La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Middle Ages Hotter Than Today/FEIA MÉS CALOR A L’EDAT MITJANA QUE AVUI

Middle Ages Hotter Than Today

Ikaite is a carbon based mineral first discovered in Greenland only in 1963. Below: Temperatures for the last 12,000 years show that the earth was much colder and warmer than today. At far right the Medieval Warm Period is much warmer than modern temperatures, still exiting from the Litle Ice Age.

The Medieval Warm Period and the Little Ice Age have been confirmed by analysis of temperatures through carbon diposits in the Ikate mineral only discovered 50 years ago which shows how rising and then falling temperatures affected the whole planet right to Antarctica with the increase of CO2 in the warm Middle Ages and the subsequent decline in later colder centuries, all without any human intervention as the global warmers pretend.

Calcium carbonate can crystallize in a hydrated form as ikaite at low temperatures. The hydration water in ikaite grown in laboratory experiments records the delta-0-18 of ambient water, a feature potentially useful for reconstructing delta-0-18 of local seawater. Delta-0-18 measures stable isotopes 0-18 for the temperature of precipitation. The first downcore delta-0-18 record of natural ikaite hydration waters and crystals collected from the Antarctic Peninsula, a region sensitive to climate fluctuations establishes the zone of ikaite formation within shallow sediments, based on porewater chemical and isotopic data. Having constrained the depth of ikaite formation and delta-0-18 of ikaite crystals and hydration waters, local changes are inferred in fjord delta-0-18 versus time during the late Holocene. This ikaite record qualitatively supports that both the Medieval Warm Period and Little Ice Age extended to the Antarctic Peninsula.

(“An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula,” by Zunli Lua et al, Earth and Planetary Science Letters, 1 April 2012)

Feia més calor a l’Edat Mitjana que avui

Les temperatures dels darrers 12.000 anys mostren que la terra ha estat molt més freda i calenta que avui. A l’extrema dreta el Periode Càlid Medieval fou més càlid que les temperatures actuals, que encara estan sortint de la Petita Era Glaciar. Primera foto: Ikaite és un mineral de base carboni descobert per primer cop a Groenlàndia només el 1963.

El Període Càlid Medieval i la Petita Era Glaciar han estat confirmats per l’anàlisi de les temperatures a través dels dipòsits de carboni en el mineral ikaite que només es va descobrir fa 50 anys. Mostra com la pujada i baixada de temperatures va afectar tot el planeta fins a l’Antàrtida amb l’augment del CO2 en la càlida edat mitjana i el posterior descens dels segles més freds seguents, tot això sense cap intervenció humana com els escalfadors globals pretenen.

 

El carbonat de calci pot cristal.litzar-se a baixes temperatures en forma hidratada com ikaite. L’aigua d’hidratació de l’ikaite cultivat en experiments de laboratori registra el delta-0-18 de l’aigua ambient, característica potencialment útil per a la reconstrucció del delta-0-18 de l’aigua de mar local. Delta-0-18 mesura els isòtops estables 0-18 per a obtenir la temperatura de precipitació. El primer registre delta-0-18 de mostres perforades amb aigues hidratades i cristalls d’ikaite natural de la Península Antàrtica, regió sensible a les fluctuacions climàtiques, estableix la zona de formació d’ikaite en sediments superficials, basat en dades químiques i isotòpiques de les aigues del porus. Després de delimitar la profunditat de formació de l’ikaite i del delta-0-18 dels cristalls d’ikaite i de les aigües hidratades, els canvis locals s’infereixen del delta-0-18 del fiord en funció del temps durant l’Holocè tardà. Aquest registre de l’ikaite sosté qualitativament que tant el Període Càlid Medieval com la Petita Era  Glaciar es varen estendre fins a la Península Antàrtica.

 (“An ikaite record of late Holocene climate at the Antarctic Peninsula,” per Zunli Lua et al, Earth and Planetary Science Letters, 1 April 2012)

28 March 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: