La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain’s Judensteuer for Catalans/LA JUDENSTEUER CATALANA D’ESPANYA

Spain’s Judensteuer for Catalans

 

The Fiscal Final Solution: Nazis stop Germans from buying in a Jewish owned shop. Below: Judensteuer in action: “With these tolls Catalonia finances the freeways of the rest of Spain.”

 

Hitler taxed Jews with a Judensteuer in 1938 to “compensate” Germans. Spain has imposed a Judensteuer on Catalans since the Franco-Spanish military occupation in 1714. Catalans paid more taxes than public spending when they were poorer and continue to pay far more today. The Catalan government reports the Judensteuer on Catalans is now 8.5% of GNP per year, double what any developed region pays anywhere (Search Catalan Discrimination in 1896).

 

The so-called Catalan fiscal deficit is in fact the permanent surplus that all governments in Madrid since 1714 have maintained with Catalonia. The new study just published by the Catalan Government puts it at 8.5% of GNP per year. Catalans pay €16.4 billion more in taxes each year than they receive back in public spending. Since data is available with democracy, the Catalan fiscal deficit over the past 24 years has been 8% of GNP per year on average, with total uncompensated taxes or public expenditure not spent of €187 billion. The Judensteuer cost €26,764 per Catalan or €107,054 for each family, whether or not they speak Catalan. Spain’s brazen discrimination is very expensive for Catalans. Spain may have a budget deficit but Catalonia has a permanent surplus of 8% GNP, which is misspent by Spaniards.

(“Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009,” Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya, març 2012)

 

La Judensteuer catalana d’Espanya

Judensteuer en acció: “Amb aquest peatge financem les infraestructres de la resta d’Espanya.” Primera foto: La Solució Final Fiscal: Nazis no deixen que els alemanys comprin en una tenda de propietat jueva.

 

Hitler gravava els jueus amb un Judensteuer el 1938 per “compensar” els alemanys. Espanya imposa una Judensteuer als catalans des de l’ocupació militar francoespanyola de 1714. Els catalans paguem més en impostos que la despesa pública que rebem des que érem més pobres i seguim pagant molt més avui. La Generalitat informa que la Judensteuer dels catalans és avui del 8,5% del PIB cada any, el doble del que cap regió desenvolupada paga arreu del món (Veure search La discriminació catalana el 1896).

 

L’anomenat dèficit fiscal català és el superàvit permanent que tots els governs de Madrid han mantingut des de 1714 amb Catalunya. Segons el nou estudi que acaba de publicar la Generalitat arriba al 8,5% del PNB cada any. Els catalans paguem en impostos €16,4 mil milions més cada any del que rebem en despesa pública. Des que existeixen dades gràcies a la democràcia, el dèficit fiscal català els darrers 24 anys ha pujat al 8% del PNB cada any de mitjana, amb un total d’impostos no retornats o despesa púplica no realitzada de €187 mil milions. La Judensteuer costa €26.764 a cada català o €107.054 per família, parlin o no català. La cara dura d’Espanya surt molt cara als catalans. Espanya té dèficit pressupostari, però Catalunya paga permanentment un superàvit del 8% del PNB que els espanyols malgasten.

(“Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009,” Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya, març 2012)

13 March 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: