La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Josep Pla Laughs at The Spaniard/JOSEP PLA SE’N RIU DE L’ESPANYOL

Josep Pla Laughs at The Spaniard

by Josep C. Verges

The End of the World, Nazi-Style: El Español (The Spaniard) came out in 1942, edited by Franco’s censor Juan Aparicio, and lasted until 1962 with Ignasi Agusti as editor. He was rewarded in 1963 with the evening paper Tele-Expres. Below: Josep Verges, Maria Trias, Ignasi Agusti, Manuel Brunet and Josep Pla at Hotel Trias in Palamos in the late forties.

 

When Franco named Fraga minister of “information,” Josep Pla wrote to my father, the editor of Destino Josep Verges Matas: “I can tell you from a very good source that Fraga will compensate Agusti’s failure with The Spaniard by giving him a permit for an evening paper in Barcelona.” This was Tele-Expres, a newspaper that reflected the lie of a regime in democratic dress. Ironically Tele-Expres did not survive real democracy. What was The Spaniard?

 

Ignasi Agusti was the partner of my father at Destino until the mid fifties, when Augusti became a Fascist and Opus Dei member, I am not sure in what order. Despite the far from subtle attempts of the regime to take over Destino (“Can I have your home address,” asked the civil governor, “some friends of mine want to pay you a visit”), my father managed to buy the shares of Augusti. At the time when Franco still believed that Hitler would win the war my father wrote to Josep Pla in November 1942 “I forward this letter from Aparicio. The Spaniard is a weekly like Das Reich.” The National Press and Propaganda Officer, that is the head of Franco’s censorship, ordered Comrade Jose Pla (sic): “The Spaniard has now appeared in which home and foreign affairs will be discussed from a Spanish point of view. I therefore demand your co-operation on whatever subject you find most interesting. Saluting you with an outstretched arm, Juan Aparicio.” My father tried to convince Pla to write an article so that the regime would leave them in peace for a while: “I dare to ask you as a special favor that you send this article he has requested. Make an effort. Things have become much better for us and we will be getting paper again. I ask you to do this purely for our sake if you think you can face up to coming to our aid once again.” A second letter asks him to hurry up: “Please send me the article for The Spaniard before we leave so that I can give it personally to Aparicio. I think it will make a great impression and will be the last push to close the negotiations on print paper. It’s very important and please forgive my insistence.” The regime did not have enough with censorship and blackmailed with the availability of paper. Josep Pla did not want to write for the censor who destroyed his articles every week: “No way I will not give anything to the Spaniard. The persecution, if not at an end, will soon stop and we will be seeing big changes. Be very careful.” Josep Pla maybe was overconfident that the Allies after finishing off Hitler would crush Franco as an afterthought. Finally Pla wrote the article together with a letter in convoluted Spanish for my father to show the head censor, which was pure mockery: “The article has no headline. Aparicio will have to find one The article was written in a big hurry to be ready for your trip, so that it must be corrected of the mistakes it may and surely has in Spanish. Tell Aparicio that I wrote this piece under excessive duress because for me this topic is completely sterile. If Aparicio wants to give something for this paper, please take it and bring me the money. The article is full of errors and all type of superficialities. It must be corrected with total freedom. Bye.” Josep Pla kicks the ball back to the censor who rips apart his articles: you name this and feel free to change everything “with total freedom.” Eventually Ignasi Agusti, unable to make Destino a Fascist rag, went on to edit the Fascist weekly The Spaniard. After his double failure, Fraga gave him Tele-Express to fail again for a third time. Fraga, today sold as a lifelong democrat, promoted Fascism, even if it were with a Catalan.

(“Josep Pla se’n riu de l’Español,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 30 January 2012)

 

Josep Pla se’n riu de l’Espanyol

per Josep C. Vergés

Josep Vergés, Maria Trias, Ignasi Agustí, Manuel Brunet i Josep Pla a l’Hotel Trias de Palamós a finals dels quaranta. Primera foto:  La fi del món, versió nazi: El Español surt el 1942, dirigit pel censor de Franco Juan Aparicio, i dura fins 1962 amb Ignasi Agustí de director. Com a premi el 1963 rep el diari de la tarda Tele-Exprés.

Quan Franco nomena Fraga ministre d'”informació,” Josep Pla escriu al meu pare, l’editor de Destino Josep Vergés Matas: “El puc comunicar de molt bona font que Fraga, per compensar el fracàs d’Agustí a l’Español, li ha concedit un diari del vespre a Barcelona.” Es tracta de Tele-Exprés, un diari que reflexava la mentida del règim de vestir-se de demòcrata. Irònicament Tele-Exprés no sobreviu la democràcia de veritat. Què era l’Español?

 

Ignasi Agustí havia estat soci del meu pare a Destino fins a mitjans dels anys cinquanta, quan Agustí es convertí al feixisme i a l’Opus, no tinc clar en quin ordre. Malgrat els intents gens suaus del règim d’apropiar-se de Destino (“Dame tu dirección particular,” li deia el governador civil, “que unos amigos míos quieren venir a verte), el meu pare aconseguí comprar les accions d’Agustí. Quan Franco encara creia que Hitler guanyava la guerra el meu pare escriu a Josep Pla el novembre de 1942: “T’envio aquesta carta de l’Aparicio. El Español és un setmanari tipus Das Reich.” El Delegat Nacional de Premsa i Propaganda, és a dir el cap de censura de Franco, ordenava al Camarada Josè Plà (sic): “Se ha iniciado la publicación de El Español donde se tratarán temas nacionales y extranjeros desde una posición española. Para tal fin solicito tu cooperación sobre el tema que consideres más interesante. Te saluda brazo en alto, Juan Aparicio.” El meu pare intenta convèncer Pla que faci un article perquè el règim els deixi una mica tranquils: “M’atreveixo a demanar-te com a favor especial que li enviis aquest article que et demana. Fes un esforç. Les coses s’han arranjat molt per nosaltres i tornarem a tenir paper. T’ho demano purament per nosaltres, si et veus en cor d’acabar d’ajudar-nos.” Una segona carta li dóna més pressa: “Et prego que m’enviis l’article per l’Español abans de marxar a fi de donar-lo personalment a l’Aparicio. Jo crec que farà un gran efecte i pot donar la darrera empenta per arrodonir les negociacions del paper. És molt important i perdona que insistexi.” El règim no en tenia prou amb la censura i feia xantatge amb el paper. Josep Pla no vol escriure per a la censura que li destrossa els articles cada setmana: “No penso pas donar res a l’Espanyol. Les punyetes, si no s’han acabat, estan a punt d’acabar-se i veurem coses molt grans. Tingueu cuidado.” Potser Josep Pla confiava massa que els aliats acabarien amb Hitler i com a postre amb Franco. Finalment Pla escriu un article amb una carta en castellà macarrònic al meu pare perquè la vegi el cap censor, que és tota una burla: “En el artículo no hay título. Ya lo pondrá Aparicio. El artículo, que he escrito a gran velocidad para aprovechar su viaje, ha de corregirse y quitarle las faltas que pueda tener o tiene de castellano. A Aparicio hay que decirle que he escrito este papel a base de un pie forzado excesivo porque para mi este tema es de una completa esterilidad. Si Aparicio quiere dar algo de estos papeles, pueden cobrarlo y traerme el dinero. El artículo tiene muchas faltas y toda clase de simplezas. Hay que corregirlo con toda libertad. Adiós.” Josep Pla torna la pilota al censor que li estripa els articles: que posi títol i ho canvii tot “con total libertad.” Així que Ignasi Agustí passà a dirigir el setmanari feixista El Español, quan no aconseguí fer un Destino feixista. Donat el seu doble fracàs, Fraga li atorga el Tele-Exprés, un tercer fracàs. Fraga, que avui s’el pinta de demócrata de tota la vida, promocionava el feixisme, ni que fos català.

(“Josep Pla se’n riu de l’Español,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 30 gener 2012)

30 January 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Molt bé! M’acaben d’enviar això:

    Asunto: Fraga y la muerte (de los demás)
    http://www.rebelion.org/noticias/espana/2012/1/cinco-canciones-para-don-manuel-143256

    Like

    Comment by Henry | 30 January 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: