La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Artur Mas’ Lunchbox/LA CARMANYOLA D’ARTUR MAS

Artur Mas’ Lunchbox

by Josep C. Verges

3 per lunchbox: An apple a day doesn’t keep politicos at bay. Below: Artur Mas (left) and Mariano Rajoy’s taxpayer dinner to screw more taxpayers.

Catalan president Artur Mas never has had to use a lunchbox and he carries on dining on a guinea at three star Michelin restaurants. At the turn of the 20th C. the most expensive dinners cost one guinea. The president of the central government Mariano Rajoy lives it up just as much with his silver spoon, denying there is any crisis. And if there is one, the poor must pay, add these two vulgar politicos!

Poor us! Diari de Girona editorializes in “The root of evil lies in the Spanish economy” (5th August): “We are stuck where we were because there are no miracle cures or magic potions or national bailouts. The solution to our ills must come from ourselves, by finding the tenacity to change so that we can demand of others to behave likewise. Spain was never wealthy, but we have lived for free on cheap credit, mortgaged to the hilt to feed an insatiable and overblown bureaucracy, catering to the whims of politicians who instilled a culture that “everything was free.” They took the high speed train to regions without passengers and carry on throwing away billions in new lines in the desert. Spain is in a bad way but nobody should put the blame on external enemies. A social change is needed that encourages the appearance of entrepreneurs who take risks; that rewards and supports good work and shows zero tolerance for layabouts; that cust down excessive and sterile bureaucracy; that increases innovation; that ends cronyism with those in power; that cuts subsidies and taxes; and that gains our freedom. We must start by changing ourselves.” The paper’s editor Jordi Xargayo adds in “The lunchbox tax”: “The impositon of a tax on students who eat from a lunchbox at school hits the children of those families who cannot afford the €6 school lunch. This is the pettiest political decision I have ever seen. Especially when those that took it don’t care to cut so much unnecessary expenditure funneled to maintain friends and acquaintances and to keep the media on board.” When Rajoy won his absolute majority less than a year ago, a Galician countryman of his who speaks Catalan and does not hide, unlike the PP, that he is a Fascist, excitedly told me in Pineda de Mar: “Rajoy will fix everything.” I had my doubts: “Rajoy will make an even greater mess. The PP vote in Catalonia and Madrid comes from bureaucrats. Madrid has the same amount of bureaucrats, one million, as with centralist Franco when half of public expenditure today is decentralized. 500,000 bureaucrats in Madrid must go but he will not dare fire them because they are his voters.” Rajoy does the same as the Greeks, denying there is a crisis and doing nothing substantial about it, except lots of excuses: it’s the fault of the regions, of the Germans, of the European Central Bank. No real reforms while taxes rise and aid to the poor is cut. Catalonia is the same old story. Artur Mas cuts schools and health care, hitting the most defenseless while he protects tooth and nail the privileges of politicians and their subsidised cronies. What credibility does he have? The same as Rajoy, zero, say the markets who have cut off the credit tap. Mas has been expelled and Rajoy must ask for a rescue, which means that Madrid will have to cut its bureaucracy and stop building the high speed nonsense in the deserts of Spain. Neither Mas nor Rajoy want to change anything, but they make lunchbox eaters pay. How nasty, worthless and incompetent they both are! What must really stop is the guinea dinners of politicians. Let them eat from a lunchbox, and pay, for a change.

(“La carmanyola d’Artur Mas,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 8 August 2012)

La carmanyola d’Artur Mas

per Josep C. Vergés

El sopar pagat pel contribuent d’Artur Mas i Mariano Rajoy per parlar de com escanyar més els contribuents. Primera foto: €3 per carmanyola: una poma al dia no és cap prevenció contra politicastres.

 

El president de la Generalitat Artur Mas no ha menjat mai amb carmanyola i segueix vivint dels sopars de duro de tres estrelles Michelin. A principis del segle vint els sopars de duro eren els més cars que existien. El president central Mariano Rajoy també fa el viuviu amb cullera de plata, negant que hi ha cap crisi. I si hi ha crisi, que la paguin els pobres, diuen aquests dos penques!

Pobres de nosaltres! Diari de Girona editorialitza a “L’arrel del mal està en l’economia espanyola” (5 agost): “Seguim com estàvem, perquè no hi ha dies miraculosos ni pocions extraordinàries ni salvaestats. La solució als mals vindrà de nosaltres mateixos, de la tenacitat que posem per canviar, per poder exigir als altres serietat. Espanya mai va ser rica, va viure de franc amb crèdits barats. Es va hipotecar fins a les celles per alimentar una administració elefantíaca i insaciable, per les vel·leïtats de polítics que van inculcar la cultura del “gratis total”. Van voler portar l’Ave a zones sense passatgers i encara continuen adjudicant trams amb un cost multimilionari. Espanya no va bé i als ciutadans no ens serveix culpar rebuscats enemics aliens. Cal un canvi social que fomenti l’aparició d’empresaris que arrisquin; estímul i suport als bons treballadors i nul·la permissivitat amb els incomplidors; canviar tanta burocràcia estèril; augmentar la innovació i acabar amb els endolls al poder establert; disminuir subvencions i impostos, i guanyar llibertat. Cal començar per canviar nosaltres mateixos.” El seu director Jordi Xargayó explica a “La taxa de la carmanyola”: “La creació d’una taxa als alumnes que portin la carmanyola per dinar a l’escola, o sigui els fills d’aquelles famílies que no poden pagar els €6 diaris del menjador, em sembla la decisió política més mesquina que he vist en molt de temps. I més quan els que les adopten no tenen nassos de retallar moltes partides prescindibles que serveixen per mantenir amics, coneguts i adoctrinaments diaris.” Quan Rajoy guanyava per majoria absoluta encara no fa un any, un paisà seu que parla català i no s’amaga, com els del PP, de proclamar-se feixista, em deia il.lusionat a Pineda de Mar: “Rajoy ho arreglarà tot.” Jo ho dubtava: “Rajoy ho emmerderà encara més. Els seus vots a Catalunya i encara més a Madrid són tots dels funcionaris. Madrid té el mateix milió de funcionaris del centralista Franco quan la meitat de la despesa pública avui està descentralitzada. Sobren 500.000 buròcrates a Madrid i no s’atrevirà a acomiadar-ne ni un perquè són els seus votants.” Rajoy fa com els grecs, sense fer res substancial i negant la crisi. Tot són excuses: que si les autonomies, que si els alemanys, que si el Banc Central Europeu i cap reforma real mentre puja impostos i retalla ajuts als pobres. A Catalunya la mateixa cançó de l’enfadós. Artur Mas retalla escoles i sanitat per escanyar els més indefensos mentre defensa a capa i espasa els privilegis dels polítics i la seva menjadora de càrrecs a dit. Quina credibilitat té? La mateixa que Rajoy: zero, diuen els mercats internacionals que han tancat l’aixeta dels crèdits. Mas ja ha estat expulsat i Rajoy ha de demanar un rescat, que vol dir que Madrid haurà de retallar funcionaris i deixar de construir bestieses d’Ave pels deserts d’Espanya. Ni Mas ni Rajoy volen canviar res, però fan pagar als de la carmanyola. Que mesquins, inútils i incompetents! Prou de sopars de duro dels polítics i que mengin, pagant, amb la carmanyola.

(“La carmanyola d’Artur Mas,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 8 agost 2012)

Advertisements

8 August 2012 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. Excel·lent!

  Like

  Comment by Henry | 8 August 2012 | Reply

 2. “Algunos luchamos por tener los pies en suelo.” Lo decía ayer en su Twitter Raül Romeva, uno de los cuatro eurodiputados españoles (Oriol Junqueras, de ERC, Ramon Tremosa, de CiU, Rosa Estarás del PP y él, de ICV) que apoyaron la enmienda para evitar que el presupuesto comunitario de 2012 contemple los vuelos en primera clase de los parlamentarios europeos. No era una excepción. Lo escribía ahí porque es lo que hace siempre: ser transparente.

  Like

  Comment by offshore bank account | 24 August 2012 | Reply

 3. Tot i això, Rajoy ha assegurat que l’any que ve “serà força millor que aquest 2012”.Rajoy ha avisat que aquest any s’haurà de reduir el dèficit en 18.000 milions més del previst i en 19.000 més l’any que ve i ha responsabilitzat l’oposició d’aquesta acumulació de dèficit. “El mínim que podrien fer és callar després del que ens han deixat”, ha exclamat. El president espanyol ha afirmat que s’ha d’acabar amb el dèficit de les administracions públiques i ha advertit que no poden gastar més del que tenen.

  Like

  Comment by Sugel | 26 August 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: