La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Duran Pays in Black and White/DURAN COBRA EN BLANC I NEGRE

Duran Pays in Black and White

by Josep C. Verges

Duran al fresco afloat off his luxury villa on the Costa Brava. Below: Duran’s luxury suite in Madrid. The executive suite at the Palace Hotel costs €25,000 a month, five times his declared income.

Duran travels for free, first class, and pays no social security but his congressional salary plus his income as perpetual secretary of CiU is far from enough to pay the mortgages to his flat with two parking spaces in Lleida, his luxury home in Sarria–Pedralbes and his luxury villa on the Costa Brava. How does he pay on top for his luxury suite in Madrid’s Palace Hotel?

 

In his mandatory declaration to Congress of 1st December 2011 Duran swore that he had no private income at all. Add to the more than €7,000 he is paid as a Parlamentarian, including all extras for accommodation, taxis and committee meetings, €2,400 per month as secretary of CIU and his total taxed income does not reach €10,000 per month. The statement referred to the year 2010 when I paid him €4,000 ordered by the Supreme Court, who did not touch a single comma of my book “All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia,” but found that I could not repeat on radio what I had written in the book. We must still be a country of illiterates, although it is a progress of democracy that I can write the truth which I cannot say out loud. Those were stories of black money, of billions vanished from European aid to unemployed Catalans. Where is it Mr. Duran? Andorra? The Virgin Islands? What a joke if my virginal account of corruption ended up as Virgin Islands accounts! Duran stated that he paid €46,000 in income tax and a €7,000 contribution to the Christian Democrat party he has controlled for decades. So deduct from his public salary €4,500 per month. Duran’s take home taxed income is therefore €5,216 per month. Duran’s declaration of properties to Congress of 20th November 2011 –the anniversary of the death of Franco when the PP won the elections- listed an apartment in Lleida bought in 1994, a flat in Sarria-Pedralbes of 2002 and a villa on the Costa Brava of 2010, an 85 hp Volkswagen and an 121 hp SUV. He owed €740,590 to Santander and he had returned at lighning speed a loan of €150,253,025 to BBVA of June 2002. He now owed less than €22,000. In 100 months he was supposed to have paid back €150,231,585 or €150,231 per month! This seems quite impossible despite reconfirming the same loan total of his previous declaration. So let us suppose that he knows no maths and wrote cents in thousands when he really meant a credit of €150,231 with 025 cents. This would mean he paid back €128,813 or €12,881 a month. The second bank credit, with Santander, of €860,000 he has yet to repay. He paid back only €119,410 or €2,777 per month. It is obvious Duran has income in black and white. His sworn statement is that he paid back to the banks €15,668 per month on the principal, not counting interest, while his net taxable income was €5,216 per month, three times less! As we can see Duran paid at least double in black as he earned in white. Just to pay back the principal he had to pay more than €10,000 per month in black money. Duran will be black and blue to explain how he does it when he has never worked and declared no private income outside his public activities. Where do these €10,000 per month in black money come from to pay the banks? Maybe he could explain once and for all where the vanished billions went from the European Union for unemployed Catalans. Unemployed Catalans need their money urgently. It belongs to them, not to you Mr. Duran. You have enough with what you get in white from our taxes. Shame on you in black and white, Mr. Duran!

(“Duran cobra en blanc i negre,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 June 2012)

Duran cobra en blanc i negre

per Josep C. Vergés

La suite de luxe de Duran a Madrid. La suite d’executiu al Palace Hotel costa €25.000 al mes, cinc vegades la seva renda declarada. Primera foto: El fresc de Duran flota davant la seva torre de luxe a la Costa Brava.

 

Duran Lleida viatja gratis, en primera, i no paga seguretat social però el seu sou de diputat i de secretari perpetu de CiU no li dóna ni de lluny per pagar les hipoteques sobre el seu pis amb dos pàrquings a Lleida, la seva casa de luxe a Sarrià–Pedralbes i la seva torre de luxe a la Costa Brava. Com s’ho fa per pagar la suite de luxe del Palace de Madrid?

A la declaració obligatòria del Congrés dels Diputats de l’1 de desembre de 2011 Duran Lleida fa una declaració jurada que no té ni un sol ingrés privat. Als set mil euros llargs que cobra de diputat, amb tots els ets i uts d’allotjament, taxis i comissions, cal sumar-hi €2.400 mensuals que cobra com a secretari de CiU. En total els seus ingressos no arriben als deu mil euros al mes en blanc. La declaració es refereix al 2010 quan jo li vaig pagar €4.000 perquè el Tribunal Suprem, que no ha tocat ni una sola coma del meu llibre “Tots el homes de Duran, la corrupció política de Catalunya,” va sentenciar que no podia dir per ràdio el que escric al llibre. Potser som encara un país d’analfabets, però ja és un progrés de la democràcia que pugui escriure la veritat que no puc dir en veu alta. Això són històries de diner negre, de milers de milions evaporats dels ajuts europeus als aturats catalans. On són Sr. Duran? A Andorra? A les illes Verges? Ja faria riure passar dels comptes sobre corrupció de Vergés als comptes corrents de les illes Verges! Duran Lleida declara haver pagat €46.000 d’IRPF i €7.000 de quota al partit Unió que controla des de fa dècades. Així que del seu sou públic cal descomptar-hi €4.500 al mes. El sou net de Duran Lleida queda doncs en €5.216 al mes que cobra en blanc. A la declaració de béns al Congrés de 20 de novembre de 2011 -aniversari de la mort de Franco quan el PP guanya les eleccions-, Duran Lleida ha declarat un apartament a Lleida de 1994, un pis a Sarrià-Pedralbes de 2002, una torre a la Costa Brava de 2010, un Volkswagen de 85 cavalls i un 4×4 de 121 cavalls. Deu €740.590 al Santander i ha tornat a una velocitat increïble el préstec de €150.253.025 concedit el juny de 2002 pel BBVA. Li queden per pagar menys de €22.000. En 100 mesos hauria tornat €150.231.585, o sigui €150.231 al mes! No sembla possible així que, tot i repetir el mateix total de la declaració anterior, suposem que no sap matemàtiques i ha posat en mil.lèssimes els cèntims. Estaríem parlant d’un crèdit de €150.231 amb 025 cèntims. Llavors hauria tornat €128.813 o sigui €12.881 al mes. El segon crèdit bancari, amb el Santander, de €860.000 li surt pràcticament gratis a Duran Lleida. Ha tornat només €119.410 o €2.777 al mes. Aquí queda clar que Duran Lleida cobra en blanc i negre. Jura haver tornat als bancs €15.668 al mes, sense el pagament d’interessos, quan cobra en blanc €5.216 netes al mes, tres vegades menys! Pel que veiem Duran cobra en negre almenys el doble del que cobra en blanc. Només per pagar el capital tornat del que deu als bancs ja ha de posar més de deu mil euros al mes en diner negre. Ho té ben negre Duran Lleida per explicar com s’ho fa si no ha treballat mai i declara no tenir ni un sol ingrés particular, només públics i notoris. D’on surten aquests més de deu mil euros al mes en negre per pagar els bancs? Potser que contesti d’una vegada on han anat a parar els milers de milions evaporats de la Unió Europea per als aturats catalans. Els aturats catalans necessiten els seus diners urgentment. No són seus, Sr. Duran, són dels catalans. Ja en té prou amb el que cobra en blanc dels nostres impostos. Vergonya en blanc i negre, Sr. Duran!

(“Duran cobra en blanc i negre,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 11 juny 2012)

Advertisements

12 June 2012 - Posted by | Politics/Política |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: