La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Catalonia Bankrupt/CATALUNYA ARRUINADA

Catalonia Bankrupt

by Josep C. Verges

Multinational Catalonia: Jean Nouvel’s Agbar tower colours the city grid. La Caixa controls 42% of Aigues de Barcelona. Below: Bankrupt Catalonia: Artur Mas pats Godfather Pujol.

Bad governments lose elections. Leaders who won’t govern also lose elections. Who remembers Zapatero? Who will remember Artur Mas? The Catalan president is afraid to govern and doesn’t dare make any real changes. He is the Zapatero of Catalonia. All he has done is promise an impossible fiscal pact and demand that Rajoy act in Madrid while he does nothing in Barcelona. We are in a very bad situation. Mas doesn’t say this but the markets do. They turned off the tap of Catalan credit. Catalan debt is a third of all Spanish regional debt, double what corresponds to the weight of our population.

We cannot continue living like Greeks, doing nothing but complain. The main problem in Catalonia is its bloated government which even manages public companies. The efficient utility companies in Catalonia are not precisely government run by politicians. Rather private companies such as the motorways of Abertis or Aigues de Barcelona or Gas Natural, to name three. These companies developed when there was no government in Catalonia. Motorways not built by Madrid were constructed by a private company that today control motorways all over the world. Madrid in contrast has no such company because the centralist state built for real Spaniards their motorways for “free”. It seems contradictory, but Catalonia is competitive because it had no government. Now that we do, our competitiveness has collapsed. More competitive Catalan companies grew under Franco than with the tandem Mas-Pujol. Government subsidies are killing Catalan culture. If we want to have a free press we must stop subsidizing. Absurd to give a million to La Vanguardia. Let them try not publishing in Catalan! The same with TV. If we want to have a future in television, close the subsidy tap. Sell TV3 or turn it into a cooperative and see how 5,000 bureaucrats scramble for money to pay their wages. The huge subsidy to Catalan television TV3 prevents any competitor ever lifting its head. We could go on and on with all the companies controlled by the government. If Ferrocarrils de la Generalitat were a private company it could compete for the disastrous Renfe train service. Instead of throwing away their revenue in outrageous pensions to managers, who now must go to prison, much better to have invested in being more competitive. The Government should get rid of its public companies and let real entrepreneurs manage TV3 or Ferrocarrils. This privatization would free the government budget from outlays of permanent subsidies and add the income of their sale. Then we could have a future with companies capable of managing televisions or railways around the world, not only in tiny Catalonia. The tandem-Mas Pujol has been disastrous for Catalonia because they never looked at numbers. Everything was big statism, as if we were Madrid or Paris, with an absolute disregard for who would pay for the party. So we ended up with this mountain of debt. It was all a mirage on credit, like Greece. The only real power we have is our entrepreneurs, or we will end up like Greece.

(“El nefast tàndem Pujol-Mas,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 July 2012)

Catalunya arruinada

per Josep C. Vergés

La Catalunya arruinada: Artur Mas dóna copets a l’esquena del padrí Pujol. Primera foto: La Catalunya multinacional: la torre Agbar de Jean Nouvel dóna color a l’Eixample. La Caixa controla el 42% d’Aigues de Barcelona.

Els mals governs perden les eleccions. Els governants que no volen governar perden igualment les eleccions. Qui s’en recorda de Zapatero? Qui s’en recordarà d’Artur Mas? El president de la Generalitat és un governant poruc que no s’atreveix a fer canvis reals; és el Zapatero de Catalunya. No fa res que no sigui prometre la lluna del pacte fiscal i exigir a Rajoy que actui a Madrid quan ell no fa res a Barcelona. Anem molt malament. No ho diu Mas sinó els mercats que han tancat l’aixeta al deute català. La Generalitat deu un terç del deute autonòmic, el doble del que ens correspon pel pes de la nostra població.

No podem continuar vivint a la grega, no fent res més que queixar-nos. El problema principal que té Catalunya és la seva Generalitat inflada amb polítics gestionant empreses públiques. Les empreses de serveis públics que funcionen a Catalunya no són precisament de la Generalitat ni estan gestionades per polítics. Són empreses privades com les autopistes d’Abertis o Aigues de Barcelona o Gas Natural, per citar-ne tres. Són empreses formades quan a Catalunya no hi havia govern. Les autopistes que no construia Madrid les feien empreses privades que avui controlen autopistes a tot el món. En canvi no hi ha cap empresa madrilenya d’autopistes perquè l’Estat centralista construia, i construeix, autopistes “gratis” només per als espanyols de veritat. Sembla contradictori, però Catalunya és competitiva perquè no tenia Estat. Ara que el tenim, la nostra competitivitat s’ha enfonsat. Creixien més empreses competitives catalanes amb Franco que amb el tàndem Pujol-Mas. Les subvencions de la Generalitat maten la cultura catalana. Si volem tenir una premsa lliure hem de deixar de subvencionar-la. És absurd regalar un milió a La Vanguardia. Que s’atreveixi a no publicar en català! El mateix amb la tele. Si volem una televisió amb futur, tanquem l’aixeta de les subvencions. Venem TV3 o fem-ne una cooperativa. A veure què fan els 5.000 funcionaris si s’han de preocupar d’ingressar el que cobren! L’enorme subvenció a TV3 impedeix que televisions catalanes competitives aixequin el cap. Podríem seguir la cantarella amb totes les empreses que controla la Generalitat. Si Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fos una empresa privada avui podria competir pel servei desastrós de Renfe. En lloc de malgastar els ingressos en pensions escandaloses als seus directius, que ara van a la presó, millor haver invertit en fer-se competitiva. La Generalitat s’ha de treure de sobre les empreses públiques i deixar que empresaris de veritat les gestionin –TV3 o Ferrocarrils. Aquesta privatització alliberaria el pressupost de la Generalitat de pagar subvencions permanents i ingressaria els diners de la seva venda. Llavors tindríem unes empreses amb futur capaces de gestionar televisions o ferrocarrils arreu del món, no només a la petita Catalunya. El tàndem Pujol-Mas ha estat nefast per a Catalunya perquè mai ha mirat els números. Tot era gran estatalisme, com si fóssim Madrid o París, i despreocupació absoluta de com pagar la festa. Per això tenim aquesta muntanya de deute. Tot era un miratge a crèdit, igual que Grècia. L’única força real que tenim és l’empresarial, si no volem acabar igual que Grècia.

(“El nefast tàndem Pujol-Mas,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 1 juliol 2012)

Advertisements

4 July 2012 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Crec que Vergés s’esforça en dir les coses d’una manera nova. Fins i tot els qui apareixen com a criticats en poden treure profit.

    Like

    Comment by Eduard Cardona | 4 July 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: