La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Bad Education, Spanish Style/LA MALA EDUCACIÓ ESPANYOLISTA

Bad Education, Spanish Style

by Josep C. Verges

Pedro Almodovar’s transvestite in Bad Education about a boarding school in monolingual Spain. Below: La Floresta primary school: From failed Spanish to top Catalan school in Sant Cugat.

 

Spanish nationalists have a serious dilemma with Catalonia. What rights prevail in Spain, collective or individual? If Catalan collective rights are worthless, why should then Spanish? If everything is pure individualism and twenty Spanish nationalists, unlike the other 600,000 families with school age children in Catalonia, can demand that their children are taught in Spanish only, the same applies for Catalans say in Saragossa to study exclusively in Catalan. I mention Aragon because of its scandalously discriminated Catalan minority in la Franja de Ponent. By the way when has Duran Lleida, who is from Alcampell, ever lifted a finger to defend them? He couldn’t care less about Catalan in his own back yard.

 

The Catalan Supreme Court washed its hands by stating the obvious that the law must be enforced, that is the collective rights of a community must prevail. They made a cat’s cradle however by allowing Spanish nationalist individualists to petition courts for their children to learn Spanish only. The ones I feel really sorry for are the children of these Spanish nationalist parents so determined that their children be marginalized. The bureaucratic word immersion leads to these misunderstandings because it seem as though learning Catalan is akin to drowning, when it is quite the opposite. The more languages one knows the better. Rather than worrying about not knowing English, the uncompetitive deficit we suffer, Spanish nationalists concentrate all their firepower into not learning Catalan. Pathetic. I lived thirty years ago the desegregation of public schools in Catalonia. Previously education was segregated, like it still divides the Basque Country or Valencia, with a Catalan and a Spanish stream. Catalan president Jordi Pujol, always a coward, fled from any responsibility by announcing that each school council should decide whether they wanted a Catalan school. School councils are controlled by teachers who hold two-thirds of the votes. But for once parents were able to prevail, thanks to teachers of the Catalan stream who voted with the parents. Overnight Catalonia had an integrated school system. Just as it wasn’t the politicians, neither should one think it was the Catalan nationalists who imposed the Catalan school. Sant Cugat had five public schools. Three were Catalan, one was for the socialist elite and the last, in all respects, was La Floresta Primary School where I lived, a Spanish ghetto school. 85% of parents and children were Spanish speaking. The problem was that the two streams did not produce the same result. The Catalan stream outperformed in all subjects, in mathematics, in biology and even in Spanish! There was enormous pressure from parents to switch their children to the Catalan stream from the Spanish stream that was drying out from incompetence. The Spanish speaking parents  imposed the Catalan school. It wasn’t Jordi Pujol or the Catalan nationalists. Even “PP” Antich editorialises in La Vanguardia: “There is no linguistic conflict in Catalonia, even though there are those still determined to destabilize this country. Coexistence in a bilingual society like the Catalan was and is and let us hope will continue to be exemplary. It is not easy to find a model that ensures the knowledge of the two languages, but Catalonia has done so. Why then the never ending fuss?” Spanish nationalists must decide if they want Catalans within or outside Spain. If Catalans have rights, these must be respected. But if 20 Spanish nationalists out of 600,000 families every school year can demand Spanish only, then Catalans must have the same rights all over Spain. Madrid, with 20,000 Catalans, must have Catalan only schools. This is absurd. As absurd as the belief that by not knowing languages we can progress. Catalan, Spanish and also English must be learnt. Or will the latter also be banned by Spanish style bad education?

(“La mala educació espanyolista,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 March 2012)

 

La mala educació espanyolista

per Josep C. Vergés

El transvestit de La Mala Educación de Pedro Almodovar sobre un internat a l’Espanya monolingue. Primera foto: CEIP La Floresta: del fracàs escolar en castellà a la millor escola catalana de Sant Cugat.

Els espanyolistes tenen un greu dilema amb Catalunya. Què prima a Espanya, els drets individuals o els col.lectius? Si els drets col.lectius catalans no valen, per què han de valdre els espanyols? Si tot és pur individualisme i vint espanyolistes poden exigir que, a diferència de les altres 600.000 famílies escolaritzades a Catalunya, els seus fills només han d’aprendre en castellà, per que els catalans no podem fer el mateix i exigir que a Saragossa per exemple ensenyin només en català? I cito Aragó perquè té una minoria catalana a la Franja de Ponent absolutament discriminada. Per cert quan Duran Lleida, que és d’Alcampell, ha mogut un dit per defensar-los? Ja veieu si l’importa el català a la seva pròpia terra.

 

La justícia catalana s’ha rentat les mans, afirmant, com és obvi, que cal complir les lleis, és a dir que primen els drets col.lectius d’una comunitat. Han liat la troca afegint que els individualistes espanyolistes poden anar als tribunals a exigir que la seva descendència només sàpiga castellà. Els que més llàstima fan són els fills d’aquests pares espanyolistes, obcecats a què els seus fills quedin marginats. La paraula burocràtica immersió dóna aquests malentesos perquè sembla com si aprendre català sigui ofegar-se, quan és tot el contrari. Com més idiomes sabem millor anem. En lloc de preocupar-nos de saber anglès, el dèficit competitiu que arrastrem, la batalla espanyolista es centra en no aprendre català. Patètic. Jo vaig viure fa trenta anys la desegregació de l’escola pública a Catalunya. Abans existia una escola segregada, igual com encara divideix el País Basc i el País Valencià, amb una línia catalana i una altra castellana. Jordi Pujol, que sempre ha estat un covard, fugia d’estudi dient que els consells escolars havien de decidir si volien una escola catalana. Els consells escolars estan controlats pels mestres anb dos terços dels vots. Però per un cop els pares varen poder imposar-se gràcies a que els mestres de la línia catalana votaren amb els pares. De la nit al dia Catalunya tingué escoles integrades. Igual com no foren els polítics, tampoc us creieu que foren els catalanistes els que imposaren l’escola catalana. A Sant Cugat hi havia cinc escoles públiques. Tres eren catalanes, una era dels dirigents socialistes i la darrera, en tots els sentits, a La Floresta on jo vivia, era l’escola gueto castellana. El 85% dels pares, i fills, era castellanoparlant. El problema era que les dues línies no donaven el mateix resultat. La línia catalana era millor en tot, en matemàtiques, en biologia, peró també en castellà! Hi havia una enorme pressió dels pares de passar els fills  a la línia catalana i la línia castellana s’estava morint per incompetència. Foren els propis pares castellans els que imposaren l’escola catalana. No fou Jordi Pujol ni el catalanisme. Fins i tot “PP” Antich editorialitza a La Vanguardia: “No hi ha conflicte linguistic a Catalunya, per molt que hi continui havent interès en desestabilitzar el país. La convivència en una societat bilingue com la catalana ha estat i és i esperem que continui sent exemplar. No és fàcil trobar un model que garanteixi el coneixement de les dues llengues i Catalunya ho ha aconseguit. A què doncs l’enrenou sempre permanent?” Els espanyolistes han de decidir si volen els catalans dins o fora d’Espanya. Si els catalans tenim drets, cal respectar-los. Si 20 espanyolistes cada any, entre 600.000 famílies, volen només castellà, els catalans hem de tenir els mateixos drets a Espanya. Madrid, amb 20.000 catalans, ha de tenir escoles catalanes. Aixó és un absurd. Igual d’absurd com creure que no aprenent llengues anem endavant. Cal saber català, castellà i tambè anglès. O també el prohibirà la mala educació espanyolista?

(“La mala educació espanyolista,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 març 2012)

 

Advertisements

11 March 2012 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

2 Comments »

 1. L’obsessió castellana en ofegar la llengua catalana es correspon a l’absolutisme polític i a la ruqueria mental encara més. A les darreries del batxillerat el nostre pare ens adreçà a l’Institut Francés i al Britànic  on hi seguírem tots els cursos. Allí em cridà l’atenció que els alumnes amb més dificultats en aprendre aquells idiomes eren els pocs castellans monolingües que hi assistien.

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 11 March 2012 | Reply

 2. Parlo en  català,                
  penso en  català,
  escric en  català,
  somio en  català,
  estimo en  català,
  m’il•lusiono  en català,
  recordo en  català,
  imagino en  català,
  gaudeixo  en català,
  llegeixo  en català,
  ploro en  català,
  m’emociono  en català,
  treballo  en català,
  estudio en  català…
  I tu…?

  L’any passat a Catalunya 3 famílies van demanar NOMÉS castellà a les classes i ara tot el  sistema d’ensenyament català trontolla.

  L’any passat, a  València, 70.000 famílies van demanar ensenyament TAMBÉ en català
  i… ni cas.

  També a València 100.000 persones van demanar rebre la senyal d’una televisió  pública en català
  i… ni cas.

  Destruir la  immersió és un mètode d’extermini lingüístic.  L’objectiu: la  imposició, la submissió i l’extermini d’una cultura i d’una nació.
   
        
   
   

  Like

  Comment by Vicenç Gavaldà | 15 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: