La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

25,000 Corrupt Catalans/ELS 25.000 CORRUPTES DE CATALUNYA

25,000 Corrupt Catalans

by Josep C. Verges

Hands up! Baldie Duran and his handyman Sanchez Llibre surround Catalan president Mas. Below: The socialist mayor of Santa Coloma de Gramenet Muñoz caught red-handed on tape by judge Garzon with Pujol’s top lieutenants Alavedra and Prenafeta.

The Stalinist Duran Lleida, for the first time since the distant eighties, has a competitor to his leadership. Josep Maria Vila Abadal, the brave Mayor of Vic and president of Catalan municipalities for independence is ready to fight despotism. He has collected 300 signatories for the Catalan Christian Democrat congress in May, despite the fear of signing and the active boycott of the Stalinist apparatus of Duran. The Arab Spring has also arrived in Catalonia and Duran is forced to compete in a democratic election or at least it should be. Vain to the last he produced 3,000 signatories, ten times more. Case closed? If the vote is by show of hands, as he is accustomed to demand, the Stalinist should have no problem. With a secret ballot there may be a pleasant surprise.

Vanity led to the fall of the archangel Satan. The party members who signed for Duran know for sure that he is allegedly corrupt. Maybe they are all also allegedly corrupt. The anticorruption prosecutor would do well to demand the list of the 3,000 signatories. The signatories are distributed all across the political fabric, from municipalities, counties, councils, Catalan Government, Parliament of Catalonia, Madrid Congress and Senate, right up to the luxury suite of the Palace Hotel in Madrid, paid by taxpayers, where Duran Lleida holds court. The question is whether these 3,000 allegedly corrupt are solely in Duran’s party, or there are more in other parties? It’s not genetics that made all Pujol’s children multimillionaires. Like father like son, Pujol’s children should all be bankrupt like he ruined everything he ever touched. He was also a political disaster with his 23 years in power netx to Duran, leaving a bankrupt government nobody knows how to fix. The minister of economics Mas Colell warns it may end like Jordi Pujol’s Banca Catalana. Banca Catalana went bust and was absorbed by BBVA. The Catalan Government could be taken over by Madrid. Let’s do the maths. For every Christian Democrat Pujol’s party has three representatives according to the pact set in stone beween Pujol and Duran. Taking this proportion, the 3,000 allegedly corrupt of Duran gives 9,000 more spread all over municipalities and other breeding grounds of public money. Judge Garzon found that Pujol’s party went hand in hand with the socialists. Since he was banned from the bench because he wanted to try corrupt PP politicos, maybe the trial of the Pujol and socialist network will never take place. But let us suppose it is true that socialists add another 9,000 to the equation. The communists and the PP in Catalonia are good for another 4,000 which gives a grand total of 25,000 allegedly corrupt politicos in Catalonia. The crisis has laid bare the political bankruptcy of Catalonia. We have no other option but to clean out the Augean stables of all the dirt that chokes us. Millions for the Catalan unemployed, today really needed, disappeared in the hands of Duran’s people as I explain in my book All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia. Why did the PP pardon Duran’s men, making a mockery of the rule of law and never even demanding the return of the vanished millions? How much does it cost Catalonia to maintain not one nor 3,000 but 25,000 allegedly corrupt politicians? Let’s take the first step and cut off the head, by kicking out Duran from the Christian Democrat leadership.

(“Els 25.000 corruptes de Catalunya,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 April 2012)

Els 25.000 corruptes de Catalunya

per Josep C. Vergés

L’alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Muñoz caçat in fraganti pel jutge Garzón junt als principals lloctinents de Pujol, Alavedra i Prenafeta. Primera foto: Mans enlaire! El pelat Duran i el seu home de fer feines Sànchez Llibre rodegen el president de la Generalitat Mas.

L’estalinista Duran Lleida, per primer cop des dels llunyans anys vuitanta, té un competidor al seu lideratge. Josep Maria Vila d’Abadal, el valent alcalde de Vic i president dels municipis per la independència, ha decidit plantar cara al despotisme. Ha aconseguit 300 avals per al congrés d’Unió Democràtica de Catalunya del maig, tot i la por dels signants i el boicot actiu de l’aparell estalinista de Duran. Ves per on la primavera àrab també arriba a Catalunya i Duran haurà de competir en unes eleccions democràtiques o així haurien de ser. Vanitós com és ha presentat 3.000 avals, deu vegades més. Cas tancat? Si la votació és a mà alçada com està habituat ha exigir l’estalinista no tindrà problemes. Amb vot secret pot haver-hi una bona sorpresa.

La vanitat dugué a la caiguda de l’arcàngel Satanàs. Els militants que signen per Duran ben segur que saben que és un corrupte presumpte innocent. Potser ells també són corruptes presumptes innocents. El fiscal anticorrupció faria bé en demanar la llista dels 3.000 signants. Els militants signants es distribueixen per tot el teixit polític, des dels ajuntaments, comarques, diputacions, Generalitat, Parlament de Catalunya, Congrés i Senat de Madrid, fins a la suite de luxe del Palace, pagada pels contribuents, on fa cort Duran Lleida. La pregunta és: si aquests 3.000 són els corruptes presumptes innocents de Duran, quants més n’hi ha als altres partits? No és per genètica que tots els fills de Pujol són multimilionaris. Per filiació estarien tots a la ruina com el seu pare Jordi Pujol que ha arruinat tot el que ha tocat. També ha estat un polític desastrós durant els seus 23 anys de poder al costat de Duran, amb aquesta Generalitat en bancarrota que ningú sap com arreglar. El conseller d’economia Mas Colell avisa que pot acabar com la Banca Catalana de Jordi Pujol. Banca Catalana va fallir i va ser absorbida per BBVA. La Generalitat pot quedar absorbida per Madrid. Fem números. Unió té un polític per cada tres de Convergència segons el pacte immutable de Pujol amb Duran. Seguint la proporció, per 3.000 corruptes presumptes innocents de Duran toquen 9.000 repartits pels ajuntaments i altres nius de diner públic. El jutge Garzón va descobrir que Convergència anava de la mà dels socialistes. Com que ha estat apartat per jutjar corruptes del PP no sabem si arribarà mai a judici la xarxa corrupte sociovergent. Però suposem per suposar que als socialistes els hi correspon 9.000 més. Deixem pels comunistes i populars 4.000 com a molt i surt que tenim a Catalunya 25.000 polítics corruptes presumptes innocents. La crisi ha deixat al descobert la bancarrota política de Catalunya. Toca fer dissabte i no tenim més remei que netejar la brutícia que ens ofega. Han desaparegut milers de milions per als aturats catalans, que ben falta fan, en mans de l’entorn de Duran com explico al meu llibre Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya. Per què el PP perdona homes de Duran, rient-se de l’Estat de dret, i no l’obliga tornar els seus milions evaporats? Què costa a Catalunya mantenir, no un ni 3.000 sinó 25.000 polítics corruptes presumptes innocents? Fem el primer pas, començant pel cap, i treiem Duran de la presidència d’Unió.

(“Els 25.000 corruptes de Catalunya,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 abril 2012)

Advertisements

14 April 2012 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: