La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Obama’s Fake Birth Certificate/FALS CERTIFICAT DE NAIXEMENT D’OBAMA

Obama’s Fake Birth Certificate

Figure 1: 6085 Kalanianaole Highway is shorter than & Gynecological Hospital. Also out of pitch is August 4 compared with None. Below: Figure 2: A mixture of all-black and blurred shades of grey letters. Figure 3: The first t in Student intrudes into the u which follows -not possible on a typewriter. Figure 4: Typeface differences of t, H, and i in three different words. Figure 5: U and IN in HUSSEIN are taller. Figure 6: Definitely non-angelic halos surround each character.

President Obama claimed he was born in Kenya until 2007, just before running for president. American presidents must be American born, unlike senators and other political posts. Obama never produced a birth certificate but the constant queries forced its release. Nick Chase, an expert on computers, typewriters, typesetters, headline-makers and programmer of typesetting equipment, reviews the evidence of Obama’s birth certificate:

The certificate has several instances of bitmap -that is, all-black- and greyscale -shades of grey- adjoining. In a true scan of a paper document, all information would be either full-colour or shades of grey. The most obvious is the certificate number 61 10641 with the first six digits stark black and the last 1 in grey, not dense black, and two other obvious examples are the K of Kenya in blurry grey and the rest solid black and S of STANLEY in pale grey and the rest stark black (Figure 2). The grey comma following black August 4 is way too far to the right of 4 to have been typed as the next character on a typewriter. Actually, the forger did a pretty good job of maintaining typewriter pitch throughout the document. There are only a few places where the pitch goes noticeably awry. August 4 is a half-character out of pitch compared to None (Figure 1). Some of the letters in Kalanianaole are in vertical alignment with Gynecological and some are not. The pitch discrepancy is especially noticeable with the characters 8 and & and with the last l in Kalanianaole compared with the final l in Gynecological. Of course none of these discrepancies would exist if a real typewriter had been used. Kerning describes where one character intrudes into another character’s space. It’s done by computers all the time for displaying and printing text which has letters of varying widths, to close up extra space between certain combinations of letters. But typewriters can’t kern. Figure 3 shows one instance of impossible kerning -the letter t intruding into the subsequent u in Student. There are at least two different typewriter typefaces used. In Figure 4 you can see that the two ts in Student are differently shaped at the base and in the crossbar, and the t in Hospital is different from the other two, as it has the shape of the first t in Student but a shorter crossbar. The first t is 5% wider than the second. Also in Figure 4 you can see the differences in the letters H and i in Highway and Hospital. Look at HUSSEIN in Figure 5. The letters U, I and N are taller than the other letters. Computer measurement shows that they are 5.5% taller. Forgeries are not angelic; why the white halos? All throughout you can see that the text has halos of white (Figures 5 and 6). This halo effect is proof positive that the birth certificate is a digitally created forgery. In a genuine scan of a document of black text copied onto real security paper, the scan into the computer would not produce any halo effect whatsoever. These halos exist because the forger extracted the typewriter-character images from who-knows-where, then attempted with software to render the green security-paper image white in the areas where text was to be applied. The process used was imprecise, because white halos were created. This halo effect appears throughout the forgery.

(“Birth Certificate Whac-A-Mole,” by Nick Chase, American Thinker, 30 May 2012)

(Digital PDF of the birth certificate released by White House: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/birth-certificate-long-form.pdf)

Fals certificat de naixement d’Obama

 

Figura 2: Barreja de lletres negre intens i tons borrosos de gris.

Figura 3: La primera t de Student penetra cap a l’u seguent, cosa no possible en una màquina d’escriure.

Figura 4: Tipus de lletra diferents de t, H i i en les tres paraules.

Figura 5: U i IN d’HUSSEIN són més altes.

 

Figura 6: Definitivament aureoles no-angèliques envolten cada caràcter. Figura 1: 6085 Kalanianaole Highway és més curt que & Gynecological Hospital. També l’espait no està justificat a August 4 comparat amb None.

El president Obama afirmava haver nascut a Kenya fins el 2007, just abans de fer-se candidat a la presidència. Els presidents americans han de ser americans de naixement a diferència dels senadors i altres càrrecs polítics. Obama mai va presentar un certificat de naixement, però les persistents preguntes l’han forçat a donar-ne un. Nick Chase, expert en ordinadors, màquines d’escriure, tipogràfiques, capçaleres, i programador d’equips de composició tipogràfica, examina la veracitat del certificat de naixement d’Obama:

El certificat té diverses instàncies de pixelat completament negre i escalat de grisos al seu costat. En un escanejat real d’un document de paper, tota la informació és uniforme, ja sigui color ple o tons de gris. El més obvi és el número del certificat 61 10641, amb els primers sis dígits negre fosc i l’últim 1 en gris, no negre intens, i dos exemples obvis són K de Kenya en gris borrós i la resta negre sòlid i S de Stanley en gris pàl·lid i la resta negre destacat (Figura 2). La coma gris després del negre 4 August està massa allunyada a la dreta del 4 per haver estat escrita com al següent caràcter d’una màquina d’escriure. En realitat, el falsificador ha fet una bona feina de mantenir l’espaiat d’una màquina d’escriure en tot el document. Hi ha només uns pocs llocs on l’espaiat trontolla de debò. 4 August queda mig caràcter fora d’espai comparat amb None (Figura 1). Algunes de les lletres en Kalanianaole estan alineades verticals amb Gynecological i altres no. La diferència d’espaiat és especialment evident amb els caràcters 8 i &, i amb la darrera l de Kalanianaole comparada amb la l final de Gynecological. Per descomptat cap d’aquestes discrepàncies existiria si una màquina d’escriure de veritat hagués estat utilitzada. Justificar és quan un caràcter entra en l’espai d’un altre. Els ordinadors ho fan constantment al visualitzar o imprimir textos amb lletres de diferent amplària per tancar l’espai que queda entre certes combinacions de lletres. Però les màquines d’escriure no poden justificar. La Figura 3 mostra un exemple de justificació impossible -la lletra t entra en la u seguent de Student. Almenys dos diferents tipus de lletra de màquina d’escriure han estat utilitzades. A la Figura 4 es pot veure que les dos t de Students tenen formes diferentes a la base i al travesser, i la t a Hospital és diferent de les altres dues, ja que té la forma de la primera t de Student però un travesser més curt. La primera t és 5% més ampla que la segona. També a la Figura 4 es poden veure diferències en les lletres H i i a Highway i Hospital. Mireu HUSSEIN a la Figura 5. Les lletres U, I i N són més altes que les altres lletres. Mesurades per ordinador resulta que són 5,5% més altes. Les falsificacions no són angèliques: per què les aureoles de color blanc? En tot el document es pot veure que el text té aureoles de color blanc (Figures 5 i 6). Aquest efecte aureola és la prova definitiva que el certificat de naixement és una falsificació creada digitalment. En un escanejat autèntic d’un document de text negre copiat sobre un paper de seguretat, l’escaneig no produeix mai cap efecte aureola. Aquestes aureoles existeixen perquè el falsificador ha extret les imatges de caràcters de màquina d’escriure ves a saber d’on, i després intenta amb un programa que el color verd del paper de seguretat surti blanc en les àrees en què ha d’enganxar el seu text. El procés utilitzat és imprecís, ja que ha produït aureoles blanques. Aquest efecte aureola és una constant al llarg de tota falsificació.

(“Birth Certificate Whac-A-Mole,” per Nick Chase, American Thinker, 30 maig 2012)

(PDF digital del certificat de naixement publicat per la Casa Blanca: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/birth-certificate-long-form.pdf)

Advertisements

31 May 2012 - Posted by | Politics/Política |

2 Comments »

  1. NOT SURE WHAT TO MAKE OF THIS…similar issues raised when the WH released the document…but it did not take off…guess the nut factor on the issue is just too high…but these are some serious flaws, to say least!!!

    Like

    Comment by Cris | 1 June 2012 | Reply

  2. El 1967, va aparèixer la “Magnetic Tape Selectric Composer” (Selectric Composer amb Cinta magnètica), i el 1978, la “Magnetic Card Selectric Composer” (Amb targeta magnètica). La “Electronic Composer” (amb memòria interna de prop de 5.000 caràcters i similar al posterior model Magnetic Card però sense emmagatzematge extern) va ser comercialitzada des de 1975. Tots aquests models usaven el mateix mecanisme de mesura i elements que la Selectric Composer. No obstant això, a causa del emmagatzematge intern/magnètic, evitaven tipear dues vegades el text o ajustar el mecanisme per justificar cada línia. A més, les cintes i targetes gravades en la molt més econòmica i fàcil d’usar Selectric MT/ST o MC/ST, podien ser llegides per les seves “Composer” equivalents.

    Like

    Comment by search engine marketing | 7 June 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: