La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Mas’ State Visit to Switzerland/VISITA D’ESTAT DE MAS A SUISSA

Mas’ State Visit to Switzerland

by Josep C. Verges

Stateless visit: The prime minister of Quebec Jean Charest welcomed by the Catalan president Artur Mas. Below: Public enemy number 1: Blocher, under criminal investigation, defended by his party’s paper.

The Catalan President Artur Mas will have serious problems if he ever visits Switzerland. First, protocol, because the speaker of Parliament precedes president Eveline Widmer Schlumpf, as if Mas followed behind airhead Nuria de Gispert, who is speaker only because she is no threat to presumed corrupt Duran. The second problem will be dinner. Switzerland functions with just seven ministers, including the presidency, while Catalonia has the bad luck of 13, without any need for defence or foreign affairs at the moment. How will the swollen ministers arrange themselves around the fondue? The fourth problem will be that Mas won’t go to the Swiss Parliament which meets for only three weeks each term. Switzerland has part-time politicians, unlike Catalonia where Duran has led the life of a millionaire for thirty years feeding at the trough of politics. Switzerland has no eternal politicians who misuse, when not stealing, the taxes of citizens. The Swiss presidency only lasts one year, not 17 like Jordi Pujol, who erected a Jacobin government imitating Paris and Madrid. Catalonia never had such a government in seven centuries before the Franco-Spanish military occupation, nor with Prat de la Riba, Macia, Companys and not even Tarradellas after he restored it.

 

The editor of Diari de Girona Jordi Xargayo (From Zurich to Barcelona, 25 March) criticizes exotic comparisons instead of looking at small countries that really work: “Some politicians have claimed that Catalonia is like Lithuania, Croatia and Quebec. The more extravagant, Kosovo or Butan. Rarely the example of Switzerland, except for our collaborator Josep C. Verges, who divides his time between the two countries. Switzerland and Catalonia have many similarities in size and population. But that’s all, because there is more that divides than unites us.” A positive lesson Artur Mas can make from his visit is that Eveline Widmer-Schlumpf comes from the Grisons. Switzerland has its Provençal-speaking Val d’Aran in the 30,000 Romance speakers of the Grisons. Romance, together with Provençal, form a language group with Catalan. Josep Pla said that his country was where they said bon dia (good morning). In Elx they say good morning and in Perpignan, but also in Alpine valleys they say bon dia. A closer relationship with the Alps would open the outlook for Catalans, today obsessed with Spanish comparisons that lead nowhere. What good is it to know that 80% of Spain lives from subsidies? Isn’t it better to look at a country where 80% live from their work? Why do we need so many full-time politicians? What have we gained from Duran’s thirty years with a dozen of his men convicted or pardoned criminals from corruption and billions, mostly for the unemployed, disappeared. Don’t unemployed Catalans have more right to aid than politicians on the take? Switzerland has no unemployed or politicians on the take, unlike Spain. What do we prefer? Widmer-Schlumpf is an example in courage Artur Mas should follow. All alone she faced down all powerful Christoph Blocher, Switzerland’s richest man with his purpose-built party, a mix of confidence man Jordi Pujol and the dark arts of Duran. The SVP in French has the same initials as Duran’s make-believe party, UDC. Widmer-Schlumpf’s fearlessness in confronting unmerited power could encourage Artur Mas to become William Tell and end the Jacobin Catalan Government Pujol set up and cut back to 5 ministries, including his presidency since Widmer-Schlumpf is also Finance Minister. A Catalan Government of part-time politicians, without official cars or luxury dinners, could confront the on-going crisis and the Spanish nationalist PP, just as unpleasant as the Swiss version. Switzerland suffers from Blocher as we do from Duran, but without unemployment or corruption. Here we can also do it.

 (“Visita d’Estat de Mas a Suissa,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 31 March 2012)

 

Visita d’Estat de Mas a Suissa

per Josep C. Vergés

Enemic públic número 1: Blocher, imputat criminal, defensat per la revista del seu partit. Primera foto: Visita sense Estat: Jean Charest, primer ministre del Québec, rebut a la Generalitat per Artur Mas.

 

Quan el president de la Generalitat Artur Mas visiti Suissa tindrà greus problemes. El primer serà protocolari, perquè el president del Parlament va per davant de la presidenta Eveline Widmer Schlumpf. Seria com si Mas anés darrera de la fava Núria de Gispert, que presideix el Parlament gràcies a no ser amenaça al corrupte presumpte innocent Duran. El segon problema serà sopar. Suissa funciona amb només set ministres, inclosa la presidència, mentre Catalunya té la mala sort de 13, quan no necessita ni defensa ni exteriors per ara. Com seuran al voltant de la fondue els inflats consellers? El quart problema serà que Mas no podrà adreçar-se al Parlament suis perquè només es reuneix tres setmanes cada trimestre. Suissa té polítics a temps parcial, no com Catalunya on Duran fa vida de milionari des de fa trenta anys dins la menjadora política. Suissa no té polítics eterns que malgasten, quan no roben, els impostos dels ciutadans. La presidència suissa només dura un any, no 17 com Jordi Pujol que ha construit una Generalitat jacobina imitant Paris i Madrid, quan mai ho fou, ni en set segles abans de l’ocupació militar francoespanyola, ni amb Prat de la Riba ni amb Macià ni amb Companys ni tan sols amb Tarradellas després de restaurar-la.

 

Jordi Xargayó, director de Diari de Girona (De Zuric a Barcelona, 25 març), critica les comparacions exòtiques en lloc de mirar els paisos petits que realment funcionen: “Alguns polítics han pretès que Catalunya sigui com Lituània, Croàcia o el Quebec. Els més extravagants, com Kosovo o Butan. Poques vegades s’ha posat com exemple Suissa llevat del nostre col.laborador Josep C. Vergés, que viu a cavall dels dos paisos. Suissa i Catalunya tenen moltes similituds territorials i demogràfiques. Llevat d’aixó, és més el que ens separa que els que ens uneix.” Una lliçó positiva que Artur Mas pot treure de la seva visita és la pròpia Eveline Widmer-Schlumpf, dels Grisons. Suissa té la seva Val d’Aran de parla provençal als Grisons on 30,000 parlen romanç. El romanç junt al provençal formen família linguística amb el català. Josep Pla deia que el seu país és on et diuen bon dia. A Elx et diuen bon Dia i a Perpinyà et diuen bon dia , però a les valls alpines també et diuen bon dia. Acostar-se als Alps faria obrir horitzons als catalans, avui tancats en comparacions espanyoles que no van enlloc. De què serveix saber que el 80% d’Espanya viu de subvencions? No seria millor mirar un pais on el 80% viu de la seva feina? Per què volem tants polítics a sou sencer? De què serveix tenir Duran trenta anys apalancat amb una dotzena llarga dels seus homes condemnats criminals o indultats per corrupció i milers de milions, gran part per als aturats, desapareguts. Els aturats catalans no tenen més dret a l’ajuda que els polítics fungibles? Suissa no té ni aturats ni polítics fungibles, però Espanya sí. Què preferiu? Widmer-Schlumpf hauria d’armar de valor Artur Mas. Ella sola va plantar cara al totpoderós Christoph Blocher, l’home més ric de Suissa i el seu partit fet a mida, una mena de milhomes com Jordi Pujol amb les males arts de Duran. L’SVP és el PP suis i en francès té les mateixes sigles que la pantalla política de Duran, UDC. Widmer-Schlumpf sense por d’enfrontar-se al poder immerescut seria fer d’Artur Mas un Guillem Tell que acabi amb la Generalitat jacobina de Pujol i es quedi amb 5 conselleries, inclosa la seva doncs la presidenta Widmer-Schlumpf tambè és ministra de finances. Una Generalitat amb polítics a temps parcial, sense cotxes oficials ni sopars de luxe podria enfrontar-se a la crisi que patim i al PP espanyolista, tant desagradable com el suís. Suissa pateix Blocher com nosaltres Duran, però sense atur ni corrupció. Aquí tambè podem fer-ho.

(“Visita d’Estat de Mas a Suissa,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 31 març 2012)

Advertisements

1 April 2012 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: