La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Frozen Global Warmer/L’ESCALFADOR GLOBAL CONGELAT

The Frozen Global Warmer

 

The coldest temperature ever measured in a Swiss weather station: -45.4 °C in Glattalp on 7 February 2012. Below: Antarctic? No, the Himalayas. Voodoo science of UN  global warmers exposed by satellite.

 

The first satellite study of the world’s glaciers and ice caps shows a total melt of only 1.5 mm from 2003 to 2010 at the height of the global warming scare when “climate science” exploited a few estimates from low-lying glaciers to provide catastrophic scenarios. Satellites reveal the real science: no Himalaya melt with losses close to zero in the seven years when actual data exist on glaciers worldwide.

 

Thomas Jacob’s University of Colorado team used satellite measurements from the Gravity Recovery and Climate Experiment, GRACE, a joint effort of NASA and Germany launched in 2002. The world’s glaciers and ice caps lost 148 billion tons 2003-2010. The strength of GRACE is that it sees everything in the system. Global warmer predictions have until now used ground-based measurements from a few glaciers to project onto the 200,000 glaciers worldwide. One surprise result, or not so surprising once real science takes over, flatly contradicts the UN’s IPCC catastrophic predictions of melting Himalayas. GRACE satellite data prove that ice loss from the Asian mountain ranges Himalaya, Pamir and Tien Shan was negligible, less than 4 billion tons of ice annually. Global warmers predicted 125 times more, 50 billion tons annually, scaremongering about the disappearance of glaciers within decades. Their misleading estimates were based on lower and more accessible glaciers extrapolated to higher glaciers. As “scientific” as extrapolating the snow in Barcelona to “measure” snow cover in the Pyrenees.

(“CU-Boulder study shows global glaciers, ice caps shedding billions of tons of mass annually,” University of Colorado Boulder, 8 February 2012)

 

L’escalfador global congelat

Antàrtic? No, l’Himàlaia. El vudú dels escalfadors globals de l’ONU destapat per satèl.lit. Primera foto: La temperatura més freda mai mesurada en una estació meteorològica suissa: -45.4 °C al Glattalp el 7 febrer 2012.

El primer estudi per satèl·lit de les glaceres del món i dels casquets polars mostra un desglaç total de només 1,5 mm de 2003 a 2010, al punt àlgid de la por de l’escalfament global quan “la ciència del clima” explotava unes poques estimacions de glaciars accessibles per a produir escenaris catastròfics. Els satèl·lits exposen la ciència de veritat: l’Himàlaia no es desfà, amb pèrdues properes a zero en els set anys que tenim dades reals sobre les glaceres de tot el món.

 

L’equip de Thomas Jacob de la Universitat de Colorado ha utilitzat dades del satèl·lit de Gravetat Recuperada i Experiment Climàtic, GRACE, una iniciativa conjunta de la NASA i Alemanya posada en òrbita el 2002. Les glaceres del món i els casquets de gel han perdut 148 mil milions de tones 2003-2010. La importància de GRACE és que veu el sistema en el seu conjunt. Les prediccions dels escalfadors globals fins ara havien utilitzat dades de superficie d’unes poques glaceres que havien projectat a les 200.000 glaceres a tot el món. Un dels resultats sorpresa, o no tan sorpresaa si es deixa intervenir la ciència de veritat, contradiu rotundament les catastròfiques prediccions de l’IPCC de l’ONU que l’Himàlaia es desglaça. Dades dels satèl·lits GRACE demostren que la pèrdua de gel de les muntanyes d’Àsia -Himàlaia, Pamir i Tien Shan- era insignificant, menys de 4 mil milions de tones de gel l’any. Els escalfadors globals havien predit 125 vegades més, 50 mil milions de tones l’any, alimentant l’alarmisme sobre la desaparició de les glaceres en qüestió de dècades. Les seves estimacions enganyoses es basaven en unes poques glaceres accessibles de cotes baixes que havien extrapolat a les glaceres de cotes altes. Tan “científic” com extrapolar la neu de Barcelona per a “mesurar” la capa de neu del Pirineu.

(“CU-Boulder study shows global glaciers, ice caps shedding billions of tons of mass annually,” University of Colorado Boulder, 8 febrer 2012)

Advertisements

9 February 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: