La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Europe Rescues Corrupt Spain/EUROPA RESCATA L’ESPANYA CORRUPTA

Europe Rescues Corrupt Spain

by Josep C. Verges

 

Bankia’s PP politicians built the phantom city of Valdeluz, near Madrid, for 35,000 but only 2,500 live there with the project 93% empty. Below: Shirt number 10 of “Polish” President Rajoy with Spain manager del Bosque living it up in Poland for the inaugural match against Italy to celebrate the gift of €100 billion. The real number 10 “Pole” (Spanish insult for Catalans), Barça’s Cesc, scored the equaliser.

The markets have forced the Spanish bailout because Madrid cannot access credit. The last auction was a sham, with bonds purchased by the intervened banks. The €100 billion European rescue will go to the corrupt PP and do nothing to solve the public crisis in Spain.

 

The three major Spanish banks, Santander, BBVA and La Caixa, do not need a bailout because they have always been managed by business criteria. The banks run by politicians are the ones that crashed, principally Bankia with 14 PP directors. As Caja Madrid it had wanted to compete with La Caixa, but based on speculation. Just like Catalunya Caixa of the socialist Narcis Serra. Savings banks were in the business of mortgages, which became far less profitable because the entry into the euro lowered interest rates dramatically. The politicians controlled the savings banks, except the largest, La Caixa which they could not infiltrate, and decided to make a killing with their “business” cronies through large scale real estate speculation which would be sold through mortgages at low rates. Politicians paid themselves as bankers without knowing the business and convinced themselves that assessing properties for mortgages gave them all the knowledge they needed to build and sell houses. The PP blockheads built those ghost blocks in the Madrid desert. Why rescue the politicians’ banks? Better to close them down, compensate depositors and let politicians and their corrupt cronies bear the losses, not Europe first and then the taxpayers who will have to pay back the European credits. Politicians and their “business” cronies must learn the lesson that corruption does not pay or we will never end the corruption that stifles us. The message of the €100 billion is quite the opposite: Corruption always wins. The PP saves its real estate and financial misadventures while their government in Madrid throws away our taxes in ruinous projects like the high speed line to Rajoy’s Galician hacienda or the Madrid Olympics. Europe must demand that this showcase expenditure of the PP centralized in Madrid be cancelled. Giving loans without conditions to the corrupt will not end the euro crisis.

Europa rescata l’Espanya corrupta

per Josep C. Vergés

Samarreta 10 del president “polaco” Rajoy amb el seleccionador del Bosque de festa a Polònia veient el partit inaugural amb Itàlia per celebrar el regal de €100 mil milions. El “polaco” 10 de veritat, Cesc del Barça, va marcar el gol de l’empat. Primera foto: Els polítics peperos de Bankia han construit la ciutat fantasma de Valdeluz, vora Madrid, per a 35.000 però només hi viuen 2.500 amb la urbanització 93% buida.

 

Els mercats han forçat el rescat d’Espanya perquè Madrid ja no pot accedir a crèdits. L’última subhasta ha estat un engany, amb els bons comprats pels bancs intervinguts. Els €100 mil milions d’Europa van a rescatar els corruptes del PP i res fan per resoldre la crisi pública espanyola.

Els tres principals bancs espanyols –Santander, BBVA i La Caixa- no necessiten cap rescat perquè sempre han estat gestionats amb criteris empresarials. Són els bancs dels polítics els que han petat, principalment Bankia amb 14 consellers del PP que quan es deia Caja Madrid volia rivalitzar amb La Caixa a base d’especular. Igual que feia Catalunya Caixa del socialista Narcís Serra. El negoci de les caixes eren les hipoteques, però eren poc rendibles quan l’entrada a l’euro feu baixar els interessos dramàticament. Els polítics que controlaven les caixes, excepte la més gran, La Caixa on no pogueren entrar, volien guanyar diners a manta amb el seu “sector negocis” i es dedicaren a especular construint grans promocions immobiliàries que col.locarien amb hipoteques a baix interès. Polítics que cobraven com banquers sense saber-ne creien que valorar immobles per donar hipoteques els hi donava tots els coneixements per construir i vendre cases. Els totxos del PP han creat la ciutat de totxos fantasma del desert de Madrid. Per què rescatar bancs dels polítics? Millor tancar-los, compensar els dipositaris i que els polítics i el seu entorn corrupte carregui amb les pèrdues, no Europa primer i els contribuents després que han de retornar els crèdits europeus. Els polítics i els  seus “empresaris” han d’aprendre que la corrupció no paga, o mai acabarem amb la corrupció que ens ofega. El missatge dels €100 mil milions és tot el contrari: la corrupció sempre guanya. El PP salva els seus negocis immobiliaris i financers mentre governa a Madrid llençant els nostres impostos en projectes ruinosos com l’Ave a la finca gallega de Rajoy o les Olimpíades de Madrid. Europa ha d’obligar a anul.lar aquesta despesa sumptuària del PP centralista de Madrid. Donar crèdits sense condicions als corruptes no farà que l’euro surti de la crisi.

11 June 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: