La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Failed States Greece and California/ELS ESTATS FRACASSATS GRÈCIA I CALIFÒRNIA

Failed States Greece and California

Exodus-Exit: Greece has no barriers in the Athens metro and 98% don’t pay. Swiss trains also have no barriers, but 98% pay. Some Greeks want to join the Swiss franc after being thrown out of the euro. But they still won’t pay. Below: California Dreamin’: California’s high speed train will be a total loss like the entire Spanish network, the largest outside China. Spanish nationalist PP is wasting €2 billion on a new line to nowhere while remaining unconnected to its main market, Europe.

 

The eurozone isn’t alone with Failed States. The dollar has several of its own —most notably California and Illinois. California’s economy is the 9th largest in the world and Illinois’ the 23rd. Both are hoping that tax hikes will bridge gaping deficits created by politicians’ failure to rein in government growth —including expanded entitlements and exorbitant public sector pensions. Does any of this sound familiar? This is precisely the sort of unchecked public sector growth that has landed Greece into bankruptcy. A run on the dollar, next?

 

Public salaries and pensions of civil servants rose in Greece from 38% of state revenue in 2000 to 55% in 2009. Compounding this trend, local elites became hostile to any coherent reform, precisely to preserve the system that now privileged them. Greece relied on international bailouts and numerous new tax hikes —but these measures only further weakened its economy. This May, California Governor Jerry Brown revealed that his budget deficit had swollen to $16 billion —a 70% increase from Brown’s own projections just five months earlier. Brown blamed this worsening fiscal prognosis on lower-than-expected tax collections. Of course Brown’s solution is to further weaken the Golden State’s deteriorating competitiveness by following the failed Greek model: “This is not Europe. This is still the Wild West, and we’re going to prove to the rest of this country and the world that we know how to do it.” Brown is pushing to raise California’s sales tax (already the highest in the USA) to 7.5%. He also wants to slap higher income-tax rates on those making more than $250,000 — while raising the state’s marginal income-tax rate on millionaires from 10.3% to 13.3% (thus establishing the highest state income-tax rate in America). Californians don’t have to look all the way across the Atlantic to see that this approach is destined to fail. They need only look halfway across their own continent. In Illinois, income tax hikes haven’t solved the state’s budget crisis. That’s because most of the revenue generated was earmarked for a $5 billion pension payment — not the state’s $5 billion deficit or its $9 billion backlog of unpaid bills. Of course this $5 billion barely made a dent in the state’s pension problem. Illinois’ total pension liability grew by 110% 1999-2008 —leaving the state with a $119 billion unfunded liability. Just 54% of the state’s promised benefits were funded —the worst in USA. And that was before Illinois borrowed money to pay its pension costs in 2009 and 2010. Not surprisingly, California and Illinois also have the USA’s two worst credit ratings —resulting in higher borrowing costs that further compromise their fiscal health. Like the disaster in Greece, budget implosions in California and Illinois were completely avoidable. Politicians chose to continue their high time spending. Once crisis hit, these same politicians compounded their problems by relying on bailouts and tax hikes instead of undertaking long overdue reductions in the size and scope of government. The lesson is clear: Raising taxes to support the unsustainable growth of an already bloated, debt-addled government is only going to make a bad situation worse.

(“Consider California, Illinois EU-Style Failed States,” by Howard Rich, Investor’s Business Daily, 22 May 2012)

 

Els estats fracassats Grècia i Califòrnia

 

California Dreamin’: L’Ave de Califòrnia serà una pèrdua absoluta com tota la xarxa espanyola, la més gran després de Xina. L’espanyolista PP està malgastant €2 mil milions en una nova línia a les quimbambes mentre seguim sense connexió amb el nostre mercat principal, Europa. Primera foto: Èxode-sortida: Grècia no té barreres al metro d’Atenes i el 98% no paga. Els trens suïssos també no tenen barreres, però el 98% paga. Alguns grecs volen integrar-se al franc suís quan siguin expulsats de l’euro. Però seguiran sense voler pagar.

 

L’eurozona no és la sola amb Estats fracassats. El dòlar en té varis propis —especialment Califòrnia i Il.linois. Califòrnia és la novena economia més gran del món i Il.linois la 23a. Tots dos resen perquè els augments d’impostos cobreixin els enormes dèficits provocats pel fracàs dels polítics de frenar l’expansió del govern —sobretot augments de prestacions i pensions esbojarrades dels funcionaris. Sona familiar? Precisament aquesta actitud de creixement descontrolat del sector públic és la que ha dut Grècia a la bancarrota. Especulació contra el dòlar, ben aviat?

 

Els sous i pensions dels funcionaris a Grècia han augmentat del 38% dels ingressos estatals el 2000 al 55% el 2009. Sumem-hi que les elits locals estan totalment en contra de qualsevol reforma coherent, precisament per poder preservar el sistema que els privilegiava. Grècia s’ha recolzat en els rescats internacionals i contínues noves pujades d’impostos, però aquestes mesures només han afeblit encara més la seva economia. Aquest mes de maig, el governador de Califòrnia, Jerry Brown, ha revelat que el seu dèficit pressupostari s’havia inflat als $16 mil milions, un augment del 70% sobre les projeccions del propi Brown fa només cinc mesos. Brown culpa aquesta previsió fiscal cada vegada més negativa a una recaptació d’impostos més baixa del que esperava. Per descomptat, la solució de Brown és debilitar encara més la competitivitat a la baixa de l’Estat Daurat, seguint el model grec: “Això no és Europa. Aquí seguim sent el Salvatge Oest, i demostrarem a la resta del país i al món que sabem com fer-ho.” Brown està tractant de pujar l’impost sobre vendes de Califòrnia (ja el més alt d’USA) al 7,5%. També vol imposar quotes més elevades de l’impost sobre la renda per ingressos superiors a $250,000 -i elevar la progressió sobre l’impost sobre la renda dels milionaris del 10,3% al 13,3% (amb el que es converteix en l’estat amb l’impost estatal sobre la renda més elevat d’Amèrica). Els californians no han de mirar a l’altre costat de l’Atlàntic per veure que aquesta política està destinada al fracàs. Només tenen que anar a la meitat del seu propi continent. A Il.linois les pujades d’impostos no han resolt la crisi pressupostària de l’estat. Això és degut a que la major part dels ingressos generats s’ha destinat a pagar $5 mil milions de pensions – no a cobrir el dèficit pressupostari de $5 mil milions o la seva cartera de $9 mil milions de factures pendents de pagament. Per descomptat, aquests $5 mil milions a penes han fet efecte sobre el problema de les pensions de l’estat. El total exigible en pensions d’Illinois va créixer un 110% 1999- 2008, deixant l’estat amb un forat no finançat de $119 mil milions. Només el 54% de les prestacions contretes per l’estat s’ha finançat per impostos, el pitjor d’USA. I això va ser abans que Illinois demanés préstecs per pagar l’import de les pensions el 2009 i 2010. No  sorprèn que Califòrnia i Illinois tinguin les dues pitjors valoracions creditícies d’USA que fa que el seu cost d’endeutament creixi, comprometent encara més la seva salut fiscal. Igual que el desastre de Grècia, el col.lapse pressupostari de Califòrnia i Il.linois és completament evitable. Els polítics continuaren cegament la seva despesa sense límits. Quan esclata la crisi, aquests mateixos polítics han agreujat els seus problemes basant-se en els rescats i l’augment d’impostos en lloc de dur a terme reduccions llargament necessàries sobre la grandària i funcions del govern. La lliçó és clara: l’augment d’impostos per afavorir el creixement insostenible d’un ja inflat i endeutat fins al coll sector públic només fa que una mala situació vagi a pitjor.

(“Consider California, Illinois EU-Style Failed States,” per Howard Rich, Investor’s Business Daily, 22 maig 2012)

Advertisements

24 May 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: