La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Ridao’s Sad Republic/LA REPÚBLICA TRISTA DE RIDAO

Ridao’s Sad Republic

by Josep C. Verges

The Catalan Parliament sits where Spanish absolutists, with essential French help, thought they had liquidated Catalans for ever. Below: Joan Ridao with Speaker Nuria de Gispert at the presentation of his book on the Catalan Republic in Parliament.

 Why is the public realm so sad, the res publica, the Catalan Republic as it was called in our millenial Constitutions voted by our Parliaments –a name and institution adopted by the English? The former secretary of Esquerra Republicana Joan Ridao revealed his sadness at the presentation in Parliament of the second edition of his tome Public Law of Catalonia Course (Published by Columna). Why second edition? Because the first has been occupied once again manu militari -it dealt with the Statute of Catalonia destroyed by the Constitutional Court.

Catalonia, despite the global and even more so the Spanish crisis, looks really dynamic, both in the countryside and in cities. Barcelona continues to be overwhelmed with foreigners, not just immigrants from all over, but young and not so young urban holidaymakers from Russia, Sweden and Japan, and the massed professionals of the World Mobile Congress, the world’s largest conference. What a contrast to walk in at dusk into Ciutadella Park, where nothing says that well hidden we have the Parliament of Catalonia in the old arsenal of the absolutist French-Spanish occupiers of 1714. How heartwarming the change in use from military centralism to Catalan civil democracy, but how sad that we are so ashamed of our Catalan Republic. The centralists, always such democrats, have never been able to best the Catalans. In Catalonia Spanish nationalist parties are in a minority. Even in Madrid centralists rarely obtain a majority, except now with Rajoy because of the socialist collapse. Still less can they deal with referenda where the Catalan people pronounce crystal clear that they want freedom. So centralists created an unelected third chamber, the Constitutional Court, constituted exclusively by centralists from the PP and PSOE. The name is misleading. It has nothing to do with justice. The only other country in Europe, so to speak, with a similar set up is the ever so democratic Turkey to repress Kurds as Catalans are here. The Catalan Statute voted by the Parliament of Catalonia and the Madrid Congress and in a referendum by the Catalan people was destroyed like the city of Homs by Syrians tanks because centralists could not get their way in the ballot box or in democratic institutions. Joan Ridao narrates the democratic failure: “The ruling against the Statute was an ass’s stop and with the excuse of the crisis Madrid does not pay and wants to lay the foundation of a fiercely centralist State. We have an inferiority complex and are too trusting, except in the fiscal pact or Devolution Max. The only relevant law we could still undertake, on Catalan counties instead of Spanish provinces, has been parked. This biased sentence breaks in a crude and partisan way the political pact with a Tower of Pisa leaning many degrees down towards centralism. Rules are for everyone, starting with the referees. Our self-rule has been frozen and strictly watched. They closed the door to a lucid and sincere understanding. I’m frankly pessimistic, but every time a door closes another is opened by Catalans. We have always taken decisions in critical times. We are strong enough to fight back, but not enough to break this eternal stalemate, as Gaziel said.” The crisis of statism is not just Catalan. Catalans do not believe in the public realm after the bad experience of 300 years of Spanish absolutism. But our sad politicians forget that statism is in retreat in all of Europe. Less government, less statism, is the future of Catalonia, of Madrid and of Europe. Catalans are free not because we have a state, but despite the state.

(“La República trista de Ridao,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 March 2012)

La República trista de Ridao

per Josep C. Vergés

Joan Ridao amb la presidenta Núria de Gispert a la presentació del seu llibre sobre la República Catalana al Parlament. Primera foto: El Parlament de Catalunya seu on els absolutistes castellans, amb l’ajuda essencial dels francesos, creien haver liquidat els catalans per sempre.

Per què està trista la cosa pública, la res pública, la República Catalana com deien les nostres constitucions mil.lenàries aprovades pels nostres Parlaments -paraula i institució catalana adoptada pels anglesos? L’exsecretari d’Esquerra Republicana Joan Ridao desvetlla la seva tristor a la presentació al Parlament de la segona edició del seu llibrot Curs de Dret Públic de Catalunya (Columna). Per què segona edició? Perquè la primera ha quedat ocupada manu militari -parlava de l’Estatut que ha destrossat el Tribunal Constitucional.

Catalunya, tot i la crisi mundial i encara més l’espanyola, dóna una impressió molt dinàmica, ja sigui als pobles com a les ciutats. Barcelona segueix inundada d’estrangers, no només immigrants d’arreu, sinó joves i no tan joves de vacances urbanes des de Rússia, Suècia o el Japó i onades de congressistes al World Mobile Congress, el congrés més gran del món. Quin contrast entrar a l’hora foscant al Parc de la Ciutadella, on res diu que ben amagat tenim el Parlament de Catalunya a l’antic arsenal dels ocupants absolutistes franco-espanyols de 1714. Què bonic el canvi d’ús del militarisme centralista a la democràcia civil catalana, però que trist que ens avergonyim de la nostra República catalana. Els centralistes, sempre tan demòcrates, mai no han pogut amb els catalans. A Catalunya els partits espanyolistes són minoritaris. Tampoc a Madrid els centralistes obtenen majoria, rarament com ara Rajoy amb el col.lapse socialista. Encara menys poden amb referèndums on el poble català es pronuncia amb claredat mediterrània que vol llibertat. Així que els centralistes han creat una tercera cambra no electe, el Tribunal Constitucional, constituit exclusivament pels centralistes del PP i PSOE. El nom enganya. No té res de judicial. L’únic altre país d’Europa, és un dir, amb un muntatge similar és la demòcrata Turquia que reprimeix kurds com aquí catalans. L’Estatut votat pel Parlament de Catalunya i el Congrés de Madrid i referendat pel poble català simplement l’han destrossat com la ciutat d’Homs per tancs siris, perquè els centralistes no poden a les urnes i les institucions democràtiques. Joan Ridao narra el fracàs democràtic: “La sentència contra l’Estatut és una parada d’ase i amb el pretext de la crisi Madrid no compleix i vol posar les bases d’un Estat rabiosament centralista. Anem badant i acomplexats, excepte en el pacte fiscal. L’única llei rellevant, les vegueries, ha estat aparcada. Aquesta sentència capciosa trenca el pacte polític, inclinada com Torre de Pisa en molts graus cap el centralisme, de forma partidista i grollera. Les regles del joc són per a tothom, començant pels àrbitres. Tenim un autogovern fossilitzat i rigorosament vigilat. Han tancat la porta a una entesa lúcida i sincera. Sóc francament pessimista, però cada vegada que tanquen una porta els catalans n’obrim una altra. Sempre hem pres decisions en temps crítics. Som prou forts per plantar cara, però no per superar aquest empat infinit, com deia Gaziel.” La crisi de l’estatalisme no és només català. Els catalans no creuen en la cosa pública, per la mala experiència de 300 anys d’absolutisme castellà. Però els polítics tristos obliden que Europa també recula en estatalisme. Menys Generalitat, menys Estats, és el futur de Catalunya, de Madrid i d’Europa. Els catalans no tenim llibertat perquè tenim Estat, sinó malgrat l’Estat.

(“La República trista de Ridao,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 3 març 2012)

Advertisements

3 March 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Moltes gràcies, molt amable

    Like

    Comment by JR | 3 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: