La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The PP Sinks the Recovery/EL PP ENFONSA LA RECUPERACIÓ

The PP Sinks the Recovery

by Josep C. Verges

Despite a modern airport in La Rioja at 100 kms, Menem had a runway built in Anillaco to go to his hacienda La Rosadita. Six light aircraft a year land there. Below: Madrid bureaucrat Luis Maria Linde (right), new governor of the Bank of Spain, ignoring euro-pressure to name Jose Manuel Gonzalez Paramo (left) of the BCE. And the PP demands aid without oversight.

The number of employed in Spain has fallen by almost 6 million since the beginning of the crisis in late 2008 after the financial and real estate bubbles burst, two sides of the same coin. The bottom has not been reached yet. In the last year 50,000 jobs have been destroyed each month. In May 2012, less than 17 million worked in white, that is paying social security and income tax, at the level of ten years ago, before Aznar and the PP. All the growth of the millennium has evaporated because it was a phantom growth of speculation and corruption.

 

The region of Valencia, which has always been controlled by the PP, showcases their ruinous and disastrous policies of political irresponsibility and corporate collusion. Catalonia employs 18% of Spaniards with only 15% of the population. This means Catalonia works better or has less black money. Maybe a little of both, Catalans work harder and are a little more honest than the Valencians in free fall thanks to the PP. Unemployment is a direct consequence of the destruction of work. Official unemployment surpasses 5 million, and even more shamefully, almost half get no dole. How do these two million unemployed live without any public support? Mostly by working black at slave wages. The Spanish State may not pay, but it also cannot tax. Spain is doing very badly, but Catalonia fares better. Unemployment grew by half in Catalonia compared to Madrid and Spain, both in the hands of the PP. Catalonia surpassed Spain in employment by three points and unemployment was 7 points less than Spain. In total a ten point difference between the negative Catalan situation and the catastrophic Spanish collapse. Why does Catalonia fare better than Madrid, the darling of the PP? Because Catalonia exports industrial products and welcomes quality tourism with Barcelona a world capital for shopping, conventions and cruises. Madrid, despite the subsidies, has virtually no tourism nor industry. A Catalan recovery would be feasible without Spain and the bad policies of the PP throwing away tax income in showcase public works like the high speed line to Rajoy’s house in Galicia, just like the airport built by President Menem in Argentina next to his hacienda in the Pampas. Meanwhile the PP government fails to renew, at twenty times less cost, the rail network in Catalonia that directly affects Catalan and Spanish productivity. Spain remains disconnected with the European gauge, our main export destination. The PP’s Spanish nationalism sinks once again Catalonia and the recovery.

 

El PP enfonsa la recuperació

per Josep C. Vergés

 

El buròcrata madrileny Luis María Linde (dreta), nou governador del Banc d’Espanya, fent cas omís a l’europressió d’anomenar José Manuel González Páramo (esquerra) del BCE. I el PP exigeix ajuts sense supervisió. Primera foto: Tot i un aeroport modern a La Rioja, a 100 kms, Menem es feu construir una pista a Anillaco per anar a la seva hisenda La Rosadita. Hi aterrren sis avionetes l’any.

El nivell d’ocupació a Espanya ha caigut en vora 6 milions de persones des de l’inici de la crisi a finals de 2008 amb la punxada financera i immobiliària, dues cares de la mateixa moneda. Encara no hem tocat fons. El darrer any portem destruïts 50.000 feines cada mes. El maig de 2012 treballaven en blanc, és a dir pagant seguretat social i IRPF, menys de 17 milions de persones, a nivells de fa deu anys, d’abans d’Aznar i el PP. Tot el creixement del mil.lenni s’ha evaporat perquè era un creixement fantasma, d’especulació i corrupció.

 

El País Valencià, que ha estat sempre controlada pel PP, mostra la nefasta ruina de la seva política d’irresponsabilitat política i conxorxa empresarial. Catalunya dóna feina al 18% dels ocupats quan som el 15% de la població. Vol dir que Catalunya funciona millor o té menys diner negre. Potser una mica de cada, som una mica més treballadors i una mica més honestos que els valencians en caiguda lliure gràcies al PP. Els aturats són la consequència de la destrucció de la feina. Els aturats oficials superen els 5 milions, xifra vergonyosa i encara més perquè pràcticament la meitat no cobra prestacions d’atur. De què viuen els dos milions d’aturats sense suport públic? La majoria treballarà de negre, però a sous de misèria. L’Estat espanyol no paga, però tampoc cobra dels negres. Espanya va molt malament, però Catalunya aguanta millor. L’atur català creix la meitat que a Espanya i Madrid, els dos  en mans del PP. Si l’ocupació a Catalunya supera Espanya en tres punts, l’atur és menor que Espanya en 7 punts. En total deu punts de diferència entre la situació negativa catalana i l’enfonsament catastròfic espanyol. Per què Catalunya està millor que Madrid, la nineta dels ulls del PP? Perquè Catalunya exporta productes industrials i rep turisme de qualitat amb Barcelona capital mundial per a compres, congressos i creuers. Madrid, malgrat les subvencions, no té pràcticament turisme ni indústria. La recuperació catalana seria més factible sense Espanya i la mala política del PP de seguir llençant impostos en obres de prestigi sense sentit com l’Ave a can Rajoy a Galícia. Té tant de sentit com l’aeroport que es feu construir el president Menem a Argentina al costat de la seva finca a la pampa. Mentrestant a Catalunya el govern del PP incompleix renovar la xarxa ferroviària que afecta directament la productivitat catalana i espanyola, tot i costar vint vegades menys. Encara estem desconnectats amb l’ample europeu, el nostre principal destí exportador. L’espanyolisme del PP enfonsa Catalunya i la recuperació un cop més.

8 June 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: