La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran’s Corrupt Whorehouse/EL PUTIFERI CORRUPTE DE DURAN

Duran’s Corrupt Whorehouse

by Jaume Reixach

Cheerleading Duran’s corrupt vote at the Catalan Christian Democrat congress in Sitges. Below: One-man band Duran plays his whorehouse rock.

The editor of El Triangle Jaume Reixach argues that Duran’s corruption has turned the Catalan Christian Democrat party into a whorehouse while he is now a multimillionaire. After 33 anys in power he has not a single legislative achievement to show:

“No active politician is objectively more of a burden for the future of Catalonia, than Duran. For far too long he has cruised the corridors of power as the worst example of the professional politico on the take. He has accumulated all available posts and has been the undisputed leader of UDC, the Catalan Christian Democrats, since 1987! And all for what? What has he brought to fruition in Catalonia in 33 years at the forefront of the political scene? What legislation, what government project, what public initiative bears his signature and justifies his long stay within the levers of power? What else has he done but lobby full time for opaque interests, his great specialty, in the Madrid sewers where political and economic decisions and transactions are taken? What has he undertaken apart from filling his pockets with shady business deals. How else could he pay -from his Parliamentary salary??- his fantastic penthouse in Barcelona, his extravagant villa in the Costa Brava and his chalet in the Val Aran? His overlong survival is absolutely unnatural in democracy and can only be explained by three factors: He made UDC into an employment bureau for his faithful party claque guaranteeing his perpetuation in office; he established a solid marriage of convenience with the editor of La Vanguardia, “PP” Antich, who published all his nonsense and covered up all his dishonesty; and he became the lapdog of big business and bankers, diligently conveying their ambitions to the highest echelons of politics. For Duran, politics has been a lucrative livelihood. Under his leadership UDC -the venerable party of Manuel Carrasco Formiguera- has turned into a corrupt whorehouse. In proportion to size, it is the most scandalous of all parties. In May UDC hold their congress and for the first time in many years, Duran has opposition, led by Mayor of Vic Vila d’Abadal. As a Catalan I believe Duran should be thrown out of politics. He is a real obstacle obstructing the energies of Catalonia that is striving for liberation. I appeal to the delegates of the UDC congress in Sitges to look into their consciences, to rise above jobs for the boys and to think about the problems and needs of Catalonia. Duran represents the past that has brought us to this present crisis. Catalonia must look to the future and Duran is a hindrance that we must get rid of the sooner the better.”

(“Duran és el càncer de Catalunya,” by Jaume Reixach, El Triangle, 13 April 2012)

El putiferi corrupte de Duran

per Jaume Reixach

L’home orquestra Duran toca el seu rock del putiferi. Primera foto: Duran animant el vot corrupte al congrès d’UDC de Sitges.

El director d’El Triangle Jaume Reixach explica com la corrupció de Duran ha convertit UDC en una casa de meuques i ell en multimil.lionari. En 33 anys al poder ni una sola iniciativa seva ha servit per a res:

“Si hi ha un polític en actiu que, objectivament, és un llast pel projecte Catalunya, aquest és Duran. Fa massa anys que s’arrossega pels passadissos del poder i és el paradigma del polític professionalitzat que viu del mòmio. No ha parat d’acaparar càrrecs i més càrrecs i més càrrecs el màxim líder d’UDC des de 1987! I tot plegat, per a què? Què ha aportat a Catalunya després de figurar durant 33 anys en primera línia de l’escena política? Quina llei, quina obra de govern, quina iniciativa pública porten la seva signatura i justifiquen la seva llarga estada en els ressorts de poder? Què ha fet més enllà d’exercir de lobby d’interessos sempre opacs -la seva gran especialitat- en les clavegueres madrilenyes on es couen i es transaccionen les decisions políticoeconomiques? Què ha fet més enllà d’omplir-se les butxaques amb estraperlades i pagar-se -com, amb el seu sou de diputat???- un fantàstic àtic a Sarrià, un espaterrant xalet a la Costa Brava i una pleta a la Val d’Aran? La seva llarguíssima pervivència -absolutament antinatural en democràcia- només s’explica per tres factors: ha convertit UDC en una oficina de col·locació i això li permet tenir una claca de militants fidels que li garanteixen la perpetuïtat en el càrrec; ha establert un sòlid matrimoni de conveniència amb el director de La Vanguardia, “PP” Antich, que li riu totes les gràcies i li tapa totes les vergonyes; s’ha convertit en un lleial servidor dels grans empresaris i banquers, que saben que és un diligent gestor de les seves ambicions a les altes esferes de la política. Per a Duran, la política és un lucratiu modus vivendi. Sota la seva direcció, UDC -el venerable partit de Manuel Carrasco i Formiguera- s’ha convertit en un putiferi de corrupció que, en proporció al seu nombre de militants, és el més escandalós de tots els partits. El maig UDC celebra el seu congrés. Per primera vegada en molts anys, Duran es troba amb una oposició, liderada per l’alcalde de Vic Vila d’Abadal. Com a català crec que Duran hauria de ser foragitat de la política. És un tap que obstrueix les energies d’aquesta Catalunya que malda pel seu alliberament. Apel·lo als delegats d’Unió al congrés de Sitges que facin examen de consciència i, més enllà de la menjadora, pensin en els problemes i les necessitats de Catalunya. Duran representa el passat que ens ha portat a aquest present. Catalunya ha de mirar al futur i Duran és una rèmora que ens hem de treure de sobre com més aviat millor.”

(“Duran és el càncer de Catalunya,” per Jaume Reixach, El Triangle, 13 abril 2012)

Advertisements

23 April 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: