La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Climate Warmer Watergate/EL WATERGATE DELS ESCALFADORS

The Climate Warmer Watergate

Dustin Hoffman and Robert Redford uncover the original Watergate scandal. The lies and the fraud undid Nixon too. Below: Peter Gleick was the ethics commissar of the global warmer movement. He has confessed to lying and fraud and faces heavy criminal and civil penalties.

 

A new climate warmer fraud has tried to recreate the Climategate scandal and project it onto climate skeptics. Climategate had an insider who leaked information, admissions of unscientific practices like “hide the decline” in global temperatures, and suppression of opposing views. Further scandals included using non-scientists to pad out UN reports. A fake memo has now tried to re-create all of this: a Heartland Insider; opposing the teaching of science; exclusion of global warmers from the media, particularly a fellow named Peter Gleick, a “high profile climate scientist.” And a “paid team of writers to undermine the official UN’s IPCC reports.” All the elements of Climategate in mirror image. But it is all a lie. It was posted by…Peter Gleick, president of the Pacific Institute, specialized in water.

 

Global warmers never really recovered from Climategate, the emails which demonstrated the use of questionable data, promotion of misleading arguments, and blocking dissenting views. It was a fatal blow to credibility. The latest scandal shows just how desperate they have become. An exact parallel of Climategate, but this time to discredit the Heartland Institute, a leader in debunking the global warming hysteria. “Heartland Insider” released internal documents which revealed that a think tank which advocates the free market and is skeptical of global warming was raising money to advocate the free market and promote skepticism of global warming! A “confidential strategy memo” provided more inflammatory material: “dissuading teachers from teaching science.” This memo is a fake. The meta-data marking when the documents were created don’t match. The genuine Heartland files were created weeks earlier. The memo consists of wording lifted from the other files, with the inflammatory quotes pasted in between in an inconsistent style. What gave Gleick away was the little touch of self-aggrandizement: he couldn’t resist over-inflating the significance of his blog. After he was caught, Gleick confessed to obtaining the genuine Heartland documents through deceptive means. The fake memo was created a day before the documents were released, well after Gleick pilfered the genuine documents. Which implies that Gleick was the forger. With Climategate, the victim of the fraud was the public, which pays the salaries of the scientists who have been fudging the facts. In this case, the victims are Heartland and others whose reputations were impugned by the forgery. They have a good criminal and civil case against Gleick for identity theft, fraud, and defamation, and they will be able to use the courts’ subpoena power to dig into Gleick’s computer records and get to the whole truth. So yet another climate warmer has been exposed as a fraud. It shows that climate warmers will embrace any claim to bolster their cause, without bothering to check the facts. And it shows that climate warmers like Gleick have no compunction about falsifying information to promote their agenda, and other climate warmers are willing accomplices, excusing Gleick’s fraud because he was acting in a “noble cause.” Gleick wasn’t just an obscure, rogue operator. A lecturer on scientific integrity and chairman of the American Geophysical Union’s Task Force on Scientific Ethics, his fraud goes to the very top of the climate warmer movement, and begs the question: if climate warmers were willing to deceive on this, what else have they been deceiving about?

(“Fakegate: Global Warmists Try to Hide Their Decline,” by Robert Tracinski, Real Clear Politics, 23 February 2012)

El Watergate dels escalfadors

Peter Gleick era el comissari d’ètica del moviment d’escalfadors globals. Ha confessat el seu frau i mentides. S’enfronta a fortes penes criminals i civils. Primera foto: Dustin Hoffman i Robert Redford destapen l’escàndol original de Watergate. Les mentides i el frau també acabaren amb Nixon.

 

Un nou frau dels escalfadors del clima ha intentat recrear l’escàndol de Climagate, però projectat sobre els escèptics del canvi climàtic. Climagate tenia un informador privilegiat que filtrava dades com les proves de pràctiques no científiques com “amagar el descens” de temperatures globals i la supressió de punts de vista oposats. Un altre escàndol era l’ús de no-científics per acabar de fer el pes en els informes de l’ONU. El memoràndum fals ha intentat tornar a recrear tot això: un tal Heartland Insider, oposició a l’ensenyament de la ciència, exclusió dels escalfadors globals dels mitjans de comunicació, en particular un tipus anomenat Peter Gleick, “científic del clima de gran renom.” I un “equip pagat d’escriptors per desmuntar els informes oficials de l’IPCC de l’ONU.” Tots els elements de Climagate emmirallats. Però tot mentida. Ha esta redactat per…Peter Gleick, president del Pacific Institute, especialista en aigua.

L’escalfament global no s’ha recuperat de Climagate, amb els emails que demostren l’ús de dades qüestionables, la promoció d’arguments enganyosos, i el bloqueig de punts de vista dissidents. Un cop fatal a la credibilitat. L’últim escàndol demostra com estan de desesperats. Un paral lel exacte de Climagate, però aquest cop desacreditant l’Heartland Institute, líder en combatre la histèria de l’escalfament global. Insider Heartland publicava documents interns revelant que l’institut que defensa el lliure mercat i es mostra escèptic sobre l’escalfament global recapta diners per defensar el lliure mercat i promou l’escepticisme sobre l’escalfament global! Un “memoràndum confidencial estratègic” facilita material més inflamatori: “dissuadir l’ensenyament de la ciència.” Aquest memoràndum és una falsificació. Les metadades que marquen quan es crearen els documents no coincideixen. Els arxius originals de Heartland es crearen setmanes abans. El memoràndum redacta copiant els altres arxius amb cites inflamatòries intercalades en un estil inconsistent. El que ha dut fins a Gleick és el petit toc d’auto-engrandiment: no podia resistir sobrerepresentar la importància del seu blog. Després de ser identificat, Gleick ha confessat haver obtingut els documents originals de Heartland amb engany. El memoràndum fals va ser creat un dia abans que els documents fossin publicats, molt després que Gleick manllevés els documents autèntics. Això implica Gleick com a falsificador. Amb Climagate, la víctima del frau són els ciutadans que paguen el sou dels científics que han estat manipulant dades. En aquest cas, les víctimes són Heartland i altres que han vist les seves reputacions impugnades per la falsificació. Tenen un bon cas penal i civil contra Gleick de robar la identitat, frau i difamació, i podran fer servir el poder dels tribunals per indagar en els registres informàtics de Gleick i arribar a saber tota la veritat. De nou un altre escalfador del clima ha estat exposat com un frau. Això demostra que els escalfadors del clima accepten qualsevol afirmació que impulsi la seva causa sense molestar-se en comprovar els fets. I demostra que els escalfadors del clima com Gleick no tenen cap inconvenient en falsificar informació per a promoure la seva agenda. Els altres escalfadors del clima són còmplices complaents, excusant el frau de Gleick, perquè actua en una “causa noble”. Gleick no és una peça insignificant descontrolada. És professor de integritat científica i president del grup de treball d’ètica científica de la Unió Geofísica Americana. El seu frau arriba a dalt de tot del moviment escalfador del clima i planteja la pregunta: si els escalfadors del clima estan disposats a enganyar en això, en què més estan enganyant?

(“Fakegate: Global Warmists Try to Hide Their Decline,” per Robert Tracinski, Real Clear Politics, 23 febrer 2012)

23 February 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: