La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Fear of a New Ice Age/POR D’UNA NOVA ERA GLACIAR

Fear of a New Ice Age

by Robert G. Brown

The Ice Age is no fun, despite Hollywood, and the lie of global warming is absolute evil. Below: Robert G. Brown, Ph.D. in mathematical physics, has also worked on internet security and the freeware Linux.

Duke University physicist Robert G. Brown looks at the complete geological record of global temperature variation on the Earth, not just over the last 200 years but over the last 25 million years, and finds absolutely nothing remarkable about today’s temperatures! Quite the contrary. It isn’t the warmest. It isn’t close to the warmest. It isn’t the warmest in the last 2,000 years. It isn’t warming the fastest. It isn’t even remarkable in the last 1,000 years. Furthermore, this record reveals a sobering fact. We are in an ice age, where the Earth spends up to 90% of its geological time in the grip of vast ice sheets:

“We are at the (probable) end of the Holocene, the interglacial in which humans emerged. The Earth’s climate is bistable, with a warm phase and cold phase, and the cold phase is both more likely and more stable. This empirical result, clearly visible in the data, has profound implications. The fact that the Little Ice Age was the coldest point in the entire Holocene is also worrisome. The coldest century in the last 10,000 years ended a mere 300 years ago. There is absolutely no evidence in this historical record of a tipping point and hence catastrophe. It has been far warmer in the past. If anything, we are geologically approaching the point where the Earth is likely to tip the other way, into the cold phase. A cold phase transition, which the historical record indicates can occur quite rapidly in decades, would truly be a catastrophe. Even if Anthropogenic Global Warming were correct and we do warm another 3 ºC, preventing or delaying the Earth’s transition into cold phase it would be worth it because this would kill billions of people quite rapidly as crops failed. We cannot predict the huge secular variations in temperature observed over the last 20,000 years, let alone the last billion years. The Earth is a highly multivariate and chaotic driven/open system with complex nonlinear coupling. The partial differential equation for the global climate system would be a set of coupled Navier-Stokes equations with unbelievably nasty nonlinear coupling terms —if one can actually include the physics of the water and carbon cycles at all. It is, quite literally, the most difficult problem in mathematical physics! Global Climate Models are children’s toys in comparison. And they utterly failed to predict the last 14 years of flat to descending global temperatures. The actual scientific question has long since been co-opted by the social and political one: we all should be doing this and that whether or not there is a real risk of catastrophe. In particular, we should be using less fossil fuel, working to preserve the environment, and so on. The problem with this end justifies the means argument is that it is as close to absolute evil as it is possible to get. Do the IPCC reports ever present the counter arguments, or do they carefully avoid showing pictures of the 20,000 year thermal record, preferring instead Mann’s hockey stick because it increases the alarmism (and hence political impact of the UN report)? If there is no threat of catastrophe —and prior to the hockey stick nobody had the slightest bit of luck convincing anyone that the sky was falling— then there is little incentive to fund the enormous amount of work being done on climate science. There is even less incentive to spend trillions of other people’s money to ameliorate a threat that might well be pure moonshine, quite possibly ignoring an even greater threat of movement in the exact opposite direction, to an ice age.”

(“A response to Dr. Paul Bain’s use of “denier” in the scientific literature,” by Robert G. Brown, WUWT, 22 June 2012)

Por d’una nova era glaciar

per Robert G. Brown

Robert G. Brown, doctor en física matemàtica, tambè ha treballat en la seguretat d’internet i el sistema operador lliure Linux. Primera foto: Una era glaciar no és gens divertida, tot I Hollywood, i mentir sobre l’escalfament global és pura maldat.

El físic de la universitat de Duke Robert G. Brown ha mirat l’historial geològic sencer de la variació de temperatura global de la Terra, no només dels últims 200 anys, sinó dels últims 25 milions d’anys, i no troba res d’absolutament notable en la temperatura d’avui! Tot el contrari. No és la més càlida. Ni s’acosta a la més càlida. No és la més càlida dels últims 2.000 anys. No s’està escalfant més ràpid. Ni tan sols és destacable els últims 1.000 anys. A més, aquest historial revela un fet preocupant. Encara estem en una era glaciar, on la Terra passa fins a un 90% del seu temps geològic ofegada per grans capes de gel:

“Estem probablement a la fi de l’Holocè, l’era interglacial on emergiren els humans. El clima de la Terra és biestable, amb una fase d’escalfament i una altra fase freda, fase freda que és més probable i estable. Aquest resultat empíric, clarament visible en les dades, té profundes implicacions. El fet que la Petita Era Glaciar va ser el punt més fred de tot l’Holocè és també preocupant. El segle més fred dels últims 10.000 anys va ser tot just fa 300 anys. No hi ha absolutament cap evidència en aquest historial històric d’un punt d’inflexió i per tant d’una catàstrofe. Hem estat molt més càlids en el passat. Més aviat estem arribant al punt d’inflexió on la Terra és probable que s’inclini cap a l’altre costat, cap a la fase freda. Una transició a la fase freda, que l’historial històric indica passa molt ràpid en questió de dècades, aixó sí que seria una catàstrofe. Fins i tot si l’escalfament global antropogènic és correcte i ens escalfem 3º C més, valdria la pena al frenar o retardar la transició de la Terra cap a la fase freda, quan moririen milers de milions de persones molt ràpidament degut a la fallida de les collites. No sabem ni predir les enormes variacions seculars de temperatura observats en els últims 20.000 anys, per no parlar dels últims milions d’anys. La Terra és un sistema obert/impulsat caòticament altament multivariat amb complexes acoblaments no lineals. L’equació diferencial parcial per al sistema climàtic mundial seria un conjunt d’equacions acoblades Navier-Stokes amb termes d’acoblament no lineal increïblement desagradables, si és que realment és mai possible d’incloure la física dels cicles de l’aigua i del carboni. És, literalment, el problema més difícil en física matemàtica! Models Climàtics Globals són joguines de nens en comparació i han fracassat totalment en predir els últims 14 anys de temperatures globals planes i a la baixa. La questió científica real fa temps que ha estat cooptada per questions socials i polítiques: tots hauríem d’estar fent això o l’altre, hagi o no risc real de catàstrofe i en especial utilitzar menys combustibles fòssils i treballar per preservar el medi ambient, i així successivament. El problema amb l’argument que el fi justifica els mitjans és que s’acosta massa al mal absolut. Els informes de l’IPCC no han presentat mai els arguments en contra, i eviten més aviat curosament mostrar imatges de l’historial tèrmic dels darrers 20.000, preferint en el seu lloc el pal d’hoquei de Mann que augmenta l’alarmisme (i per tant, l’impacte polític de l’informe de l’ONU). Si no hi ha amenaça de catàstrofe-i abans del pal d’hoquei no tenien la més mínima sort de convèncer ningú que arribava la fi del món- llavors hi hauria pocs incentius per finançar l’enorme quantitat de despesa que es realitza en la ciència del clima. Encara hi hauria menys incentius per gastar bilions de diners dels altres per allunyar una amenaça que molt bé pot ser pura imaginació, i a sobre ignorant l’amenaça probable encara més gran d’un canvi en la direcció oposada, cap a una era glaciar.”

(“A response to Dr. Paul Bain’s use of “denier” in the scientific literature,” per Robert G. Brown, WUWT, 22 juny 2012)

25 June 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: