. Portem, igual que els escocesos, tres segles gaudint de l’imperi. Però l’imperi espanyol no és l’anglès i ens han maltractat i discriminat sempre, a diferència d’Escòcia que ha viscut molt bé i respectada. Impensable que els catalans tinguem una selecció pròpia, tot i que Espanya és campiona del món amb un equip immensament de Catalunya. Inimaginable que els catalans participéssim en l’imperi espanyol com feren els escocesos. Només poguérem anar a Cuba i Filipines a partir de Carles III perquè oficialment ja no existíem. Impensable tenir una justícia pròpia, que sempre ha tingut Escòcia. Inimaginable que molts primers ministres fossin escocesos, el darrer Gordon Brown de Glasgow. Quants presidents catalans ha tingut o tindrà mai Madrid? Els anglesos també són monolingues, però no castellans evidentment. Què faríem els catalans si el 2013 poguéssim votar en un referèndum vinculant? Seguir com una colònia saquejada i discriminada per Madrid o ser lliures, l’únic país d’Europa ocupat militarment? Madrid mai convocarà un referèndum perquè sap que la resposta massiva serà que els catalans mai hem abandonat la nostra voluntat de ser lliures. Anglaterra té molta més legitimitat a Escòcia, que va entrar lliurement al Regne Unit. Castella només va poder conquerir Catalunya per les armes gràcies a l’aliança amb els francesos, perquè sola sempre havia fracassat. Tot i el bon tracte jo diria que la resposta escocesa serà la mateixa. Qui no vol ser lliure?

(“El referèndum d’Escòcia,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 gener 2012)

Advertisements

16 January 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Very nice! Except, didn’t the perfidious English sell out Catalonia in the War of Succession?

    Note from the editor: Nobody’s perfect!

    Henry: Too true!

    Like

    Comment by Henry | 16 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: