La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Morals of Banksters/LA MORAL DELS BANCSTERS

The Morals of Banksters

by Oscar Wilde

 

After the Libor corruption even The Economist has had enough of London banksters. Below: Oscar Wilde was the acidly observant outsider, a Protestant in Catholic Ireland, a commoner in aristocratic Oxford and a wit in money grubbing London.

Oscar Wilde was as wildly successful as today’s Rebekah Brooks, although she edited rather than wrote. Both were the toast of politicos and corrupt London society. The Picture of Dorian Gray portrays the nature of city morals. Little has changed:

 

“With an evening coat and a white tie anybody, even stock-brokers, can gain a reputation for being civilized. Lots of money, and as bad as bad. More cunning than practical, when they make up their ledger, they balance stupidity by wealth, and vice by hypocrisy. We have carried their burden only as far as the Stock Exchange. Conscience and cowardice are really the same things. Conscience is the trade-name of the firm. That is all. I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world. Young people, nowadays, imagine that money is everything and when they grow older they know it. Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. I am told that pork-packing is the most lucrative profession in America, after politics. There is hardly a single person in the House of Commons worth painting, though many of them would be the better for a little whitewashing. They were every one of them to be bought. But, on the other hand, judging from their appearance, most of them cannot be at all expensive. Men represent the triumph of mind over morals. The reason we all like to think so well of others is that we are all afraid for ourselves. We praise the banker that we may overdraw our account, and find good qualities in the highwayman in the hope that he may spare our pockets. I don’t desire to change anything in England except the weather.”

La moral dels bancsters

per Oscar Wilde

Oscar Wilde fou l’àcid observador des de fora, protestant a la catòlica Irlanda, plebeu a l’aristocràtic Oxford i geni a un Londres obsessionat pels diners. Primera foto: Després de la corrupció del Libor fins i tot l’Economist ha dit prou dels bancsters de Londres.

 

Oscar Wilde va tenir un èxit tant fabulós com Rebekah Brooks avui, encara que ella edita i no escriu. Tots dos eren el centre d’atenció dels politicastres i de la corrupta societat londinenca. El Retrat de Dorian Gray pintava com era la moral ciutadana. Poc ha canviat:

 

“Amb esmòquing i llacet blanc qualsevol, fins i tot els corredors de borsa, pot guanyar-se la reputació de ser civilitzat. Poden tenir molts diners, però són més dolents que ningú. Són més astuts que pràctics i quan fan la seva comptabilitat quadren estupidesa amb riquesa, i vici amb hipocresia. Els hem d’aguantar només pel que fa a la borsa. La consciència i la covardia són realment les mateixes coses. La consciència és el nom comercial de l’empresa. Això és tot. M’agraden les persones més que els principis, i m’agraden les persones sense principis més que tot. Els joves avui dia creuen que els diners ho són tot i quan es fan grans ho saben de segur. Avui dia la gent sap el preu de tot i el valor de res. M’han dit que el porc és la professió més rendible d’Amèrica, després de la política. Costa trobar una sola persona del Parlament que pagui la pena pintar, encara que molts d’ells quedarien molt millor amb una mica de blanqueig. Tots i cada un d’ells pot ser comprat, però jutjant pel seu aspecte la majoria d’ells no resultarà ser massa cars. Els homes representen el triomf de l’esperit sobre la moral. La raó perquè a tots ens agrada pensar tan bé dels altres és que tots tenim por de nosaltres mateixos. Lloem el banquer per poder tenir un descobert al nostre compte, i trobem bones qualitats en el lladregot amb l’esperança que no ens escuri les butxaques. Jo no vull canviar res d’Anglaterra, excepte el temps.”

Advertisements

20 July 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Economy/Economia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: