La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran’s Shadow Democracy/LA DEMOCRÀCIA A L’OMBRA DE DURAN

Duran’s Shadow Democracy

by Josep C. Verges

Two elephants in their swamp: Jordi Pujol and Duran in control since the eighties. Below: When push comes to shove: Stalinist Duran (left) forced to a vote for the first time in 30 years. Vila d’Abadal’s 20% served notice that corruption is not for ever.

Catalonia suffers a two-headed government of two parties run in the shadow by two pachyderms. These pachyderms won’t be hunted by the elephant king Juan Carlos on African safari with his “princess” Corinna. Catalan politics look more African than European. Convergencia did not renew itself in seven years in opposition and Stalinist Duran still stands in the shadow of his absolute power of Unio. Vila d’Abadal gives a faint hope for the future, despite his shameful silence on corruption, which is the cancer that eats away Catalonia. On the eve of the Sitges Unio congress I asked in his internet chat in El Pais: “Why have you never denounced the corruption of Duran’s men and women? Aren’t you disgusted that Duran is a millionaire without ever working?” Guilty silence in response. Democracy lives in the light, or dies in the shadow of the pachyderms.

 

Democracy works, but very little. Stalinist Duran was forced to compete for the first time in three decades for the absolute control of his Unio business. 20% of the Sitges Congress voted for his plucky opponent Vila d’Abadal, the mayor of Vic and president of Municipalities for Independence. It is the percentage of uncorruptibles left in the party of uncorruptible Carrasco i Formiguera, shot by Franco. What a disgrace that Duran belittled in Sitges the independence the Christian Democrat died for. Democracy in Duran’s shadow is a reflection of democracy in Pujol’s shadow, who also has been in control for more than three decades. Pujol at least faced public opinion as Catalan president for 23 years, but Duran only faces up to friendly newspaper La Vanguardia of “PP” Antich. Public responsibilities he only held for a few months as minister, when I published “All Duran’s men, the political corruption of Catalonia.” The Supreme Court did not touched a single comma of my book and said that I had fulfilled my civic duty denouncing the corruption that surrounds him. Since Diari de Girona uncovered the corruption, Duran and his right hand Sanchez Llibre have lived in Madrid where they enjoy the immunity that would not protect them in the Parliament of Catalonia. Duran receives in audience petitioners for favours at the luxury suite of the Hotel Palace. Why in private? Congress is where public affairs should be discussed. Duran returns to Catalonia weekends to enjoy his luxury residences at Sarria-Pedralbes and the Costa Brava, which he bought with the effort of his modest salary as a politician. He rules in the shadow of the Madrid Palace Hotel, but he also governs Catalonia in the shadow with his women, the Vice President of the Catalan Government and the Speaker of Parliament. Here he does exactly the same as golden retiree Pujol with his handyman Artur Mas in the Catalan Government and the Prince of Wales, his son Oriol Pujol, in Parliament. Duran’s shadow is longer with his luxury shady deals in Madrid’s Hotel Palace. A great business deal has been the pardon by the PP of the two corrupt who had to go to prison, because Duran’s other good dozen men and women criminals were only sentenced less than two years. What a disgrace what Duran does in Madrid with corruption! The parallel shadow government by Pujol and Duran is very negative for Catalonia. The Catalan Government cannot even seek credits abroad and lives on the charity and good faith of Catalans willing to lend. Madrid sees us as corruptible, agreeing to anything in exchange for favours, preferably private rather than public. All Catalans are suffering the undeclared bankruptcy of Catalonia, with brutal cuts and unpayable taxes because of the megalomania of Pujol’s 23 years. Pity Artur Mas who has to dismantle Pujol’s house of cards!

(”La democràcia a l’ombra de Duran,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 May 2012)

La democràcia a l’ombra de Duran

per Josep C. Vergés

Del copet a l’esquena a l’empenta fora: l’estalinista Duran forçat a una votació per primer cop en 30 anys. El 20% de Vila d’Abadal avisa que la corrupció no dura per sempre. Primera foto: Dos elefants a les seves aigües tortes: Jordi Pujol i Duran en control des dels vuitanta.

 

Patim a Catalunya un govern bicèfal de dos partits regits a l’ombra per dos paquiderms. Aquests paquiderms no els caça cap rei elefant Joan Carles en safari africà amb la seva “princesa” Corinna. La política catalana sembla més Àfrica que Europa. Convergència no s’ha renovat en set anys d’oposició i l’estalinista Duran segueix plantat a l’ombra del seu poder absolut d’Unió. Vila d’Abadal dóna una feble esperança de futur, tot i el seu silenci vergonyós sobre corrupció, que és el càncer que corca Catalunya. La vigília de Sitges jo li preguntava a la seva roda per internet de El País: “Per què no ha denunciat mai la corrupció dels homes i dones de Duran? No li fa fàstic que Duran sigui milionari sense haver treballat?” Silenci culpable com a resposta. La democràcia viu a la llum, o mor a l’ombra dels paquiderms.

 

La democràcia funciona, però molt poc. L’estalinista Duran s’ha vist obligat a competir per primer cop en tres dècades per al control absolut de la seva botiga d’Unió. El 20% del Congrés de Sitges ha votat pel valent opositor Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president dels municipis per la independència. És el percentatge incorruptible que queda al partit de l’incorruptible Carrasco i Formiguera, afusellat per Franco. Quina vergonya que Duran menystingués a Sitges la independència per la qual moria el cristiademòcrata. La democràcia a l’ombra de Duran reflecteix la democràcia a l’ombra de Pujol, que també mana des de fa més de tres dècades. Pujol ha donat la cara com a president de la Generalitat durant 23 anys, però Duran només dóna la cara a la premsa amiga com La Vanguardia de “PP” Antich. Responsabilitat pública només l’ha tingut de conseller uns mesos, quan jo publicava “Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya.” El Tribunal Suprem, que no ha tocat ni una sola coma del meu llibre, diu que jo he complert el meu deure cívic denunciant la corrupció que l’envolta. Des que Diari de Girona destapés la corrupció, Duran i la seva mà dreta Sánchez Llibre viuen a Madrid on les protegeix la immunitat que no tindrien al Parlament de Catalunya. Duran rep en audiència a la suite de luxe del Palace els peticionaris de favors. Per què en privat? El Congrés és on cal plantejar els afers públics. Duran torna a Catalunya els caps de setmana per gaudir de les seves residències de luxe a Sarrià-Pedralbes i a la Costa Brava, que ha comprat gràcies a l’esforç del seu modest sou de polític. A Madrid governa a l’ombra del Palace, però a Catalunya també governa a l’ombra de les seves dones, la vicepresidenta de la Generalitat i la presidenta del Parlament. Aquí fa exactament el mateix que el pensionista daurat Pujol, amb el seu home de fer feines Artur Mas a la Generalitat i el Príncep de Girona Oriol Pujol al Parlament. L’ombra de Duran és més allargada amb el negociat de luxe al Palace de Madrid. Un gran negoci seu ha estat el perdó del PP als dos corruptes que havien d’anar a presó, perquè l’altra bona dotzena d’homes, i dones, criminals de Duran tenien menys de dos anys de condemna. Impresentable el que fa a Madrid Duran amb la corrupció! El govern a l’ombra paral.lel de Pujol-Duran està fent molt mal a Catalunya. La Generalitat ja no pot demanar crèdits a l’estranger i viu de la caritat dels catalans de bona fe disposats a deixar diners. Madrid ens veu com a corruptibles que fan el que sigui a canvi de favors, millor privats que públics. Tots els catalans patim la bancarrota encoberta de Catalunya, amb retallades bestials i impostos impagables per culpa de la megalomania de 23 anys de Pujol. Pobre Artur Mas que ha de desmuntar el castell de cartes de Pujol!

(”La democràcia a l’ombra de Duran,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 maig 2012)

Advertisements

17 May 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. Señor Josep Verges ¡¡¡¡ anda que no ¡¡¡¡ tu amiguito Duran
  …………… ha vuelto a ganar ……….su oponente solo
  tiene el 19 % …..¡¡poca cosa es ¡¡¡¡

  ahora resulta que no son soberanistas ¡¡¡¡.te estan
  bombardenado todas tus tesis ……

  el pacto fiscal ………¿ cuantos siglos llevan con esta
  cuestion ? ¡¡que ineptos ¡¡¡¡ dicen que el 60% de los
  catalanes quieren el pacto fiscal ……..¿ podrian darnos
  mas informacion al respecto ? —–pongo en duda la
  autencicidad de estas cifras ………………—-

  hay una cuestion que me genera panico ¡¡¡ y es : las
  licencias para el tiro con arco , en mi epoca ( 1986 ) la
  Española nos cobraba : 300 ptas. ………………….. y la
  Catalana 3000 –tres mil …………..
  Con la Española podias ir a todas partes ……..con la
  Catalana solo en catluña ……

  ¿ porque hay que pagar a dos estados ?

  asi que ……me da panico ¡¡ pensar si hay Hacienda
  propia en Ctaluña …….los catalanes no saben ni mandar ,
  ni organizarse …y cuando lo ntentan son despotas
  ,…….todo son componendas de esas famosas e invisibles 100
  familias catalanas….como en tiempo de los Romanos …….

  ¿ tendre que emigar y buscar asilo politico
  ?……………….no tengo Suiza donde ir ………..

  ¡¡bon dia ¡¡

  Like

  Comment by Jordi | 17 May 2012 | Reply

 2. NO PATIU, ABANS DE FINAL D’ANY CATALUNYA SERÀ INTERVINGUDA… PER MADRIT, NO PAS PER BRUXEL.LES, QUE VA…

  Like

  Comment by Xavier | 17 May 2012 | Reply

 3. En començar el congrés estàvem a zero i Duran al 100%. Ara, tot i les circumstancies, estem al 20 % i Duran al 80%. Si està content me n’alegro. Ergo Duran ha començat a perdre vots de forma substancial, i nosaltres a crèixer, de forma notòria i pública. Tenim aquesta iniciativa. Cal mantenir-la sense perdre temps…. “car tot, en un moment..” ..ens pot ser près.

  Like

  Comment by Eduard Cardona i Romeu | 17 May 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: