La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Syria, the Most Democratic in the World/SÍRIA, LA MÉS DEMÒCRATA DEL MÓN

Syria, the Most Democratic in the World

by Asma al-Assad

Dictators at play: Monster truck for the children of two monsters. Below: Dictators at work: Democracy in action in Assad’s Syria.

 

In 2011, Vogue published a puff piece on the wife of the dictator of Syria, “a place without bombings or unrest.” Unfortunately, almost immediately the whole Assad façade began to crumble. The fawning profile crowed about her designer clothing, her western roots, and her serious career in banking, making Asma out to be a renaissance woman in the Middle East. Bashar al-Assad racked up the deaths as Asma showed how uncaring of her people she was by joking that she is the real dictator in Syria. Her people were murdered while this rose went internet shopping for jewelry, shoes, and chandeliers. Vogue decided to make its puff piece disappear, but on the internet nothing is gone. Here is Asma “with her killer IQ” now censored by Vogue:

I’ve dealt with the sense that people don’t expect Syria to be normal. I was always very serious at work, and suddenly I started to disappear. What do you say —I’m dating the son of a president? What I’ve been able to take away from banking was the transferable skills—the analytical thinking, understanding the business side. It’s about everyone taking shared responsibility in moving this country forward, about empowerment in a civil society. Culture is like a financial asset. I’m not trying to disguise culture as anything more than it is, and if I sound like I’m talking politics, it’s because we live in a politicized region, a politicized time. I like to get out and meet people and do things. As a banker, you have to be so focused on the job at hand that you lose the experience of the world around you. My husband gave me back something I had lost. We all kneel in the mosque in front of the tomb of Saint John the Baptist. That’s how religions live together in Syria—a way that I have never seen anywhere else in the world. We live side by side, and have historically. You’re safe because you are surrounded by people who will keep you safe. You don’t isolate yourself. We all vote on what we want, and where. Before I had any official engagement, I went to every governorate, hospitals, farms, schools, factories to find out where I could be effective. Nobody asked me if I was the first lady; they had no idea. When Angelina Jolie came with Brad Pitt I could see he was fidgeting. I turned around and asked, ‘Is anything wrong?’ ‘Where’s your security?’ asked Pitt. ‘See that old woman on the street? That’s one of them! And that old guy crossing the road? That’s the other one!”

(“Asma al-Assad: A Rose in the Desert,” by Joan Juliet Buck, Vogue, 25 February 2011)

http://www.presidentassad.net/ASMA_AL_ASSAD/Asma_Al_Assad_News_2011/Asma_Assad_Vogue_February_2011.htm

Síria, la més demòcrata del món

per Asma al-Assad

Dictadors a la feina: democràcia en acció a la Síria d’Assad. Primera foto: Dictadors al joc: Camió monstre per als fills de dos monstres.

 

 El 2011, Vogue va publicar un article ditiràmbic sobre la dona del dictador de Síria, “un país sense atemptats ni disturbis.” Malauradament, gairebé l’endemà mateix tota la façana d’Assad comença a trontollar. L’hagiografia servil enlairava la seva roba de disseny, les seves arrels occidentals, i la seva carrera exitosa bancària, presentant Asma com una dona renaixentista del Mitjà Orient. Bashar al-Assad acumulava morts mentre Asma mostrava la seva indiferència pel seu poble bromejant que ella era el veritable dictador de Síria. La seva gent era assassinada mentre aquesta rosa comprava per internet joies, sabates, i llums d’aranya. Vogue ha decidit fer desaparèixer la seva glorificació, però amb internet res desapareix. Aquí teniu Asma amb “el seu coeficient intel.lectual assassí” censurada ara per la revista Vogue:

“Tracto de contestar la gent que no pensa que Síria sigui normal. Sempre he estat molt seriosa a la feina i de sobte vaig començar a desaparèixer. Què podia dir -estic sortint amb el fill del president? El que he pogut emportar-me de la banca és la capacitat transferible -el pensar analític i la comprensió de la visió comercial. Tothom ha d’assumir la seva responsabilitat compartida per tirar endavant aquest país i que la societat civil agafi el poder. La cultura és com un actiu financer. No estic tractant de fer veure que la cultura és més del que és, i si sembla que estic parlant de política és perquè vivim en una regió polititzada en un temps polititzat. M’agrada sortir i conèixer la gent i fer coses. Com a banquera havia d’estar tan concentrada en el treball immediat que perdia l’experiència del món que m’envoltava. El meu marit m’ha retornat una cosa que havia perdut. Tots ens agenollem a la mesquita al davant de la tomba de Sant Joan Baptista. Així és com les religions conviuen a Síria -d’una manera que mai he vist en cap altra part del món. Vivim uns al costat dels altres, i ho hem fet sempre. Et sents segura perquè estàs envoltada de gent que et mantè segura. No estàs aïllada. Podem votar el que volem i quan volem. Abans d’agafar cap compromís oficial, vaig anar a totes les províncies, hospitals, granges, escoles i fàbriques per saber on podia ser més eficaç. Ningú em va preguntar si jo era la primera dama, no tenien ni idea. Quan Angelina Jolie i Brad Pitt em visitaren vaig veure que ell estava inquiet. M’hi vaig girar i preguntar: “Tens algun problema?” “On és la teva seguretat?” va preguntar Pitt. “Veus aquesta vella al carrer? Aquesta és una d’elles! I aquest home vell que creua la carretera? Aquest és l’altre!”

(“Asma al-Assad: A Rose in the Desert,” per Joan Juliet Buck, Vogue, 25 febrer 2011)

http://www.presidentassad.net/ASMA_AL_ASSAD/Asma_Al_Assad_News_2011/Asma_Assad_Vogue_February_2011.htm

29 April 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. A very nice scoop!

    Like

    Comment by Henry | 30 April 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: