La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Letter to Pujol Who Ruined Catalonia/CARTA A PUJOL QUE HA ARRUÏNAT CATALUNYA

Letter to Pujol Who Ruined Catalonia

by Josep C. Verges

 

Jordi Pujol desperately looking for excuses sheltered under Duran Lleida’s umbrella full of holes. Below: Pret a porter lawyer Roca Junyent became an instant multimillionaire after leaving politics, with a stable of 240 professionals. I have asked him publicly to reveal how he could rule the law after decades not practicing.

History repeats itself in Catalonia the opposite of what Marx said, first 23 years of farce and then a future of tragedy, because the unpayable government Jordi Pujol erected is bankrupt, certified this week by the international credit agencies. He owns the bankruptcy, like he owned the Banca Catalana bankruptcy or the bankruptcy of Destino, the magazine of my father he bought secretly to declare himself owner only months before Franco died. He then self-interestingly handed it over to the Communists believing they would take over like in Portugal. As always, he was wrong.

 

Right Honourable Former President: This May I started my meagre pension at age 65, not 60 like the Greeks or French, just as ruined as Catalonia. You are a pensioner since 2003 when you lost the elections after 23 years of “fish in the basket.” By the way you still haven’t paid my Destino shares, which I would be grateful you finally did, with interest for late payment, now that I’m retired without your gold-plated pension. This is why I am writing, not because of what you owe me –I’m bored with your cheap excuses- but because of your debt with the Catalans. How dare you keep pulling the strings of government behind the scene through your handyman Artur Mas and your son, the Prince of Wales Oriol Pujol, after you left this country in ruins? Why don’t you shut up once and for all? Are we now to believe in independence when for 23 years you said the opposite? When will you order your partner Duran Lleida to give back the missing billions for unemployed Catalans? When will you order your right hand Roca Junyent to explain how he became an instant multimillionaire after leaving politics? When will you order your children to explain how they are all millionaires? I cashed my very modest pension with sadness. Not because it is small -I paid in what I could- but because I see that my children, who are the ones really paying, are not millionaires like yours because I always refused to participate in your corruption. I don’t have a luxury flat in Sarria-Pedralbes or a luxury villa on the Costa Brava or a luxury suite at the Palace Hotel in Madrid as your ally from the outset Duran Lleida, who has never worked. Aren’t you deeply ashamed that honest Catalans have to pay for all the disasters you created? Private disasters such as Banca Catalana or Destino were paid, or never paid in my case, by shareholders. But why should all Catalonia have to pay for your megalomania, a mix of French grandeur and Madrid centralism? Josep Pla warned before you came to power that you were a confidence man and now we must pay the broken plates of your monumental incompetence through unaffordable taxes and brutal cuts. I’m embarrassed to even collect my symbolic pension. When I was the age of my children I was paid very little, with three month contracts like them. But I wasn’t throttled by constantly rising taxes nor did I suffer the savage cuts of your bankrupt Catalan Government. Since you still pull the strings behind the scenes, as you did Destino while Franco was very much alive, I urge you to order the Catalan Government to cut by half its politicians, in numbers and salary. I spend long periods quietly enjoying Switzerland while visiting my wife. A country our size but with no crisis because they know how to balance the budget. They live very well with half our government and only part time politicians because all have to hold a real job. I would like to see how many luxury homes your partner Duran Lleida would own if he had to work like all Catalans. I ask you this for my children, who work at minimum wages with temporary contracts. I know that your children work at maximum wages with handpicked contracts like your political friends, acquaintances and greeted as Pla would say. But Josep Pla was a man of sense, not nonsense like you Jordi Pujol who has left us with zero money.

(„Pujol ens ha deixat amb zero diners,“ by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 May 2012)

 

Carta a Pujol que ha arruïnat Catalunya

per Josep C. Vergés

L’advocat pret a porter Roca Junyent es feu multimilionari instantani després de deixar la política, amb una quadra de 240 professionals. Li he demanat públicament que reveli com pot manar a l’estat de dret després de dècades sense practicar. Primera foto: Jordi Pujol desesperadament buscant excuses aixoplugat sota el paraigues foradat de Duran Lleida.

 

La història torna a Catalunya a la inversa del que deia Karl Marx, primer 23 anys de farsa i ara un futur de tragèdia, perquè la impagable Generalitat que Jordi Pujol ha muntat està en bancarrota, certificat aquest dies per les agències internacionals de crèdit. És seva la bancarrota, com ho és la bancarrota de Banca Catalana o la bancarrota de Destino, la revista del meu pare que compra en secret per declarar-se propietari mesos abans de morir Franco i entregar-la als comunistes volent fer mèrits per un futur portuguès que s’imagina, com sempre, equivocat.

 

Molt honorable expresident: Aquest maig començo la meva minsa pensió als 65 anys, no als 60 anys dels grecs o dels francesos tan arruinats com Catalunya. Vostè és pensionista des de 2003 quan perd les eleccions després de 23 anys de “peix al cove.” Per cert encara em deu les meves accions de Destino, que m’aniria molt bé em pagués, amb interessos de demora, ara que estic retirat sense la seva pensió daurada. D’això precisament li escric, no del seu deute amb mi, doncs m’avorreixen les seves excuses de mal pagador, sinó del seu deute amb els catalans. Com té la barra de dirigir des de l’ombra a través del seu home de fer feines Artur Mas i del Príncep de Girona Oriol Pujol un país que ha deixat en la ruina? Per què no calla d’una vegada? Com hem de creure en la independència quan durant 23 anys deia tot el contrari? Quan pensa exigir al seu soci Duran Lleida que torni els milers de milions pels aturats catalans desapareguts? Quan pensa exigir a la seva mà dreta Roca Junyent que expliqui com s’ha fet multimilionari instantani després de deixar la política? Quan pensa exigir als seus fills que expliquin com s’han fet tots milionaris? He rebut la meva discretíssima pensió amb tristesa. No per petita –jo vaig cotitzar el que vaig poder- sinó perquè veig que els meus fills, que en realitat són ells que li paguen, no són milionaris com els seus perquè sempre m’he negat a participar en la seva corrupció. No tinc pis de luxe a Sarrià-Pedralbes ni torre de luxe a la Costa Brava ni suite de luxe al Palace de Madrid com el seu aliat des del primer moment  Duran Lleida, que no ha treballat mai. No li cau la cara de vergonya que els catalans honestos hagin de pagar per tots els desastres que ha creat? Desastres particulars com Banca Catalana o Destino els han pagat, o deixat de cobrar en el meu cas, els accionistes. Però per què tot Catalunya ha de pagar la seva megalomania, barreja de grandeur francès i centralisme madrileny? Josep Pla avisava abans que arribés al poder que era un milhomes i avui tots paguem els plats trencats de la seva monumental incompetència amb retallades bestials i impostos impagables. A mi em fa vergonya fins i tot cobrar la meva simbòlica pensió. Quan tenia l’edat dels meus fills cobrava molt poc, amb contractes de tres mesos igual que ells. Però no m’ofegaven aquests impostos en alça permanent ni patia aquestes retallades salvatges de la seva Generalitat en bancarrota. Com segueix manant a l’ombra, com feia a Destino mentre Franco estava massa viu, li vull demanar que exigeixi a la Generalitat que retalli a la meitat els seus polítics, en nombre i sou. Jo passo llargues temporades a Suissa molt tranquil visitant la meva dona. Un país de la nostra mida però sense cap crisi perquè saben quadrar els pressupostos. Es viu molt bé amb un govern la meitat del nostre i amb polítics a temps parcial perquè tots han de tenir una feina de veritat. M’agradaria veure quantes cases de luxe tindria el seu soci Duran Lleida si hagués de treballar com tots els catalans. Li demano pels meus fills, que treballen a sous mínims i contractes temporals. Ja sé que els seus treballen a sous màxims i contractes a dit com els seus amics, coneguts i saludats polítics que diria Pla. Però Josep Pla era un home de seny, no de rauxa com Jordi Pujol que ens ha deixat amb zero diners.

 („Pujol ens ha deixat amb zero diners,“ per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 13 maig 2012)

 

Advertisements

15 May 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

1 Comment »

  1. ¡¡¡ARA SI ¡¡¡ ARA ESCRIUS BE I DE VERITAT ¡¡¡

    una abraçada ¡¡¡

    Like

    Comment by jordi | 15 May 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: