La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Tony Blair as Don Corleone/TONY BLAIR COM A DON CORLEONE

Tony Blair as Don Corleone

Tony Blair com a Don Corleone

Tony Blair gave a master class in message control at his sworn testimony before the Leveson Enquiry into Politics and the Media. His hand signs improvements on Marlon Brando’s offer you cannot refuse:

Tony Blair ha donat una lliçó magistral de control del missatge en el seu testimoni sota jurament davant la Consulta Leveson sobre política i mitjans. Els seus senyals amb les mans milloren l’oferta que no pots rebutjar de Marlon Brando:

The Don Corleone: As Blair expresses his disappointment that news reports had become editorialised and the relationship is no longer “sensible”, he raises his right hand and pinches the air by his right cheek. “I made the BBC an offer they cannot refuse,” he almost adds.

El Don Corleone: Quan Blair expressa la seva decepció perquè les notícies s’hagin convertit en opinions i el balanç ja no sigui “sensat,” aixeca la seva mà dreta i punxa l’aire al voltant de la seva galta dreta. “Vaig fer a la BBC una oferta que no podia rebutjar”, sembla a punt de dir.

The Black and Decker: The fists are curled and the index fingers extended and pointing inwards in a gesture conveying power and precision, like a pair of miniature household drills. First Blair emphasises his point by bringing the pair down firmly. Later the fingers twirl around one another in a clockwise motion, as the former Prime Minister decribes the relentless cycle of his media operation.

El Black and Decker: Els punys tancats i els dits índexs estesos apuntant cap a dins en un gest que denota energia i precisió, com un parell de taladres miniatura de bricolatge. Primer Blair accentua el seu punt de vista baixant el parell amb fermesa. Després els dits donen voltes l’un amb l’altra en un moviment d’agulles de rellotge quan l’exprimer ministre descriu el cicle implacable de la seva operació de comunicació.

Twisting the pineapple: Like a monkey trying to twist a piece of tropical fruit from a tree, here Blair uses a claw motion to ‘get to grips’ with an issue.

Retorçar la pinya: Igual que un mico intentant retorçar una peça de fruita tropical d’un arbre, aquí Blair utilitza un moviment pinça per ‘agafar’ un tema.

Hand slice: Known to public speaking experts as the ‘Tony Blair’, the classic downwards slice is used to hammer the key point of the speech; think ‘Education, education, and education’. Blair is raining them down here like a karate black belt. The fingers are tightly together, the palm facing inwards about a foot from the body. It creates a defensive space between the speaker and his audience and can be performed with one or both hands. Note how he deftly turns his wrists into.

Tall de mà: Conegut pels experts en comunicació com el Tony Blair, el clàssic tall cap avall l’utilitza per reblar el punt clau del discurs, com “Ensenyament, ensenyament, ensenyament.” Blair llença un reguitzell de talls de cinturó negre de karate. Els dits estan ben junts, el palmell mira cap a dins a un pam del cos. Crea un espai defensiu entre l’orador i el seu auditori, que pot realitzar amb una o les dues mans. Observeu l’habilitat amb la que gira les seves mans.

 

Power thumbs: The jabbing motion, resembling a man struggling to use an invisible remote control, is a favourite of Blair’s friend Bill Clinton. It is said to be as emphatic as pointing, but less confrontational. Note how Blair lands his power thumb first to the left, then straight ahead, then to the right in swift succession as he says “policy, party or a person”.

Polzes del poder: El punxar continu semblant a un home que lluita per prémer un comandament a distància invisible és el favorit de l’amic de Blair, Bill Clinton. Diuen que és tan contundent com assenyalar, però menys confrontador. Observeu com Blair aterra el seu polze del poder primer a l’esquerra, després endavant i a la dreta en ràpida successió quan diu “política, partit o una persona”.

The Pyramid: A pose reminiscent of King Solomon, or the Chinese philosopher Zhuang Zhou. It indicates wisdom, thoughtfulness and nuance while asserting control over the issue.

La piràmide: Un posat que recorda el rei Salomó o el filòsof xinès Zhuang Zhou. Denota saviesa, reflexió i matís, tot reafirmant el control sobre el tema.

Cloves of garlic: The four fingers and thumb are drawn together on both hands as Blair describes his ‘key media relationships’ – as if to show how he brought the many organs of the press to his court.

Dents d’all: Els quatre dits i el polze s’ajunten en cada mà quan Blair descriu les seves ‘relacions prioritàries amb els mitjans’ -com si mostrés la forma com condueix els molts òrgans de premsa cap a la seva cort.

 

Cupping: Another Blair favourite. He extends his hands, fingers wide, palms facing towards his bosom, like an opera singer. He wishes to convey an honest, heartfelt message.

Encerclar: Un altre favorit de Blair. Estén les mans, dits oberts, palmells girats cap al seu pit com un cantant d’òpera. Vol transmetre un missatge honest i sincer.

Hands clasped: A pious, becalmed gesture, as if to say: “I rest my case.”

Mans juntes:  Gest piadós i tranquil, com si expressés: “He dit tot el que tenia que dir.”

(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/leveson-inquiry/9294635/Leveson-Inquiry-Tony-Blairs-gesticulations-explained.html)

Advertisements

29 May 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: