La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Reports of the Euro’s Death/NOTÍCIA DE LA MORT DE L’EURO

Reports of the Euro’s Death

by Josep C. Verges

Club Med: Record breaking tourism on the beach in Barcelona running away from the English summer, the wettest in a century. Below: The Liar’s Club: Bob Diamond explained in Parliament how his bank Barclays cheated the whole world on interest rates, colluding with the other City banks and it seems the Bank of England to set Libor, the London Inter-Bank Overnight Rate.

“The reports of my death have been greatly exaggerated” said Mark Twain. The reports of the euro’s death have also been greatly exaggerated. The interest paid by Spain, at a supposed tipping point we are told, the day of American Independence 4 july 2012 was 72% lower than twenty years earlier in 1992. Meanwhile the UK has printed another €63 billion in banknotes to escape the crisis through inflation rather than restructuring like Spain.

In 1992, the year of the incredible Barcelona Olympics and of the first unpayable high speed line to the Seville Expo, Spain paid for a 12 month note 12.41%, a normal amount for the peseta. No troubled headlines then of a peseta collapse because of high interest rates, three times today’s 3.5%. International markets charged for the three year bond 11.74% and today 4.6% or 61% less. The benchmark 10 year gilt was paid at 10.98% and today a supposedly unsustainable 6.28%, which is still 43% less than with the peseta. Spain pays far less with the euro in the middle of the crisis than it ever could manage with the peseta in the middle of a boom. Next time you read desperate English headlines on the death of the euro, spare a thought for Spain paying 72% less for its debt than with the peseta.

(Banco de España and Direccion General del Tesoro y Politica Financiera)

Notícia de la mort de l’euro

per Josep C. Vergés

El Club dels Mentiders: Bob Diamond explica al Parlament com el seu banc Barclays va enganyar tot el món sobre els tipus d’interès junt als altres bancs de la City i ,sembla ser, el Banc d’Anglaterra per fixar Libor, el London Inter-Bank Overnight Rate. Primera foto: Club Med: turisme de récord a les platges de Barcelona fugint de l’estiu anglès, el més passat per aigua del darrer segle.

“La notícia de la meva mort sembla molt exagerada” deia Mark Twain. La notícia de la mort de l’euro també sembla molt exagerada. L’interès pagat per Espanya, en el punt suposat de caiguda segons diuen, el dia de la Independència Americana el 4 de juliol 2012 era un 72% més baix que vint anys abans el 1992. Quin contrast Anglaterra de nou imprimint €63 mil milions en bitllets per fugir de la crisi via la inflació en comptes de reestructurar com Espanya.

El 1992, l’any de les increibles Olimpíades de Barcelona i del primer impagable Ave a l’Expo de Sevilla, Espanya va pagar pel deute a 12 mesos 12,41%, un import habitual per la pesseta. No sortien titulars preocupants sobre el col.lapse de la pesseta degut als nivells d’interès elevats, el triple del 3,5% pagat avui. Els mercats internacionals cobraven per un bó de tres anys 11,74% i avui 4,6%, o un 61% menys. La referència de les obligacions a deu anys es cotitzava en 10,98% mentre avui un suposadament insostenible 6,28%, que resulta 43% menys que amb la pesseta. Espanya paga molt menys amb l’euro enmig d’una crisi que mai va aconseguir amb la pesseta enmig d’un bum. La propera vegada que veieu els desesperats titulars anglesos sobre la mort de l’euro, no oblideu que Espanya paga un 72% menys pel seu deute avui que amb la pesseta.

(Banc d’Espanya i Dirección General del Tesoro y Política Financiera)

Advertisements

5 July 2012 - Posted by | Economy/Economia |

1 Comment »

  1. des de 1999 , es va convertir en la moneda de canvi oficial l’1 de gener de 2002 , reemplaçant a la pesseta. Els ciutadans ho van començar a usar en la vida quotidiana, malgrat les protestes per la pujada encoberta dels preus que va suposar aquest canvi de moneda. Entre 1993 i 2007 es va produir una important expansió de l’economia espanyola, basada fonamentalment en el sector de la construcció, que va quedar amenaçada per les conseqüències globals de la crisi econòmica de 2008 .

    Like

    Comment by Sugel | 26 July 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: