La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Rajoy’s Corruption Payback/RAJOY ENS FA PAGAR LA CORRUPCIÓ

Rajoy’s Corruption Payback

by Josep C. Verges

Who is more incompetent, the PP’s Rajoy or PSOE’s Zapatero? Below: Who is more unbelievable, Mas or Duran?

Immediately after winning the elections six months ago, Rajoy pardoned the only two corrupt Duran associates who had to go to jail of the more than a dozen criminals convicted so far of his entourage. To obtain the pardon they had to admit they stole billions from the people, money meant for unemployed Catalans lest we forget. Only 1. 5% has been recovered.

Duran symbolizes everything that is wrong in Spanish politics. In the middle of the worst crisis since democracy, in 2010 Duran bought a villa in Begur. The people suffer deeply the crisis while politicians live the grand life. Members of his party say that the villa lacks nothing, the more expensive and tasteless the better. Duran worked in his youth as cinema usher in his village and for breakfast and tea just could only afford a loaf of bread. Today he lives like a satrap in his luxury suite at Madrid, his luxury apartment in Sarria-Pedralbes and his luxury villa on the Costa Brava, all without ever having worked. Politics is not productive work, but certainly highly profitable -from dirt poor to unexplained rich. Where has the crisis originated? Politicians blame external forces, but many countries have no crisis. In Switzerland unemployment has again gone down to 2.7%. Removing the comma we get Spanish unemployment, ten times more. Spanish politicians, not Franco’s international Jewish and Masonic plot, are responsible, says New York economist and La Vanguardia starlet Xavier Sala-i-Martin: “If the worst enemy of a country devised a plan to destroy the economy, what would he do? The strategy could begin by discrediting the king, elephant hunting with a German Fräulein. Everyone could then see how he spent thousands at a time when his fellow citizens were descending into misery. To finish the job, his son in law cashed in millions exploiting his influence. The President of the Supreme Court and of the General Council of the Judiciary used taxpayer money to spend romantic weekends on the Costa del Sol with his male driver. His fellow judges put obstacles into the investigation to protect their friend, just at the time when mayors, regional presidents and parliament speakers and senior government officiqls were tried for corruption by the same court! Distrust in justice is the surest mechanism to sink a country. The next step would be to squander billions of public money to prevent the bankruptcy of banks run by friends, relatives and political associates. And this would happen just at the time citizens faced billions in sacrifices and cuts. It is essential that people confuse free markets with incestuous cronyism. A stock offer would be authorized for one of the country’s Bankios, with full knowledge it was bankrupt. This would make thousands of citizens lose their savings buying shares in a company dead before birth. To sink a country you must ensure that ordinary people lose their savings while supervisory bodies that (in theory) protect them contribute to their ruin. And finally, an incompetent government would rule for two consecutive legislatures headed by a different party in each. This would show that incompetence is not due to any single party, but to the political class as a whole. Successive governments would deny there is any economic crisis and throw all the blame on evil foreigners. In a make-believe country the worst enemy is the country itself and its institutions, all of them ready to discredit themselves to self-destruction! ” Who is more incompetent, Zapatero or Rajoy? Who is more unbelievable, Mas or Duran? Maybe they should all go back to their villages to work as cinema ushers and sup on dry bread. We would definitely all be far better off. Spain has 30,000 “professional” politicians who are paid millions from our taxes, plus black money. Switzerland only has seven full time politicians -the seven government ministers, including the presidency. All other politicians must hold a real job. Switzerland has no crisis and no professional politicians.

(“Rajoy ens fa pagar la corrupció,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 juliol 2012)

Rajoy ens fa pagar la corrupció

per Josep C. Vergés

Qui és més somiatruites, Mas o Duran? Primera foto: Qui és més incompetent, Rajoy del PP o Zapatero del PSOE?

Només guanyar les eleccions fa mig any, Rajoy perdonava els dos únics socis corruptes de Duran que anaven a presó de la dotzena llarga, per ara, de criminals condemnats en ferm que l’envolten. Per aconseguir l’indult han admés que havien robat als ciutadans milers de milions, que eren per als aturats catalans no oblidem. Només s’ha recuperat l’1,5%.

Duran simbolitza tot el que va malament a la política espanyola. En mig de la pitjor crisi de la democràcia, Duran compra el 2010 una torre de luxe a Begur. Els ciutadans patim de valent la crisi mentre els polítics viuen la vidassa. Militants del seu partit expliquen que no manca cap luxe, com més car i de mal gust millor. De petit Duran feia d’acomodador al cine del seu poble i berenava pa a seques. Avui viu com un sàtrapa a la seva suite de luxe a Madrid, al seu pis de luxe a Sarrià-Pedralbes i a la seva torre de luxe a la Costa Brava, tot sense haver treballat mai. La política no és una feina productiva, però sí negoci rodó -de pobre de solemnitat a ric inexplicat. D’on ve la crisi? Els polítics acusen el món, però molts paisos no tenen crisi. A Suissa l’atur ha tornat a baixar al 2,7%. Treient la coma tenim l’atur espanyol, deu vegades més. Els polítics espanyols, no el comolot internacional judeomasónico de Franco, són els culpables, com diu l’economista de Nova York i starlet de La Vanguardia, Xavier Sala i Martin: “Si el pitjor enemic d’un país dissenyés un pla per destruir la seva economia, què faria? L’estratègia podria començar per desprestigiar el rei, caçant elefants amb una senyoreta alemanya. Així tothom veu com gasta milers en un moment en què els seus conciutadans s’enfonsen en la misèria. Per rematar la feina, un gendre s’apropia de milions explotant la seva influència. El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial es gasta diners públics per passar caps de setmana romàntics a la Costa del Sol amb el seu xofer masculí. Els jutges companys posen traves a la investigació per protegir el seu amic, just en el moment en que alcaldes, presidents de comunitats i parlaments i alts càrrecs de les administracions de l’Estat estan sent jutjats per corrupció per aquests mateixos tribunals! La desconfiança en la Justícia és el mecanisme més segur per enfonsar un país, El seguent pas consistiria a dilapidar milers de milions de diners públics per evitar la fallida d’uns bancs i caixes d’amics, parents i coreligionaris polítics. I ho faria just en el moment de demanar sacrificis i retalls de milers de milions als ciutadans. És essencial que la gent confongui lliure mercat amb amiguisme incestuós. Autoritzaria la sortida a borsa d’un dels majors Bankios del país, savent que estava arruinat. Aixó faria que milers de ciutadans perdessin els seus estalvis comprant accions d’una empresa que ja estava morta abans de néixer. Per enfonsar un país cal aconseguir que la gent del carrer perdi els seus estalvis i que les entitats supervisores que (en teoria) les protegeixen, contribueixin a la seva ruina. I finalment, posaria un govern incompetent durant dues legislatures seguides i amb un partit diferent en cadascuna d’elles. Això demostraria que la incompetència no és d’un sol partit, sinó de la classe política en conjunt. Els successius governs negarien les crisis econòmiques i tirarien la culpa de tot als estrangers malignes. En un país de pandereta el pitjor enemic és ell mateix amb les institucions, totes i cadascuna d’elles, disposades a desprestigiar-se a si mateixes per aconseguir l’autosuicidi!” Qui és més incompetent, Rajoy o Zapatero?Qui és més somiatruites, Mas o Duran? Potser que tornin al seu poble a fer d’acomodador de cine i rosegar pa sec. Segur que viuríem molt millor. Espanya té 30.000 polítics “professionals” que cobren milions dels nostres impostos, quan no del diner negre. A Suissa tenen set polítics en exclusiva -els set ministres del govern, inclosa la presidència. Tots els altres polítics han de tenir una feina de veritat. Suissa no té crisi ni tampoc polítics professionals.

(“Rajoy ens fa pagar la corrupció,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 15 juliol 2012)

Advertisements

9 August 2012 - Posted by | Economy/Economia, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

1 Comment »

  1. Taking the lids off has been horrendous. We have just found out that the highest judicial authority of the land -the public official who should be more than scrupulous- paid himself long weekends with public money. We have also found out that Ombudsman Rafael Ribo made 50 trips in the past two years. According to Ribo, those who criticize or disagree with his travel compulsion are part of a campaign by Madrid against Catalonia. Incredible. Ribo is paid €117,446 a year with an assistant to susbtitute him when away on his travels who collects a further €100,662 a year. Can a bankrupt economy afford these public salaries? The latest lid to be blown off is from an institution that goes unnoticed: the Comptroller of Public Accounts. Comptrollers have no age for retiring nor time limitation for their post, so that among its members four are 85, 81, 78 and 75 years old. One of them has been 30 years in office. They are paid €112,000 a year, plus seniority, official car, two secretaries and €6,000 per year for protocol expenses. The list of abuses is endless (in Madrid and in Catalonia). Before the crisis, all this was silenced. Now we know, but they still continue. And not all the lids have yet been lifted!

    Like

    Comment by gold account | 31 August 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: