La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Mas’ Greek Socialism/EL SOCIALISME GREC DE MAS

Mas’ Greek Socialism

by Josep C. Verges

The naked truth of Pujol’s hot dream of Swedish socialism. Below: Greece wants Europe to sink with them.

Catalan President Artur Mas acts exactly like Greek politicians. After four years of crisis they have yet to put in place any meaningful reform and just undertake general cuts to bother the maximum number of voters and have the perfect excuse that “they cannot do anything.” A classic case of not wanting to face the reality of an inflated and corrupt public sector. Artur Mas has also copied the Greek miracle cure of “renegotiating” finances. He promises a fiscal pact nobody knows where from while the Catalan government is locked out of capital markets because, like Greece, they have no credibility without any real reforms. Pujol’s Swedish socialism, with his government of friends, acquaintances and greeted as Josep Pla would say, is the same Greek socialism of his handyman Artur Mas (Search Pujol’s Greek Socialism).

Real Swedish socialism has always paid for services provided. It was never Pujol’s “fish in the basket” of inflating Government with appointees while not bothering about collecting taxes. Pujol was the banker who lent money he didn’t have. In fact just like he did previously by bankrupting Banca Catalana. Artur Mas is just as guilty, minister of economics lest we forget, when Pujol was all Swedish. Pujol’s Swedish socialism was nothing more than Greek socialism of public jobs for the useless and snouts to the trough, without the money or even bothering to collect it. Germany must pay, say the Greeks, and Madrid must pay, said Mas and Pujol. What to look for is not Madrid, with an equally bloated and corrupt goevrnment. We should look at countries of our size that work, like Sweden, which I explained in “Pujol’s Swedish Socialism.” Switzerland has no crisis, no monstrous debt, no inexcusable unemployment. Perhaps what we could have been without Pujol’s Swedish socialism, which is actually Mas’ Greek socialism. Switzerland has just over 300,000 public employees, 10% less than Catalonia despite managing its own foreign policy and a citizen army which must be organized and paid for. Add the bureaucrats of the central government in Catalonia and those in Madrid that affect us, and the numbers easily double. Switzerland has less than 4% of bureaucrats on the population, of which 0.3% are central government and another 0.3% state companies. Bern has fewer bureaucrats than Zurich, which is like Madrid having fewer bureaucrats than Barcelona! Catalonia has 325,179 bureaucrats, of which the Catalan government is responsible for 46%, municipalities 25% and state companies 29% of the total. The one thousand Catalan municipalities run an administration as limited as the 2500 Swiss municipalities. It is the Catalan government that is too big, plus the deadly cocktail of public entities, state companies, consortiums and foundations which surpass any measure with three times the staff of Switzerland. It’s not hard to see that the Catalan government must be cut back and two thirds of the staff of state companies fired and then sold. The Catalan government has nothing to lose (or rather too much to lose!) in business. We already have enough entrepreneurs and they do very well. It’s the politicians who have messed everything up. Compare the entreprising La Caixa with the collapse of Bankia run by 14 PP politicos or Catalunya Caixa, with no takers after the state terrorism of Narcis Serra. Each employee in TV3 loses €100,000 a year. It is questionable enough that the very profitable La Vanguardia receives one million in subsidy, but throwing away €300 million on TV3? Pujol’s Swedish socialism is the same as the brand new Athens metro without barriers where nobody pays. Mas’ Greek socialism promises and cannot deliver. Now it must put up barriers and start paying. We are not Swedish, but we cannot afford to be Greek either.

 (“El socialisme grec de Mas,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 June 2012)

 

El socialisme grec de Mas

per Josep C. Vergés

Grècia pretén que Europa s’enfonsi amb ella. Primera foto: La nua realitat del somni calent de Pujol amb el socialisme suec.

El president de la Generalitat Artur Mas fa el mateix que els polítics grecs. Després de quatre anys de crisi encara és hora que duguin a terme qualsevol reforma a fons i es limiten a retallades generals per molestar el màxim possible de votants i així tenir l’excusa de “no poder fer res.” Una manera com una altra de no enfrontar-se amb la realitat d’un sector públic inflat i corrupte. Artur Mas també ha copiat el mil.lenarisme grec de “renegociar” el finançament. Promet un pacte fiscal que ningú sap d’on sortirà mentre la Generalitat no pot accedir als mercats de capitals perquè, com Grècia, no té credibilitat al no haver fet cap reforma real. El socialisme suec de Pujol, amb la seva Generalitat d’amics, coneguts i saludats, com diria Josep Pla, és el socialisme grec del seu home de fer feines Artur Mas (Veure search El socialisme suec de Pujol).

El socialisme suec de veritat sempre pagava els serveis que facilitava. No ha estat mai el “peix al cove” de Pujol, inflant la Generalitat amb càrrecs i despreocupant-se de gestionar els impostos. Pujol era el banquer que deixa diners que no té, com ja feia a la també arruïnada Banca Catalana. Artur Mas és igual de culpable, conseller d’economia no oblidem, quan Pujol es feia el suec. El socialisme suec de Pujol no és res més que el socialisme grec de col.locar inútils i repartir la menjadora sense tenir els diners ni molestar-se a tenir-los. Que pagui Alemanya, diuen els grecs, i que pagui Madrid, diuen Pujol i Mas. Mirem la freda realitat, que no és Madrid, amb un Estat igual d’inflat i corrupte. Hem de mirar paisos del nostre tamany que funcionen, com Suècia, que ja vaig explicar a “El socialisme suec de Pujol.” Suissa tampoc té crisi ni té un deute monstruós ni té un atur imperdonable. Vaja el que podríem ser sense el socialisme suec de Pujol, que és el socialisme grec de Mas. Suissa té poc més de 300.000 funcionaris, un 10% menys que Catalunya, tot i tenir una política exterior i un exèrcit de sometent que cal organitzar i pagar. Si afegim els funcionaris del govern central a Catalunya i els que ens afecten a Madrid, fàcilment ho dupliquem. Suissa té menys del 4% de funcionaris públics sobre la població, dels quals 0,3% del govern central i un altre 0,3% d’empreses públiques. Berna té menys funcionaris que Zurich. Com si Madrid tingués menys funcionaris que Barcelona! Catalunya té 325.179 funcionaris propis. Corresponen a la Generalitat el 46%, municipis el 25% i empreses públiques el 29%. Els mil municipis catalans mantenen una administració tan reduida com els 2.500 suissos. En canvi la Generalitat és massa gran i el còctel mortal d’ens públics, empreses públiques, consorcis i fundacions supera tota mesura amb el triple de personal que a Suissa. No costa gaire veure que cal aprimar la Generalitat i acomiadar dues terceres parts del personal de les empreses públiques i vendre-les. La Generalitat no hi ha perdut res (o més aviat perd massa!) fent d’empresari. Ja en tenim prou d’empresaris i ho fan prou bé. Son els polítics els que ho han emmerdat tot. Compareu l’emprenedora La Caixa amb l’hecatombe de Bankia controlada per 14 politicastres del PP o Catalunya Caixa, invendible després del terrorisme d’Estat de Narcís Serra. Cada persona de TV3 perd €100.000 a l’any. Ja és questionable que la molt rendible Vanguardia rebi un milió de subvenció, però llençar €300 milions a TV3? El socialisme suec de Pujol és el mateix del metro nou de trinca sense barreres d’Atenes on ningú paga. El socialisme grec de Mas dol i no vol: ha de posar barreres i començar a pagar. No som suecs, però tampoc podem ser grecs.

(“El socialisme grec de Mas,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 juny 2012)

Advertisements

17 June 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

2 Comments »

  1. Josep, això no és res i aquest vespre guanyen els folls d’Skiza a Grècia!

    Like

    Comment by Salvador | 18 June 2012 | Reply

  2. Ja m’està be el mirall de Suïssa , on fins i tot l’autopista es paga amb un adhesiu anyal, el que ací permetria estalviar el temps dels peatges i personal enclaustrat a les cabines. No oblidem però que els excessos de l’estructura i despesa Pujol s’incrementaren durant els governs Tripartits. Si mal no recordo el primer que feu Mas va ser reduir el nombre de consellers i després reduir-ne les retribucions. Per acostar-se a Suïssa encara falta un bon tros i aquest camí s’ha de seguir sense treva , apart els comptes a Madrid i les responsabilitats civils dels fraus per corrupció.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 18 June 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: