La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Don’t Shoot the Pianist!/NO TIRIS AL PIANISTA!

Don’t Shoot the Pianist!

by Josep C. Verges

Chansonnier Charles Aznavour plays the innocent pianist shot by gangsters. Below: “Progressive” Jordi Navarro makes his hand into a pistol to eliminate economists, the messengers of less government. He was commissioner for “civility” (!).

The prophet of the Nouvelle Vague François Truffaut premiered in 1960 “Tirez sur le pianiste,” a gangster film where the sole innocent ends up shot. The “progressive” and former “civility” (!) commissioner of the Catalan Government Jordi Serrano doesn’t do films and calls for real violence in “Shoot Economists!” in Diari de Girona. My father Josep Verges Matas had to flee from Palafrugell at the start of the Civil War when a death squad wanted to take him for a “walk”. His crime: being a 26 year old youth with commercial studies. At that time economic studies were not available.

I was the one who studied economics, by imposition of my father. Expelled from the University of Barcelona by the chancellor and founder of Spanish Fascism Garcia Valdecasas because I defended the Marxist philosophy professor Manuel Sacristan of my first year course when I was the delegate of the Democratic Students Union, I graduated from Cambridge. Pardoned after the death of the Fascist dictator Franco, I am also a PhD in economics from Barcelona. I have written over thirty books on economic policy, the environment, corruption and a shared memory with my father, the editor of Pla and Destino magazine, “Such an Unfortunate Country.” We are still an unfortunate country when a nasty hothead, without a death squad so far, renews the calls to kill pianists. Why should economists be blamed because our politicians of all colors are corrupt and bankers around the world are labelled banksters? We are back to hate speech as if economists were Jews in the Third Reich or Catalans in Spain. The rabble rouser calls us “worse than religious dogmatics, histrionic, naf, bastards, sorcerers and lackeys.” After emptying his sac of venom he goes on to explain what he understands of economics. Nothing at all. Lower taxes increase revenue. Exactly. Lowering the price of any product increases revenue, whether cars, summer sales or taxes. Also easier layoffs makes employment grow. Exactly. Since there are short term contracts employment has grown for five consecutive months in Catalonia, a good sign that we are recovering from the crisis. In June, 99% of new employment was temporary. And if businessmen make profits, all benefit. Exactly. In Cuba there are no rich and the communist dictatorship has turned the richest country in Latin America into the poorest. North Korea has no rich either and poverty is absolute. The control of inflation is not in the hands of economists, but of the European Central Bank. With the peseta we suffered from high inflation, three times today’s, because Spain printed money to reduce its debt through inflation by cheating savers. The debt crisis is the same in Catalonia as in Spain because neither one nor the other can today print money to reduce their debt through inflation. Josep Pla warned that Catalonia would end bankrupt in the hands of confidence man Jordi Pujol. And so it is. We owe double per capita than any other region. If corrupt politicians had not misspent in Catalonia, we would have no crisis today. Switzerland is our size and has no crisis. But while Pujol and later the left coalition were doubling our debt, Switzerland halved theirs. Killing economists will not solve the crisis made by banksters, corrupt politicians and ignorant rabble rousers.

(“No tiris al pianista!,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 August 2012)

No tiris al pianista!

per Josep C. Vergés

El “progressista” Jordi Navarro posa la ma de pistola per eliminar els economistes, com a missatgers de menys Estat. Fou el commissionat de “civisme” (!). Primera foto: El chansonnier Charles Aznavour fa d’innocent pianista balejat per gàngsters.

El profeta de la Nouvelle Vague François Truffaut estrenava el 1960 “Tirez sur le pianiste,” una pel.lícula de gàngsters on l’únic innocent acaba balejat. El “progressista” i exresponsable de “civisme” (!) a la Generalitat Jordi Serrano no està per pel.lícules i fa una crida a la violència: “Dispareu contra els economistes!” al Diari de Girona. El meu pare Josep Vergés Matas va haver de fugir de Palafrugell els primers dies de la Guerra Civil quan un escamot de la mort el volia “passejar”. El seu crim: ser un noi de 26 anys amb estudis de comerç. En aquella època encara no s’estudiava economia.

Jo sí que l’he estudiat, per imposició del meu pare. Vaig ser expulsat de la Universitat de Barcelona pel rector fundador de la Falange Garcia Valdecasas per defensar el professor de filosofia marxista Manuel Sacristán al meu curs de primer quan era delegat de curs del Sindicat Democràtic d’Estudiants. Vaig graduar-me a Cambridge, i indultat a la mort del dictador feixista Franco, sóc també doctor en economia per Barcelona. He escrit més de trenta llibres sobre política econòmica, medi ambient, corrupció i una memòria compartida amb el meu pare, l’editor de Pla i de Destino, “Un país tan desgraciat.” Seguim un país tan desgraciat quan un esvalotat, sense escamot per ara, torna a cridar a matar pianistes. Quina culpa tenen els economistes que els nostres polítics, de tots colors, siguin corruptes i els banquers d’arreu del món siguin etiquetats de bàncsters? Tornen els crits fora de to, com si els economistes fossin els jueus del III Reich, o els catalans d’Espanya. L’esvalotador ens anomena: “la pitjor església dogmàtica, histriònics, horteres, mal parits, bruixots, lacais.” Buidat el pap de verí explica què entén d’economia. No res. Si s’abaixen els impostos la recaptació augmenta. Doncs sí. Si baixa el preu de qualsevol cosa la recaptació augmenta, ja siguin cotxes, rebaixes d’estiu o impostos. També si facilites l’acomiadament creix l’ocupació. Doncs sí. Gràcies a la contractació temporal fa cinc mesos seguits que creix l’ocupació a Catalunya, un bon senyal que la crisi s’està redreçant. El mes de juny el 99% era contractació temporal. I si facilites els negocis això beneficia la ciutadania. Doncs sí. A Cuba no hi ha rics i la dictadura comunista ha convertit el país llatí més ric d’Amèrica en el més pobre. Tampoc Corea del Nord té rics i viu en l’absoluta misèria. La inflació no la controlen els economistes sinó el Banc Central Europeu. La pesseta patia una inflació alta, el triple de l’actual perquè Espanya imprimia bitllets per reduir amb inflació el seu deute enganyant els estalviadors. La crisi d’endeutament és la mateixa a Catalunya que a Espanya. Ni una ni l’altra poden imprimir bitllets per reduir el seu deute amb inflació. Josep Pla avisava que Catalunya aniria al desastre amb un milhomes com Jordi Pujol. I així ha estat. Devem el doble per càpita que qualsevol altre autonomia. Si els polítics corruptes no haguessin llençat Catalunya per la finestra, avui no tindríem crisi. Suissa té la nostra mida i no viu cap crisi. Això sí mentre Pujol i el Tripartit doblaven el deute, ells el reduien a la meitat. Matar els economistes no ens farà sortir de la crisi dels bàncsters, polítics corruptes i esvalotadors necis.

(“No tiris al pianista!,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 5 agost 2012)

Advertisements

6 August 2012 - Posted by | Culture/Cultura, Economy/Economia, News comment/Comentari al dia | , ,

2 Comments »

  1. Et felicito per l´article No tiris al pianista, un molt bon resum del que som per no escoltar.Hem tingut i tenim polìtics sense preparació per poder servir al país. Així no aixecarem Catalunya. Moltes gràcies per les teves reflexions diaries. La teva visió, expert en temes econòmics, ens ajuda a veure l´horitzó de futur.Bones vacances amb la teva encantadora familia.

    Like

    Comment by Manel | 6 August 2012 | Reply

  2. Molt bo. Molt, molt

    Like

    Comment by Frank | 7 August 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: