La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Swiss Government in Catalonia/LA GENERALITAT SUISSA

Swiss Government in Catalonia

by Josep C. Verges

 

Small is beautiful: President Eveline Widmer-Schlumpf leads her other six ministers and, far right, cabinet secretary Corine Casanova. Below: Big and bust: President Artur Mas and his eleven ministers.

 

The Catalan government is the toothless version of the centralist governments of Madrid and Paris. Only the name Generalitat remains of a government that lasted seven centuries, modest sized but great in achievements. Instead we have a bad copy of Franco-Spanish Jacobins. Indeed a bad copy because we shall never enjoy the resources for Barcelona to have one million bureaucrats like Madrid or a public life like Paris. Moreover Catalans are united in only one question: they do not want a Madrid-style Barcelona or Paris on the Med.

 

Three centuries of Spanish despotism makes it seem normal to have a self-government as pretentious, expensive, incompetent and corrupt as what we already suffer from Madrid. It also appears correct to build the edifice from the roof down. First transfer the functions and then we shall see how they are paid. The architect of this Jacobin government, Jordi Pujol, always referred to getting the fish into the basket. And who pays for the fish? What a contrast to the modesty of Josep Tarradellas who restored the Catalan Government in the only break with fascism of Franco Spain. Met Miravitlles told me how shocked Tarradellas was when he inspected the lavish new offices of the ministers named by the parties. Who do they think they are? he asked. Thirty years of democracy have created an administrative  monster that cuts basic services like health to maintain the grandiose lifestyle of politicians and their handpicked officials, The crisis should be an occasion to dispose of this Jacobin Catalonia. Replacing Spanish Jacobins with Catalan Jacobins is a double loss, because Madrid has not reduced its bureaucracy with the decentralization of half of public spending with the State of Autonomies. The 17 years of the Jordi Pujol government have been a total waste. We knew he could not add as proven by the spectacular bankruptcy of Banca Catalana. Why did he copy Madrid and Paris, two centralized disasters, rather than discrete and successful Switzerland? Switzerland has a similar size and population as Catalonia, but its government which is like night and day. In Switzerland the president, currently Eveline Widmer-Schlumpf, is elected by secret ballot in Parliament for one year from the seven ministers who form the government, likewise elected  for four years. The seven ministries are: finance and administration (the president’s); foreign affairs; interior (culture, weather, health, statistics, social security, museums, archives, library, university); economics (agriculture, vocational training, housing); justice and police (immigration and metrology); environment, transport, energy and communication. Compare the 12 ministries and bureaucracies of the Catalan Jacobin government: president; vice president, administration and institutional relations; economics ad IT; health; public works; agriculture, livestock, fisheries, food and environment; business and employment; education; culture; social welfare and family; justice; interior. Ignore foreign affairs and defence, two ministries that we do not really need at present. The Catalan Government can function like Switzerland with only five ministries, including the president. Instead of imposing all cutbacks on the people, let’s do it the other way round and cut back politicians and their courtiers. Artur Mas can work as a minister as well as represent formally; the useless vice president must disappear as well as six of the eleven ministries. Cutting the government to size will rebuild credibility with the Catalan people and with international markets who see that the Jacobin government has done nothing to downsize its structure. Catalonia survived seven centuries with a modest government, but has not withstood thirty years with a Jacobin government. Switzerland lives very well with its Swiss Government, with inflation below zero and unemployment below 3%!

(“La Generalitat suissa,” by Josep  C. Vergés, Diari de Girona, 14 March 2012)

La Generalitat suissa

per Josep C. Vergés

 

Massa grans i massa pelats: el president Artur Mas i els seus onze consellers. Primera foto: Al pot petit hi ha la bona confitura: la presidenta Eveline Widmer-Schlumpf davant els altres sis consellers i, fons dreta, la cap del gabinet Corine Casanova.

 

La Generalitat de Catalunya és la versió desdentada dels governs centralistes de Madrid i París. No queda més que el nom de la Generalitat que va durar set segles, modesta però de grans gestes, sinó una mala còpia del jacobinisme francoespanyol. Mala còpia perquè mai tindrem els recursos per a fer que Barcelona tingui un milió de funcionaris com Madrid o una vida pública com París. A part que els catalans, si una cosa tenen clar, és que no volen la Barcelona madrilenya ni París al Mediterrani.

 

Tres segles de despotisme castellà fan que sembli normal tenir un autogovern igual de pretenciós, car, incompetent i corrupte com el que ja patiem des de Madrid. Construir la casa pel taulat també sembla justificat. Primer transferències i després ja veurem com les paguem. L’arquitecte de la Generalitat jacobina, Jordi Pujol, sempre deia: peix al cove. I qui pagarà el peix? Quin contrast amb la modestia de Josep Tarradellas al restaurar la Generalitat en l’únic trencament amb el feixisme de Franco a Espanya. Met Miravitlles m’explicava com Tarradellas s’havia escandalitzat en visitar els nous despatxos luxosos dels consellers anomenats pels partits. Què s’han cregut? preguntava. Trenta anys de democràcia han creat un monstre administratiu que retalla serveis bàsics com la salut per a mantenir la vida sibarita dels polítics i dels seus alts funcionaris a dit. La crisi ha de servir per enterrar el jacobinisme a Catalunya. Substituir el jacobinisme castellà pel jacobinisme català és multiplicar la ruina, perquè Madrid no ha reduit funcionaris amb la descentralització de la meitat de la despesa pública de l’Estat de les Autonomies. Hem perdut 17 anys amb la Generalitat de Jordi Pujol, un home que ja sabem no sap sumar com havia demostrat amb la fallida espectacular de Banca Catalana. Per què va copiar Madrid i París, dos desastres centralistes, en comptes de la discreta i exitosa Suissa? Suissa té una mida i població similar a Catalunya. Però el seu govern és com anar de la nit al dia. A Suissa el president, actualment presidenta Eveline Widmer-Schlumpf, és elegida en vot secret pel Parlament per un any d’entre els set consellers que formen el govern, també votats cada quatre anys individualment. Les set conselleries són: finances i administració pública (amb la presidenta); exteriors; interior (cultura, meteorologia, salut, estadística, seguretat social, museus, arxiu, biblioteca, universitat); economia (agricultura, formació professional, habitatge); justícia i policia (migració i metrologia); medi ambient, transport, energia i comunicació. Compareu els 12 càrrecs i burocràcies de la Generalitat jacobina: president; vicepresidenta, governació i relacions institucionals; economia i coneixement; salut; territori i sostenibilitat; agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural; empresa i ocupació; ensenyament; cultura; benestar social i família; justícia; interior. Treient exteriors i defensa, dues conselleries que realment no necessitem per ara, la Generalitat pot funcionar com Suissa amb només cinc conselleries, inclós el president. En lloc d’imposar sacrifics exclusivament als ciutadans, fem-ho al revés i retallem polítics i la seva cort. Que Artur Mas treballi de conseller a més de figurar, que la vicepresidenta, inútil com és, desapareixi i també sis de les onze conselleries. La retallada donaria credibilitat a la Generalitat davant els catalans i davant els mercats internacionals que veuen com la Generalitat jacobina no fa res per aprimar l’estructura. Catalunya sobrevisqué set segles amb una Generalitat modesta, però no aguanta ni trenta anys amb una Generalitat jacobina. I Suissa viu tant bé amb una Generalitat suissa d’inflació sota zero i atur sota mínims al 3%!

(“La Generalitat suissa,” per Josep  C. Vergés, Diari de Girona, 14 març 2012)

Advertisements

15 March 2012 - Posted by | Politics/Política |

1 Comment »

  1. Si Mas escolta Vergés i retalla uns quants consellers, la foto que es fan amb el plafó de Tàpies al darrera quedaria millor.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 15 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: