La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Letter to a Swiss Miss/CARTA A UNA SUISSA

Letter to a Swiss Miss

by Josep C. Verges

Regula with grandson Jaikel. Below: Freedom of speech but no mention of corruption or debates. TV3, neither Swiss nor the BBC.

Switzerland lies closer to Catalonia than Andalusia, but Catalonia is a flamenco fest, not a democratic affair. Similar in size and population, comparisons end there. When Jordi Pujol rebuilt the Catalan Government during 23 interminable years in power, the confidence man never thought twice about the modest structure of our historical government that Josep Tarradellas had transmitted to him nor about Swiss realism. He wanted five official cars per minister like Madrid and Parisian grandeur. The mayor of Lleida Manel Oronich told me that Pujol forbade him to use public transport. What’s politics for but to make millionaires of the sons of Pujol or of his eternal partner Duran Lleida?

Dear Regula, The Spanish tradition of despotism is no help with Madrid the pretentious capital of a nonexistent empire, except for the colony of Catalonia conquered by the French Bourbons. In France they cut off their heads and here they go big game hunting with their Austrian lover. Only the language of the empire is respected, when there are five official ones, including Provençal Aranese. We have a State of Autonomies, but Madrid has the same one million bureaucrats as with fascist Franco. Bern is an open city far removed from the African mirage of Madrid with ruinous high speed trains and motorways to nowhere, all paid for by discriminating against Catalans. Although Barcelona would like to be like Madrid. Not a thought on the Helvetic Confederation, while moaning about not having the radial high speed trains and motorways of Madrid. Switzerland has 3% unemployment, not 23%, so it might pay to change the focus from Africa to Europe. Switzerland learnt the lesson of the crisis of the seventies and refrained from building up debt and professionalizing politicians. Quite the opposite in Catalonia, asphyxiated by debt and overflowing with politicians sucking off our taxes. The editor of Diari de Girona Jordi Xargayo asks in “Everything remains the same in TV3”: The most worrying thing is that the new director of TV3, Eugeni Sallent, has announced that he will not touch the oversized television workforce. Since the economic crisis began, all Spanish media have been forced to reduce their workforce. The only exception is untouchable TV3, which has a staff more numerous than before the crisis. In 2009, it had 1,906 employees, this year 2,133. And with salaries and working conditions more appropiate to the wealthy Swiss than bankrupt Catalonia. How long will Catalan society accept cuts and tax increases while continuing to guarantee €300 million each year for TV3? Switzerland also has a new director, Roger de Weck. His idea of television could not be further from corrupt TV3: to inform the people (TV3 is silent on corruption), to promote democratic values (TV3 has no discussion programmes), to propose solutions (TV3 is silent on the crisis), public service (TV3 is an employment branch for the party in power). Has anyone seen any discussion between Duran Lleida and his new opponent for the presidency Vila d’Abadal? Not a word, now or ever. Swiss television is paid per family like the BBC. TV3 is as far from the BBC as from Switzerland. Sadly yours, in Catalonia, Josep.

(“Carta a una suissa,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 2 May 2012)

Carta a una suissa

per Josep C. Vergés

Llibertat d’expressió sense parlar de corrupció ni debats. TV3, ni suissa ni BBC. Primera foto: Règula amb nét Jaikel.

 

Suissa cau més a prop de Catalunya que Andalusia, però Catalunya viu la patxanga flamenca, no la serietat democràtica. Similars en població i tamany, aquí acaben les comparacions. Quan Jordi Pujol va reconstruir la Generalitat durant 23 interminables anys al poder, el milhomes no va pensar ni un segon en la modesta Generalitat històrica que li havia llegat Josep Tarradellas o en el realisme suís. Volia cinc cotxes oficials per conseller igual que Madrid i grandeur parissenca, com m’explica el paer Manel Oronich, l’alcalde de Lleida a qui Pujol li va prohibir anar amb transport públic. Per què serveix la política sinó per fer milionaris els fills de Pujol o el seu soci etern Duran Lleida?

Estimada Règula, La tradició despòtica d’Espanya no ajuda, amb la pretensiosa Madrid capital d’un imperi inexistent, tret de la colònia de Catalunya conquerida pels borbons francesos. A França els hi tallaren el cap i aquí els tenim de caça major amb amant austríaca. Només l’idioma de l’imperi és respectat, tot i existir cinc d’oficials, doncs el provençal aranès també ho és. Tenim un Estat de les Autonomies, però Madrid manté el milió de funcionaris del feixista Franco. Berna és una ciutat acollidora ben lluny del miratge africà madrlieny amb Aves ruinoses i autopistes injustificables, tot pagat discriminant els catalans. Barcelona no pensa diferent de Madrid. Ni una menció de la Confederació Helvètica, i tot de planys per no tenir Aves i autopistes radials com Madrid. Suissa té un 3% d’atur, no un 23%. Potser paga la pena canviar l’enfoc des d’Àfrica cap a Europa. Suissa va aprendre la lliçó de la crisi dels setanta de no endeutar-se i de no professionalitzar els polítics. Just al contrari de Catalunya, endeutada fins al coll i amb polítics a dojo xuclant dels nostres impostos. El director de Diari de Girona Jordi Xargayó pregunta a “Tot segueix igual a TV3”: El més preocupant és que el nou director de TV3, Eugeni Sallent, hagi anunciat que no pensa retocar la sobredimensionada plantilla de l’ens televisiu. Des que va començar la crisi econòmica, tots els mitjans de comunicació de l’Estat s’han vist forçats a disminuir les seves plantilles. L’única excepció és la intocable TV3, que té una plantilla més nombrosa ara que abans de la crisi. El 2009, tenia 1.906 treballadors; aquest any, 2.133. I amb uns salaris i unes condicions laborals més propis de la rica Suïssa que no pas de l’arruïnada Catalunya. Fins quan la societat catalana acceptarà retallades i augments d’impostos per seguir garantint cada any €300 milions a TV3? Suissa tambè té un nou director, Roger de Weck. La seva idea de televisió no pot estar més allunyada de la corrupta TV3: informar als ciutadans (TV3 calla sobre la corrupció), promoure valors democràtics (TV3 no té programes de crítica), proposar solucions (TV3 calla sobre la crisi), servir al públic (TV3·és una menjadora en mans del partit de torn) Heu vist algun debat entre Duran Lleida i el seu opositor a la presidència d’aquí quatre dies Vila d’Abadal? No i tampoc el veureu. La televisió suissa es paga per família igual com la BBC. TV3 està tant lluny de la BBC com de Suissa. Tristament, des de Catalunya, Josep.

(“Carta a una suissa,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 2 maig 2012)

Advertisements

4 May 2012 - Posted by | Politics/Política |

1 Comment »

  1. Com us envejo. Llegir a Josep C. Vergés és com gaudir de la sensació de palpar la intel.ligència que només el sentit comú és capaç de manifestar. Vergés va escriure a la perfecció en el seu llibre “Tots els homes de Duran” una molt important etapa de CiU (Connivència i Usurpació), marcada per la corrupció protegida. A “Carta a una suissa” ha brodat el pujolisme i planxat els seus hereus, fent una radiografia de cos enter del govern de la Generalitat que presideix el Sr. Artur Mas.

    Like

    Comment by Màrius Viella | 16 May 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: