La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran’s Extinction by Vila d’Abadal/L’EXTINCIÓ DE DURAN PER VILA D’ABADAL

Duran’s Extinction by Vila d’Abadal

by Vicenç Pedret, Carles Puigdomenech and Joan Capdevila

Duran in battle fatigues: “Barcelona is great when there is money to be had, but with no money I prefer the Nazis (Spain).” Below: Vila’s view from Vic: the mayor for independence is a credible threat to Duran’s corruptocracy.

Vila d’Abadal obtained the signatures to contest the leadership of the Catalan Christian Democrats against Duran. The loyal opposition, which never challenged the expulsions, the generalised corruption and the latest pardons of Duran, has now broken with totalitarian discipline and positioned itself publicly in favor of the mayor of Vic and president of Municipalities for Independence (Search Vila d’Abadal Buries the Duran Sardine):

 

“When Duran began to preside the Catalan Christian Democrats, the country had just survived a coup d’Etat, Pujol had been president of Catalonia for just a few years and his bankruptcy of Banca Catalana still not investigated, Franco was a recent nightmare and there was no television in Catalan. No other leader from 1983 remains today. Pujol retired three elections ago, socialists changed their leader five times, Esquerra four and the PP six, while Duran has succeeded himself in perpetuity. To replace him in 2012 Vila d’Abadal has decided to be an alternative candidate. Some criticise his past as an enforcer when deputy general secretary, but no one will deny he has courage, tested in successive elections as mayor of Vic or defending his political positions (on immigration or independence). When he said he was running, our first reaction was to back the last of the Mohicans out of pure romanticism. A call to arms cannot be ignored by the defenders of our land, and we signed and collected signatures from the defeated remnants of our friends, acquaintances and greeted. True, there is a touch of epic in his willingness to fight against Duran’s thirty years. But beyond the epic (which is there), Vila d’Abadal actively talks about a future without Duran. More years of Duran, with his undisputed power and excessive personalisation are a mistake, and a clear dangerous threat of après moi, le déluge. The Catalan Christian Democrats may end up frozen and in risk of extinction. Duran is not where he is because of the support he has, but has the support he has because he is where he is. The absolute control of the party, with the threat of marginalization to any who dare challenge him, recalls Alfonso Guerra’s statement: “Whoever moves won’t come out in the picture.” Vila d’Abadal has no need to come out in the picture. So he moves freely. He is the essential stimulus that politics urgently needs in our country: an experienced leader, a Christian Democrat by conviction, at the top of political maturity, not afraid of the daily grind of local battles, who knows the party and leads cross-party movements like Municipalities for Independece. Vila d’Abadal is the future.”

(“Vila d’Abadal, el futur d’Unió,” by Vicenç Pedret, Carles Puigdomènech and Joan Capdevila, El Matí, 20 March 2012)

 

L’extinció de Duran per Vila d’Abadal

per Vicenç Pedret, Carles Puigdomènech i Joan Capdevila

Vista de Vic de Vila: l’alcalde per l’independència és una amenaça creible a la corruptocràcia de Duran. Primera foto: Duran en uniforme de batalla: “Barcelona és bona quan la bossa sona, però si no sona Barcelona és nazi.”

Vila d’Abadal ha aconseguit les signatures per disputar el lideratge d’Unió a Duran. L’oposició lleial, que mai no ha questionat les expulsions, la corrupció general i ni tan sols els indults als homes de Duran, trenca la disciplina totalitària i es posiciona públicament a favor de l’alcalde de Vic i president dels municipis per l’independència (Veure search Vila d’Abadal enterra la sardina Duran):

 

“El país, quan Duran va començar a presidir Unió, acabava de sortir del 23 F, Pujol tot just feia pocs anys era president de la Generalitat, es parlava de Banca Catalana, Franco era un malson recent i encara no teníem ni TV3. Cap, absolutament cap altre líder de 1983 segueix vigent. El propi Pujol ha deixat pas ja fa tres eleccions, els socialistes han canviat de líder cinc vegades, Esquerra quatre, el PP sis, mentre a Unió Duran s’ha autosucceït perpètuament. Per a la seva substitució el 2012 Vila d’Abadal s’ha proposat encapçalar una alternativa. Alguns li retreuen el seu passat de botxí com a secretari general adjunt, però ningú no li negarà valentia provada en les successives eleccions a alcalde de Vic i en la defensa de les seves posicions polítiques (la immigració, la independència). Quan ens va dir que es presentava, la primera reacció va ser de fer costat al darrer dels mohicans per pur romanticisme. Una crida a sometent no pot ser desoïda pels defensors de la terra, i varem signar avals i recollir-ne entre el que queda de les derrotades hosts d’amics, coneguts i saludats. És cert, que hi ha un toc d’èpica en la seva voluntat de lluitar contra trenta anys de Duran. Més enllà de l’èpica (que hi és), Vila d’Abadal s’entesta a parlar d’un futur sense Duran. Més anys de Duran, pel seu poder incontestat i per l’excessiva personalització són un error, un obvi i perillós risc d’après moi, le déluge. Unió pot acabar encarcarada i en perill d’extinció. Duran no està on està pel suport que té, sinó que té el suport que té perquè està on està. El control absolut del partit, amb l’amenaça de la marginació per qui gosi portar-li la contraria, recorda Alfonso Guerra: “Quien se mueva no sale en la foto”. Vila d’Abadal no té cap necessitat de sortir a la foto. Per això es mou i és el revulsiu necessari que la política al nostre país reclama urgentment, un líder amb experiència, democratacristià per convicció, en plena maduresa política, que no defuig el dia a dia local, que coneix el partit, i que sap liderar moviments transversals com els Municipis per l’Independència. Vila d’Abadal és el futur.”

(“Vila d’Abadal, el futur d’Unió,” per Vicenç Pedret, Carles Puigdomènech i Joan Capdevila, El Matí, 20 març 2012)

Advertisements

21 March 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Interested to see this. It’s about time that Duran was shifted!

    Like

    Comment by James | 23 March 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: