La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Play Like Barcelona/JUGAR COM EL BARCELONA

Play Like Barcelona

by Johann Cruyff

Catalan president Artur Mas with Johan Cruyff, the manager of Catalonia. Below: Messi with Guardiola.

Johan Cruyff has made Barcelona what it is today. Pep Guardiola is continuing the legacy of the Dutchman. Cruyff explains why Barcelona is admired even if they lose:

“My mission in life is to do something good for all. If you want to run, do athletics, but if you want to play football, you need the ball. Since I came to Barcelona, this has been the criteria of the club, to always have the ball. This works only with technically outstanding and creative players. The ball is the best defence and commits you to attack and produce this bold and beautiful game. I was involved at the very least in this invention. Like Messi today I was too small and slight as a player. And if you have nothing physically, you have to play smarter and technically better than the rest. So a disadvantage became an advantage. Guardiola was also physically weak, but he had a good eye and a fantastic technique. A manager needs to design a special preparation for someone like him. You have to tell him: you are not a fast runner, so you must organize and this way you don’t have to run so much. Even today people believe that Barça players run a lot, but that is only what it looks like. In fact, the play takes place very much within a few meters. This way you don’t get tired and you keep the necessary concentration. It has nothing to do with legs, but with brains. For me the the wonderful thing in the Barcelona style is how they play after losing possession. For opponents, it is impossible to keep the ball for more than ten seconds. When they lose the ball all Barça players switch instantly to recovery mode. They hunt the rival, until they again have the ball back very quickly. It was also unique in the sports world that our jersey sent forth a great message to everyone that you cannnot buy everything for money. Money is important but there are more important things. The greatness of Barcelona is to be different. The day the board only talks about money, then they will have to sell Messi. He would bring in a lot of money, but that would be the stupidest thing the club could do. Messi is technically perfect. He always has the advantage because he takes small steps. While the other players have taken one step, he has touched the ball twice. That makes him unpredictable. He always has his body between the ball and the opponents. It is impossible to stop him legally. Messi can do everything except speak English. With English and Spanish, you can master the world. It is very unfortunate that Messi can only talk to half the world. Spain and Barcelona in fact can only be beaten if you play like them or better. It is not a question of winning at any price. Only a few can win. You have to play so that spectators admire you. Then you can also lose.”

(“FC Barcelona: Cruyff, der Vater des schönen Spiels,” by Marc Schlömer, FAZ, 11 February 2012)

Jugar com el Barcelona

per Johann Cruyff

Messi amb Guardiola. Primera foto: El president de la Generalitat Artur Mas amb Johan Cruyff, el seleccionador de Catalunya.

Johan Cruyff ha fet Barcelona en el que és avui. Pep Guardiola continua el llegat de l’holandès. Cruyff explica per què Barcelona és admirat, fins i tot si perd:

“La meva missió a la vida és fer alguna bé per a tothom. Si vols córrer fes atletisme, però si vols jugar a futbol necessites tenir la pilota. Des que vaig arribar a Barcelona, aquest ha estat el criteri del club, tenir sempre la pilota. Això només funciona amb jugadors tècnicament destacats i creatius. La pilota és la millor defensa i et compromet a l’ataca produint aquest joc tan audaç i bell. Jo he estat involucrat si més no en aquesta invenció. Igual que Messi avui era massa petit i lleuger com a jugador. I si no tens res físicament, has de jugar intel ligent i tècnicament millor que la resta. Per tant una situació de desavantatge es va convertir en un avantatge. Guardiola també era físicament dèbil, però tenia un bon ull i una tècnica fantàstica. Un entrenador ha de dissenyar una preparació especial per a algú com ell. Li has de dir: tu no ets un corredor ràpid,així que t’has d’organitzar i d’aquesta manera no has de córrer tant. Fins avui la gent creu que els jugadors del Barça corren molt, però això és només el que sembla. De fet, la jugada es desenvolupa en gran part en pocs metres. D’aquesta manera no et canses i mantens la concentració necessària. No té res a veure amb cames, sinó amb cervell. Per a mi és el meravellós en l’estil del Barcelona, com juguen després de perdre la possessió. Per als contrincants és impossible mantenir la pilota durant més de deu segons. Quan perden la pilota tots els jugadors del Barça canvien instantàniament al mode recuperació. Cacen el rival fins que de nou recuperen la pilota molt ràpidament. També era únic al món dels esports que la nostra samarreta enviava un gran missatge a tots que no pots comprar-ho tot per diners. Els diners són importants però no hi ha coses més importants. La grandesa del Barcelona és diferent. El dia que la junta només parli de diners, llavors haurà de vendre Messi. Portaria un munt de diners, però això seria el més estúpid que el club pot fer. Messi és tècnicament perfecte. Ell sempre té l’avantatge perquè fa petites passes. Mentre que els altres jugadors han fet un pas, ell ja ha tocat la pilota dues vegades. Això el converteix en imprevisible. Sempre té el seu cos entre la pilota i els contrincants. És impossible parar-lo legalment. Messi pot fer de tot menys parlar anglès. Amb l’anglès i el castellà, pot sdominar el món. És molt lamentable que Messi només pot parlar a la meitat del món. Espanya i Barcelona, de fet, només poden ser derrotades si jugues com ells o millor. No és una qüestió de guanyar a qualsevol preu. Només uns pocs poden guanyar. Has de jugar perquè els espectadors t’admirin. Així després també pots perdre.”

(“FC Barcelona: Cruyff, der Vater des schönen Spiels,” per Marc Schlömer, FAZ, 11 febrer 2012)

Advertisements

14 February 2012 - Posted by | Sport/Esports |

1 Comment »

  1. Cela me fait plaisir de te lire : nous ne sommes pas toujours d’accord, évidemment. Mais sur le Barça, pas de problème : tous mes petits fils en age d’avoir un maillot de foot… ont celui du Barça (et même la casquette!)

    Like

    Comment by JM | 15 February 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: