La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Warmist Gleick Faked Heartland Memo/L’ESCALFADOR GLEICK VA FALSIFICAR L’INFORME D’HEARTLAND

Warmist Gleick Faked Heartland Memo

by Patrick Juola

Would you buy a used car from this man? A Nixonian smile from self-confessed fraudster Peter Gleick. Below: Patrick Juola designed JGAAP (Java Graphical Authorship Attribution Program) one of the most widely used for authorship attribution.

 

Climate guru Gleick confessed to criminally impersonating and stealing documents from Heartland Institute, a man-made climate warmer critic, but his excuse was that he wanted to confirm the truth of a damaging document he had received. The top forensic institute in America has analysed pro bono and found this memo a fake written by Gleick himself (Search Climate Guru Gleick Impersonated Astronaut Schmitt):

 

“Confidential Memo: 2012 Heartland Climate Strategy purported to be a confidential memo detailing the 2012 strategy regarding policy and funding strategies regarding “the supposed risks of global warming” and climate change. These releases were unauthorized; the leaker was initially identified only as “Heartland Insider” but has since been tentatively identified as Dr. Peter Gleick, an environmental scientist working at the Pacific Institute. While Heartland confirmed the legitimacy of many of the released documents, it specifically denies the legitimacy of the confidential memo: “It is a total fake apparently intended to defame and discredit The Heartland Institute.” Perhaps needless to say, the leakers have not admitted to faking this document. The two logical candidates for authorship of the disputed document (and the only two named seriously in the public discussion) are Joseph Bast, President of the Heartland Institute, and Peter Gleick. We therefore collected samples of other published work by both Bast and Gleick from the Internet. The simplest method of analysis would be to use the harvested set of undisputed Gleick and undisputed Bast documents as \training documents,” allow the computer to learn their respective style, and then determine which style more closely matched that of the disputed memo. Initial analyses uniformly returned unclear or ambigous results. We therefore found it necessary to perform additional (calibration) testing. For this calibration, we used a testing technique called “leave-one-out validation.” This method correctly attributed all twelve training documents using leave-one-out validation and thus we consider this to be an appropriate method for this specific problem. The Heartland memo contains a great many quotations taken from other sources. Of 717 words, 266 have been identified as belonging to phrases (or paraphrases of phrases) found elsewhere. For this reason, we analyzed both the full document as well as the 451-word redacted document with the controversial passages removed. In both analyses, the JGAAP system identified the author as Peter Gleick. In particular, the JGAAP system identified the author of the complete (unredacted) memo as Peter Gleick, despite the large amount of text that even Bast admits is largely taken from genuine writings of the Heartland Institute. We justify this result by observing, first, that much of the quotation is actual paraphrase, and the amount of undisputed writing is still nearly 2/3 of the full memo. Having examined these documents and their results, I therefore consider it more likely than not that Gleick is in fact the author/compiler of the document entitled Confidential Memo: 2012 Heartland Climate Strategy and further that the document does not represent a genuine strategy memo from the Heartland Institute.”

(Stylometric Report: Heartland Institute Memo,” by Patrick Juola, http://www.juolaassoc.com, 13 March 2012)

L’escalfador Gleick va falsificar l’informe d’Heartland

per Patrick Juola

Patrick Juola és el dissenyador de JGAAP (Java Graphical Authorship Attribution Program) un dels programes d’atribució d’autoria més utilitzats. Primera foto: Compraries un cotxe de segona mà d’aquest home? Somriure nixonià de l’autoconfès impostor Peter Gleick.

 

El guru del clima Gleick ha confessat la criminal suplantació i furt de documents del Heartland Institute, un crític de l’escalfament del clima per l’home, però la seva excusa era que volia confirmar la veracitat d’un informe perjudicial que havia rebut. L’institut forense capdavanter d’Amèrica ha analitzat pro bono i troba que aquest informe és una falsificació escrita pel propi Gleick (Veure search El guru del clima Gleick va suplantar l’astronauta Schmitt):

 

“L’informe Confidencial: 2012 Estratègia d’Heartland sobre el Clima pretenia ser un document confidencial detallant l’estratègia de 2012 en relació a la política i estratègies de finançament pel que fa “als suposats riscos d’escalfament global i canvi climàtic”. La seva difusió no havia estat autoritzada; el filtrador s’havia inicialment destapat simplement com a “Intern d’Heartland”, però després ha estat possiblement identificat com el Dr. Peter Gleick,  científic ambiental que treballa a l’Institut del Pacífic. Mentre Heartland confirmava l’autenticitat de molts dels documents filtrats, negava en rodó la validesa de l’informe confidencial: “És una falsificació total segurament feta amb la intenció de difamar i desacreditar l’Institut Heartland.” No fa falta senyalar que els filtradors no han admès haver falsificat aquest informe. Els dos candidats lògics com autors de l’informe polèmic (i els dos únics seriosament considerats en el debat públic) són Joseph Bast, president de l’Institut Heartland, i Peter Gleick. Així que hem recollit mostres d’altres treballs publicats a internet tant de Bast com de Gleick. El mètode més simple d’anàlisi seria utilitzar el conjunt recollit de textos sense discussió de Gleick i de Bast com a “documents de formació” perquè l’ordinador aprengui el seu estil respectiu i després determini quin és l’estil que més s’acosta a l’informe questionat. Els anàlisis inicials donaven resultats uniformement poc clars o ambigüus. Per tant, hem considerat necessari dur a terme proves de calibratge addicionals. Per a aquest calibratge hem utilitzat una tècnica de test anomenada “validació per exclusió.” Aquest mètode ha atribuit correctament els dotze documents de formació mitjançant la seva validació per exclusió i per tant considerem que es tracta d’un mètode idoni per a aquesta questió específica. L’informe d’Heartland conté gran nombre de cites extretes d’altres fonts. De les 717 paraules, 266 han estat identificades com pertanyent a frases (o paràfrasi de frases) d’altres llocs. Per això, hem estudiat tant el document complet, així com el document excloent les cites problemàtiques, quedant amb 451 paraules. En ambdós casos l’anàlisi amb el programa JGAAP identifica l’autor com a Peter Gleick. En particular, el programa JGAAP identifica que l’autor de l’informe sencer (sense editar) és Peter Gleick, tot i la gran quantitat de text que fins i tot Bast admet s’ha extret en gran part d’escrits originaris de l’Institut Heartland. Aquest resultat s’explica principalment perquè gran part de les cites són realment paràfrasis, i la llargada de l’escriptura original indiscutible segueix sent gairebé 2/3 de l’informe total. Després d’haver examinat els documents i els seus resultats, jo considero per tant que és bastant probable que Gleick fou de fet l’autor/compilador del document titulat Memoràndum Confidencial: 2012 Estratègia d’Heartland sobre el Clima i, a més, que el document no representa un informe d’estratègia autèntic del Heartland Institute.”

(Stylometric Report: Heartland Institute Memo,” per Patrick Juola, http://www.juolaassoc.com, 13 març 2012)

Advertisements

17 March 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: