La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Spain’s Greek Politicos/ELS POLITICASTRES ESPANYOLS A LA GREGA

Spain’s Greek Politicos

by Jordi Xargayo

Divar is off. Again? This time for ever: The Chief Justice of the Supreme Court Jose Carlos Divar of the PP has just resigned for his 20 trips to the  Costa del Sol paid by the taxpayer. Below: The defender of the people: Failed communist Rafael Ribo travelled the world “to represent all Ombusdmen and not to sip daiquiris on the beach.” His tough schedule led him to Hong Kong, Victoria Falls and Cartagena, where Obama’s Secret Service also worked just as hard.

The editor of Diari de Girona Jordi Xargayo editorialises about the abuse by Spanish politicos of taxpayers to live their lifestyle of corrupt potentates.

Taking the lids off has been horrendous. We have just found out that the highest judicial authority of the land -the public official who should be more than scrupulous- paid himself long weekends with public money. We have also found out that Ombudsman Rafael Ribo made 50 trips in the past two years. According to Ribo, those who criticize or disagree with his travel compulsion are part of a campaign by Madrid against Catalonia. Incredible. Ribo is paid €117,446 a year with an assistant to susbtitute him when away on his travels who collects a further €100,662 a year. Can a bankrupt economy afford these public salaries? The latest lid to be blown off is from an institution that goes unnoticed: the Comptroller of Public Accounts. Comptrollers have no age for retiring nor time limitation for their post, so that among its members four are 85, 81, 78 and 75 years old. One of them has been 30 years in office. They are paid €112,000 a year, plus seniority, official car, two secretaries and €6,000 per year for protocol expenses. The list of abuses is endless (in Madrid and in Catalonia). Before the crisis, all this was silenced. Now we know, but they still continue. And not all the lids have yet been lifted!

(“Catifes amb brutícia,” by Jordi Xargayó, Diari de Girona, 1 July 2012)

Els politicastres espanyols a la grega

per Jordi Xargayó

El defensor de les persones: el comunista manqué Rafael Ribo ha viatjat pel món “representant tots els síndics de greuges i no per a beure daiquiris a la platja.” La seva dura missió l’ha portat a Hong Kong, els salts d’aigua de Victòria i Cartagena, on el Servei Secret d’Obama ja havia treballat igual de dur. Primera foto: Divar se va. ¿Otra vez? Esta vez definitivamente: el president del Tribunal Suprem José Carlos Divar del PP ha dimitit fa poc pels seus 20 viatges a la Costa del Sol pagats pels contribuents.

 

El director de Diari de Girona Jordi Xargayó editorialitza sobre l’abús dels contribuents per part dels politicastres espanyols pagant-se un estil de vida de potentats corruptes.

 

Cada catifa que s’aixeca és un esglai. Fa poc vam conèixer que la màxima autoritat judicial de l’Estat –el càrrec públic que hauria de ser més escrupulós– es costejava llargs caps de setmana amb diners públics. També hem conegut que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha fet 50 viatges en els últims dos anys. Segons Ribó, criticar o discrepar d’aquesta febre viatgera és una campanya de Madrid contra Catalunya. Fantàstic. Ribó cobra €117.446 anuals i té un adjunt, per substituir-lo quan ell està fora de viatge, que percep €100.662 anuals. Calen aquests sous públics en un país arruïnat? L´última catifa aixecada és la d’un organisme que passa desapercebut: el Tribunal de Cuentas. Com que els consellers no tenen ni edat de jubilació, ni limitació de temps per ocupar el càrrec, resulta que entre els seus membres n’hi ha quatre de 85, 81, 78 i 75 anys. Un d’ells porta 30 anys en el càrrec. Cobren €112.000 anuals, més antiguitat, i disposen de cotxe oficial, dues secretàries i €6.000 anuals de despeses protocol·làries per conseller. La llista d’abusos és interminable (a Madrid i a Catalunya) Abans de la crisi, se silenciaven. Ara els coneixem, però és mantenen. I totes les catifes que queden per aixecar!

(“Catifes amb brutícia” per Jordi Xargayó, Diari de Girona, 1 juliol 2012)

Advertisements

1 July 2012 - Posted by | Politics/Política |

3 Comments »

 1. Crec que fas molt bona feina!! Gràcies per mantenir-nos informats.

  Like

  Comment by Sofia | 1 July 2012 | Reply

 2. El Sr. Xargayó i els periodistas Callol i Cid són els nostres premis Pullitzer in pectore.

  Eduard Cardona

  Like

  Comment by Eduard Cardona | 1 July 2012 | Reply

 3. I can see that the complex and corrupt times in which we live is keeping you very busy.

  Like

  Comment by James | 1 July 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: