La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Extended Loans Will Stop Bank Crisis/ALLARGAR PRÉSTECS FRENARÀ LA CRISI BANCÀRIA

Extended Loans Will Stop Bank Crisis

by David Hutchinson

Solid banks in Colombia while the banking temple crumbles in Europe. Primera foto: Finance minister Venizelos explains Greek socialism to the IMF’s Lagarde where no one ever pays.

Former international banker David Hutchinson writes from Bogotá in Colombia that the banking crisis will get worse because the capitalisation of troubled banks is being demolished, the opposite of what Colombia did to successfully get out of its banking crisis at the millennium.

 

“I was with the Colombian Finance Minister today. We had a banking crisis in 1999-2000 and it was solved at the lowest price that the world has seen. Because the Supreme Court out of the blue said that the government must protect the customers/debtors. So programs were developed to give the debtors time to pay, and the banks did not have to declare the loans overdue. It was recognized that property would fall then recover its value over a long period. And that happened. Why are Spanish banks “insolvent”? Because they have to debit their profit and loss account with the value of overdue loans, thus causing losses, and reduction of “patrimonio” or equity. The government has to give/lend capital to the banks to restore solvency. Panic! But this is unnecessary. I am not saying that it is legally possible or easy, but by chance it happened in Colombia, a successful economy, which got over its crisis in five years with little fuss. The banks that were capitalized with not much money, repaid it all, and gave the government up to 400% profit on the bank shares that they acquired. The banks in Spain (Bankia e.g.) are only insolvent because the Spanish law and rules force them to shoot themselves in the head, instead to being given time to resolve the economy!!!!!!!!!!!! I was listening to Paul Krugman who also says that we should be Keynesian and facilitate the level of transactions between individuals, not make everybody stop shopping. The German bankers hate Krugman, but the IMF’s Christine Lagarde is leaning in favour of a reactivation later in 2012. They both suffer from the angst of “Unless I reduce my debts by stopping spending idiotically (Greece), the markets will price me into ruin” versus “No country has been unable to borrow and in 1924 indebtedness was even greater than now (Krugman).” I think that we are in an intellectual mess, based on the adoption of a rigidity in central banking when the “mark to market” idea took over. The idea that every asset is worth what “the market” prices it at one minute ago is like throwing gasoline on a fire, in the event of a crisis, as regards the solvency of banks. The world has forgotten what it knew 100 years ago that assets recover their value over a 5 to 10 year cycle and thus it is sensible to give the debtors/citizens TIME. Behind very unperforming debt are assets that are worth something, but banks are forced to provide 100% on the loan, with zero recognition of the real assets. Insane.”

 

Allargar préstecs frenarà la crisi bancària

per David Hutchinson

El ministre d’hisenda Venizelos explica el socialisme grec a Lagarde de l’FMI on ningú no paga mai. Primera foto: Bancs sòlids a Colòmbia mentre el temple bancari europeu s’ensorra.

 

L’exbanquer internacional David Hutchinson escriu des de Bogotà a Colòmbia que la crisi bancària empitjorarà perquè la capitalització dels bancs afectats s’està erosionant, el contrari del que va fer Colòmbia amb gran èxit per sortir de la seva crisi bancària durant el mil.lenni.

 

“He estat amb el ministre d’Hisenda de Colòmbia avui. Vàrem viure una crisi bancària el 1999-2000 que va ser resolta al cost més baix mai experimentat al món. El Tribunal Suprem es va treure de la màniga que el govern havia de protegir els clients/deutors. Així que es desenvoluparen programes per donar temps als deutors de pagar, i els bancs no havien de declarar els préstecs com a morosos. Era el reconeixement que els valors immobiliaris caurien, però que recuperarien el seu valor després d’una llarga temporada. Com així ha passat. Per què els bancs espanyols es troben “insolvents”? Perquè han d’aprovisionar el seu compte de resultats amb el valor dels préstecs morosos, cosa que provoca pèrdues i reducció del “patrimoni.” El govern es veu obligat a donar/prestar capital als bancs per restablir la seva solvència, provocant el pànic! Tot això és innecessari. No estic dient que sigui jurídicament factible o fàcil, però dóna la casualitat que va passar a Colòmbia, una economia sense crisi perquè va saber superar-la en cinc anys i amb poc soroll. Els bancs que van ser recapitalitzats amb ben pocs diners ho han retornat tot i el govern ha obtingut fins un 400% de benefici sobre les accions bancàries que va adquirir. Els bancs d’Espanya (Bankia, per exemple) només són insolvents pel fet que la legislació i normativa espanyola els obliga a disparar-se un tret al cap, en comptes de donar-lis temps per resoldre la seva economia! He estat escoltant Paul Krugman, que repeteix que hem de ser keynesians facilitant el nivell de transaccions dels consumidors, enlloc de fer que tothom deixi de comprar. Els banquers alemanys odien Krugman, però Christine Lagarde de l’FMI s’està inclinant a favor d’una reactivació a finals de 2012. Tots pateixen l’angoixa de “Si no redueixo els meus deutes i freno la despesa idiota (a la grega) els mercats fixaran uns interessos ruinosos” o al contrari: “Cap país no s’ha trobat mai que no pot obtenir diners del mercat i el 1924 el deute era encara més gran que ara (Krugman).” Crec que vivim el caos intel·lectual degut a la rigidesa dels bancs centrals des que han adoptat el concepte de “valor de mercat.” És a dir que tot actiu val el preu que dicta “el mercat” el darrer minut. Aixó és llançar gasolina al foc en cas de crisi, per a la solvència dels bancs. El món s’ha oblidat el que sabia fa 100 anys, que els actius recuperen el seu valor en un cicle de 5 a 10 anys i per tant és raonable donar temps als deutors/ciutadans. Darrere del deute morós hi ha actius congelats que valen alguna cosa, però els bancs es veuen obligats a aprovisionar el 100% del préstec, amb zero reconeixement dels actius reals. De bojos.”

Advertisements

1 June 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: