La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Twenty Minus Like In Switzerland/VINT SOTA ZERO COM A SUISSA

Twenty Minus Like In Switzerland

by Josep C. Verges

Twenty minus snowshoeing up our local mountain Jakobsberg in the Zuri Oberland. Below: Two cheers for incompetence and corruption from the odd couple Duran and Mas.

My sister Paulina writes from Palamos in the Costa Brava: “Here the Siberian wave has reached us too and now we are at two degrees below zero! I had never seen this at the seaside. And it looks like continuing. It is worrying because nobody is prepared.” In Switzerland I prepare this article at twenty degrees below zero, outside in the garden of course. Everything works like a Swiss watch: the streets are clean, the buses punctual as usual, the newsagent open as is normal and the schools too obviously. In Switzerland they have no economic crisis or political that I can see.

 

In Catalonia, our barefoot politicians are always in a state of surprise: when hot, when cold, when rainy, when dry, when snowing. Diari de Girona editorialises: “To the famous words of singer Raimon “In my country rain doesn’t know how to behave” we will have to add another: “In my country we don’t know how to handle snow.” We jump from total unpreparedness to  overzealousness. Politicians preferred putting the country to a standtsill with preventive measures rather than being blamed for coming up short. There should be a right balance to things. It makes no sense sending students home at midday when the skies were quite clear and the first snow had already melted hours before.” Journalist Josep Maria Ureta writes to congratulate me on my article “The Tragedy of Fabia Estape.” He adds: “Everything here works just like a Swiss watch, Catalan style: We believe that we will be thirteen below zero, which is far and away not so but we pretend it was and then congratulate ourselves for being so foresighted that nothing happened. We closed down schools and universities for two days for nothing!” Why is the Catalan President so afraid of governing? It is not overzealousness to do nothing. Artur Mas was also responsible for managing the previous snowfall of CiU as chief minister. He did nothing and went dancing at Sanchez Llibre’s disco, the right hand man of the corrupt presumed innocent Duran Lleida. I published in Diari de Girona “The chief minster’s disco”: “The chief minister celebrated the big freeze which paralyzed the whole of Catalonia dancing at the disco. The dark black night when thousands of motorists were trapped in frozen roads left to their own devices, with millions shivering without power, the coordinator of the Catalan government went on a rave with his political intimate Sanchez Llibre at his disco in the Maresme. Naughty little Artur was playing John Travolta in Saturday Night Fever as the minister of interior scolded all  Catalans for going out and getting caught in unprepared roads, or for not lighting a candle which is what we should have done to prevent the electricity monopoly coming into crisis. President Jordi Pujol justified the provocative lambada of his chief minister saying he was “well informed” at all times at the disco. Between pasodobles and double whiskeys Artur Mas knew first hand, or rather by good ear, that divine governess Nuria de Gispert had no salt for municipalities to spread on roads and streets to stop them icing over. He also knew by bush telegraph that police chief Xavier Pomes had not equipped the police with snowchains so they stayed nice and warm in the rearguard instead of rescuing stranded motorists. No surprise if arrogant know-all industrialist Antoni Subira sends a Christmas card to Fascist Governor Martin Villa for being so “well prepared” as he haughtily announced from Madrid to Catalan separatists, hours before cutting off electricty to over a million. The night of the crisis was not for the dancing dauphin to be “well informed” of all the “well prepared” incompetents. Rather it was a night to burn the midnight oil at the chief minister’s office to resolve the chaos with a little more head and less disco celebrations of a new political disaster. Vice President Dick Cheney did not go to the disco after September 11 nor did U.S. President George Bush have to defend him by saying he was “well informed.” In Catalonia we are neither prepared nor informed. A chief minister who prefers the curious company of Sanchez Llibre, Duran’s right hand, has very little sense and less ability.” Artur Mas did nothing in that snowfall. Ciu incompetence and corruption led to their losing power. Now they are back still doing nothing. Swiss politicians know that their country must function whether in heat, cold, rain or snow. What good is it to do nothing and not let no one do anything? Artur Mas could just as well go back to Sanchez Llibre’s disco for anotehr double whiskey dancing a pasodoble with the Stalin of the Franja Duran Lleida. Catalonia really works like a Swiss watch that has stopped. It also gives the exact time twice a day.

(“Vint sota zero com a Suissa,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 7 February 2012)

 

Vint sota zero com a Suissa

per Josep C. Vergés

L’estranya parella Duran i Mas celebra per partida doble la incompetència i la corrupció. Primera foto: Escalant amb raquetes de neu a vint sota zero la nostra muntanya del costat Jakobsberg al Zuri Oberland.

La meva germana Paulina m’escriu des de Palamós: “Aquí també ens ha arribat l’onada siberiana i avui estem a dos graus sota zero! Jo arran de mar no ho havia vist mai. I sembla que la cosa no para. És preocupant perquè aquí ningú està preparat.” A Suissa preparo aquest article a vint graus sota zero- a fora al jardí és clar. Tot funciona com un rellotge suís: els carrers nets, els autobusos puntuals com sempre, el quiosc obert com si res, les escoles evidentment també. A Suissa no tenen crisi ni econòmica ni pel que veig política.

 

A Catalunya als nostres polítics d’espardenya tot els hi ve de nou: quan fa calor, quan fa fred, quan plou, quan no plou, quan neva. El Diari de Girona editorialitza: “A la coneguda frase del cantant Raimon “al meu país no sap ploure”, n’hi haurem d’afegir una altra: “Al meu país no sabem gestionar les nevades”. Passem de la manca de previsió a l’excés de zel. Han preferit passar-se de frenada en les mesures preventives que quedar-se curts. Tot ha de tenir el seu just equilibri. No té cap sentit enviar els escolars a casa al migdia quan regnava un cel bastant serè i la primera neu ja s’havia fos feia hores.” El periodista Josep Maria Ureta m’escriu felicitant-me pel meu article “La tragèdia de Fabià Estapé.” Afegeix: “Aquí tot funciona també com un rellotge suís, versió catalana: ens creiem que estarem a tretze sota zero, no hi arribem de lluny però fem veure que sí i després diem que som collonuts perquè no ha passat res. Hem tancat escoles i l’Autònoma! dos díes per a no res.” Per què el president de la Generalitat té tanta por de governar? No és excés de zel no fer res. Artur Mas era el responsable de gestionar la darrera nevada de CiU com a conseller en cap. No va fer res i va marxar a ballar a la discoteca de Sànchez Llibre, mà dreta del corrupte presumpte innocent Duran Lleida. Jo publicava a Diari de Girona “La discoteca en cap”: “El conseller en cap ha celebrat la gran gelada que ha paralitzat tota Catalunya ballant a la discoteca. La negra negra nit quan milers i milers de conductors quedaven atrapats a les glaçades carreteres abandonats a la mà de Déu i milions tremolaven de fred sense llum ni força, el coordinador del govern català s’anava de marxosa marxa amb l’íntim polític Sánchez Llibre a la seva discoteca del Maresme. L’Arturet entremeliadet feia de John Travolta a Saturday Night Fever mentre el conseller d’interior ens renyava a tots els catalans per sortir de casa i quedar atrapats a les carreteres imprevistes, o per encendre el llum quan una espelma va que xuta perquè el monopoli elèctric no entri en crisi. El president Jordi Pujol justifica la lambada provocadora del seu conseller en cap perquè a la disco estava en tot moment “ben informat.” Entre pasdoble i whisky doble Artur Mas sabia de primera mà, perdò de bona orella, que la beata governanta Núria de Gispert no tenia res de sal perquè els ajuntaments la tiressin a les carreteres i carrers i no es glaçessin. També sabia per radio macuto que el policia en cap Xavier Pomés no havia equipat els mossos d’esquadra amb cadenes per circular i en lloc de rescatar conductors estaven panxacontents a la reraguarda. No cal dir que el prepotent factòtum industrial Antoni Subirà felicitarà amb una nadala al governador falangista Martín Villa per estar tan “ben preparat”, com anunciava amb suficiència des de Madrid als catalans separatistes, hores abans de tallar el llum a més d’un milió. La nit de la crisi no era perquè el delfí que balla estigués “ben informat” de tots els incompetents tan “ben preparats” sinó era una nit per cremar l’oli com conseller en cap al despatx resolguent el caos amb una mica de cap i no a la disco celebrant un nou desastre polític. El vicepresident Dick Cheney no va marxar a la discoteca l’11 de setembre ni el president americà George Bush va haver de defensar-lo dient que estava “ben informat.” A Catalunya no estem preparats ni estem informats. Un conseller en cap que prefereix la curiosa companyia de Sánchez Llibre, la mà dreta de Duran, és que té molt poca mà esquerra i menys cap.” Artur Mas no va fer res en aquella nevada. La incompetència i el suport a la corrupció feren perdre el govern a CiU. Ara torna i segueix sense fer res. Els polítics suissos saben que el país ha de funcionar, faci calor, fred, plogui o nevi. De què serveix no fer res i no deixar fer res? Artur Mas pot anar de nou a la discoteca de Sánchez Llibre a prendre un whisky doble ballant un pasdoble amb el Stalin de la Franja Duran Lleida. Catalunya funciona com un rellotge suís parat. També marca l’hora exacta dos cops al dia.

(“Vint sota zero com a Suissa,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 7 febrer 2012)

Advertisements

8 February 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. I enjoyed this. Chilly in BCN too, but not as bad as “up North”, ie Girona and die Schweiz.

    Like

    Comment by Ian | 8 February 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: