La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Climate Science of Lies/LA CIÈNCIA DE MENTIR PEL CLIMA

The Climate Science of Lies

The Ethics of Climate Change by James Garvey: If lying is justified, what truth in man-made global warming? Below: Donna Laframboise’s Delinquent Teenager reviewed in La Republica Catalana “”Scientific” UN Global Warming.”

Donna Laframboise, author of The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Climate Expert, asked when Climategate broke: “To those minimizing Climategate: How badly do people have to behave? What line must they cross before you’ll stop excusing them?” Peter Gleick’s self-confessed fraud and lies are now hotly defended by climate warmers (See Climate Guru Gleick Impersonated Astronaut Schmitt).

“Science communicator” Greg Laden: My respect for Peter Gleick is unmoved. He is a great scientist, an excellent communicator, a brave guy.

Researcher Michael Tobis: Peter didn’t manage to cover his tracks very well, possibly leading to trouble for him, which is unfortunate. If Peter’s acts stimulate awareness, they will have served the greater good. In my opinion, you should be defending him for taking personal risks.

Scientific American columnist John Horgan: Kant said that when judging the morality of an act, we must weigh the intentions of the actor. Was he acting selfishly, to benefit himself, or selflessly, to help others? By this criterion, Gleick’s lie was clearly moral, because he was defending a cause that he passionately views as righteous. We also have to look at consequences. And if Gleick’s deception has any consequences, they will probably be harmful. Even if Gleick’s lie was morally right, it was strategically wrong.

Cognitive scientist Stephan Lewandowsky: Revealing to the public the active, vicious, and well-funded campaign of denial that seeks to delay action against climate change likely constitutes a classic public good. It is a matter of personal moral judgment whether that public good justifies Gleick’s sting operation to obtain those revelations.

Architect Mark Alan Hewitt: The fact that Gleick had the courage to stand up to rich, powerful and increasingly belligerent nay sayers on climate change is an inspiration to all. What he did was unorthodox and clearly beyond the bounds of journalistic transparency, but the people he was fighting have done much worse without any criticism or scrutiny.

Philosopher James Garvey, author of The Ethics of Climate Change: Gleick’s intentions matter when we try to work out whether he was wrong to lie. It’s worth noticing that he wasn’t lying for personal gain. If Gleick frustrates the efforts of Heartland, isn’t his lie justified by the good that it does?

(“Where Do Gleick’s Apologists Draw the Line?, by Donna Laframboise, Nofrakking consensus, 28 February 2012)

La ciència de mentir pel clima

L’adolescent delinquent” de Donna Laframboise surt criticat a “Escalfament global “cientific” de l’ONU” a La República Catalana. Primera foto: “L’ètica del canvi climàtic” de James Garvey: Si mentir està justificat, quina veritat hi ha a l’escalfament global per l’home?

 Donna Laframboise, autora de “L’adolescent delinqüent que va ser confós per un expert del clima del món” quan es destapa Climagate preguntava: “Aquells que minimitzen Climagate: fins a quin punt cal permetre el mal comportament? Quina línia s’ha de creuar abans que deixin d’excusar-ho?” L’autoconfés defraudador i mentider Peter Gleick és ara càlidament defensat pels escalfadors del clima (Veure search El guru del clima Gleick va suplantar l’astronauta Schmitt).

 “El comunicador científic” Greg Laden: El meu respecte per Peter Gleick no ha variat. És un gran científic, un excel lent comunicador i un tipus valent.

L’investigador Michael Tobis: Peter no va saber encobrir les seves petjades massa bé i això li pot donar lloc a problemes per a ell, cosa lamentable. Si les accions de Peter estimulen el coneixement, hauran servit per fer el bé. Al meu entendre, l’hem de defensar per haver-se arriscat personalment.

El columnista de Scientific American John Horgan: Kant deia que a l’hora de jutjar la moralitat d’un acte, cal sospesar les intencions de l’actor. Estava actuant egoista per al benefici propi o desinteressat per ajudar els altres? Segons aquest criteri, la mentida de Gleick era clarament moral, perquè defensava amb passió una causa que ell considera justa. Però també hem de mirar les conseqüències. Si l’engany de Gleick té alguna efecte, probablement serà perjudicial. Així que encara que trobem que Gleick era moralment correcte, estava estratègicament equivocat.

El científic cognitiu Stephan Lewandowsky: Fer pública la campanya activa maliciosa i ben finançada dels negacionistes que pretenen retardar l’acció contra el canvi climàtic és probable que constitueixi un bé públic clàssic. Es tracta d’una qüestió de judici moral personal decidir si aquest bé públic justifica una operació encoberta com la de Gleick per aconseguir aquestes revelacions.

L’arquitecte Mark Alan Hewitt: El fet que Gleick ha tingut el coratge d’enfrontar-se als rics, poderosos i cada cop més bel.ligerants opositors al canvi climàtic és una inspiració per a tots. El que ha fet és poc ortodox i clarament va més enllà dels límits de la transparència periodística, però la gent contra qui lluita ha fet molt pitjor sense cap tipus de crítica o investigació.

El filòsof James Garvey, autor de “L’ètica del canvi climàtic”: Les intencions de Gleick són vitals quan tractem d’esbrinar si estava equivocat en mentir. Val la pena notar que no estava mentint per a benefici personal. Si Gleick frustra els esforços de Heartland, la seva mentida no queda justificada pel bé que fa?

(“Where Do Gleick’s Apologists Draw the Line?, per Donna Laframboise, Nofrakking consensus, 28 febrer 2012)

Advertisements

29 February 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

1 Comment »

  1. penques il.lustrats, però sobretot, penques.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 29 February 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: