La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

God Is Not Dead: Higgs Boson False Alarm/DÉU NO HA MORT: FALSA ALARMA DEL BOSÓ D’HIGGS

God Is Not Dead: Higgs Boson False Alarm

Peter Higgs embraces boson friend Fabiola Gianotti, the Italian ”spokeperson” for Cern. Her new discovery of the century in 2012 is hardly believable after retracting her previous headlines of neutrinos travelling faster than the speed of light. The clock in Italy, not Einstein, was wrong. Below: A neutrino beam was sent to Gran Sasso, 732 kms from Cern. The discovery of the century in 2011 was a scientific blunder as the Italians admitted their clocks were not synchronised.

Signals detected from the Large Hadron Collider were hailed as conclusive proof that the God Particle -the Higgs boson- had been found. A week after the discovery of the elusive particle, Cornell University said they are not so sure on what exactly was detected at Cern in Geneva. It’s far from certain that the particle is the Standard Model Higgs which scientists have sought for five decades to fill in the gaps in the model of physics used to explain the universe.

A generic Higgs doublet and a triplet imposter give equally good fits to the measured event rates of the newly observed scalar resonance. Currently the uncertainties in these quantities are too large to make a definitive statement. One of the reasons for the caution at Cern is that while the new particle has so far behaved liked the elusive Higgs boson it is lighter than expected. This opens up the possibility of there being more than one Higgs boson and could lead to a new understanding of dark matter thought to make up a quarter of the universe. Higgs proposed his theory in 1964, the last missing piece of the Standard Model that describes the basic building blocks of the universe. The other 11 particles predicted by the model have been found -the Higgs is the last jigsaw piece. If the particle was shown not to exist, it would mean tearing up the Standard Model and going back to the drawing board. The Higgs boson’s role is to give the particles that make up atoms their mass. Without this mass, they would zip around the cosmos, unable to bind together to form the atoms that make stars and planets – and people. Despite its fabled properties, the particle has eluded previous searches and not all scientists believed in its existence. To try to pin it down, scientists at the Large Hadron Collider smashed together beams of protons –the hearts of atoms– at close to the speed of light, recreating conditions that existed a fraction of a second after the Big Bang. The theory is that as the universe cooled after the Big Bang, the invisible force known as the Higgs field formed. This field permeates the cosmos and is made up of countless numbers of tiny particles –or Higgs bosons. As other particles pass through it, they pick up mass. In December 2011 scientists at the Large Hadron Collider revealed they had caught a first tantalising glimpse of the Higgs.

(“Is the ‘God particle’ an impostor? Scientists claim signal found in Large Hadron Collider may not be Higgs after all,” The Daily Mail, 10 July 2012)

(“Dark Side of the Higgs Boson,” by Ian Low et al., Physical Review D, January 2012 http://prd.aps.org/abstract/PRD/v85/i1/e015009)

Déu no ha mort: falsa alarma del bosó d’Higgs

Un feix de neutrins va ser enviat a Gran Sasso, a 732 km de Cern. El descobriment del segle del 2011 ha resultat ser un error científic quan els italians admeteren que els seus rellotges no estaven sincronitzats. Primera foto: Peter Higgs abraça l’amiga del bosó Fabiola Gianotti, “portaveu” italiana del Cern. El seu nou descobriment del segle del 2012 és difícil de creure després de retractar els titulars anteriors de neutrins viatjant més ràpid que la velocitat de la llum. El rellotge d’Itàlia, no Einstein, estava equivocat.

Els senyals detectats pel Gran Col·lisionador d’Hadrons han estat festejats com a prova concloent que s’havia descobert la Partícula Déu o bosó d’Higgs. Una setmana després de trobar l’esquiva partícula, la Universitat de Cornell avisa que no és gens segur el que exactament ha detectat Cern de Ginebra. No queda clar que la partícula sigui l’Higgs del Model Estàndard que els científics han buscat durant cinc dècades per tancar els buits del model de física que utilitzen per explicar l’univers.

Un doblet d’Higgs genèric i un triplet impostor donen idèntics casaments amb les taxes dels nous esdeveniments observats de ressonància escalar. Actualment les incerteses d’aquestes quantitats són massa grans per poder fer una afirmació definitiva. Una de les raons per la cautela que té Cern és que, tot i la nova partícula fins ara comportar-se com l’esquiu bosó d’Higgs, resulta ser més lleugera del que s’esperava. Això obre la possibilitat que hi hagi més d’un bosó d’Higgs i podria conduir a una nova comprensió de la matèria fosca que es creu forma una quarta part de l’univers. Higgs va proposar la seva teoria el 1964 com a l’última peça que faltava al Model Estàndard que descriu els elements bàsics de l’univers. Les altres 11 partícules previstes pel model s’han trobat i el bosó d’Higgs és l’última peça del trencaclosques. Si es demostra que la partícula no existeix, això significaria desqualificar tot el Model Estàndard i tornar a començar de zero. El paper del bosó d’Higgs és donar a les partícules que componen els àtoms la seva massa. Sense aquesta massa es passejarien bojament pel cosmos, incapaces d’unir-se entre si per formar els àtoms que formen les estrelles i els planetes -i les persones. Malgrat les seves propietats fabuloses, la partícula ha esquivat les recerques anteriors i no tots els científics creien en la seva existència. Els científics del Gran Col.lisionador d’Hadrons han intentat caçar-la en la col.lisió simultània de feixos de protons, que són el cor dels àtoms, a prop de la velocitat de la llum, recreant les condicions que existien una fracció de segon després del Big Bang. La teoria és que a mesura que l’univers es va refredar després del Big Bang, es va formar la força invisible coneguda com el camp d’Higgs. Aquest camp s’escampa per tot el cosmos i es compon d’un nombre infinit de partícules minúscules o bosons d’Higgs. Quan les altres partícules passen a través d’ell, agafen massa. El desembre de 2011 els científics del Gran Col.lisionador d’Hadrons han anunciat que havien captat una primera vista prometedora del bosó d’Higgs.

(“Is the ‘God particle’ an impostor? Scientists claim signal found in Large Hadron Collider may not be Higgs after all,” The Daily Mail, 10 juliol 2012)

(“Dark Side of the Higgs Boson,” per Ian Low et al., Physical Review D, gener 2012 http://prd.aps.org/abstract/PRD/v85/i1/e015009)

Advertisements

12 July 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: