La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Badmen and Bad Wood Create Wildfires/MALA GENT I MALA HERBA CREMEN EL BOSC

Badmen and Bad Wood Create Wildfires

by Josep C. Verges

Three dead and 8,000 Has burnt this July from a cigarette butt thrown out of the window on the motorway at La Jonquera, last town before France. Below: The mayor of Els Muntells Josep Tomas was arrested this July after setting six fires. An alcoholic with a liver transplant, he continued to drink.

Every summer Catalonia burns wild. The main source of forest fires is not people, although there are many irresponsible and others criminal. Nor is it mainly the result of the abandonment of woods, farming and grazing, although Catalonia is the European region with most forest, more than Sweden. We have more forest than with Peter the Great, the king celebrated by Boccaccio and Shakespeare. The main cause of wildfires is that Catalonia is basically Mediterranean and in the Mediterranean fire is like snow in the Pyrenees or the Alps. Fire shapes Mediterranean vegetation.

The veterinarian Joan Pons has a very clear explanation why we have so many fires today: “The Aleppo white pine is like a weed. It has no use and just causes wildfires.” Now that we have more forest than ever, like jobs, it is all low quality. A mature forest of Mediterranean oak does not burn, but white pine is really a weed that spreads by causing fires with its dry pine needles on the ground, the trunk that’s juts like Ikea board, roots that cannot withstand a good wind or a downpour, the inflammatory resin it secrets, pine cones that explode with the flames. We have a lot of forest, but a forest of weeds that spread with fire. The other Mediterranean trees have developed strategies to survive fires. The great invention of the Mediterranean is cork used by astronauts to return to Earth because cork bark does not burn. A fire spreads through a Mediterranean oak forest and in no time the cork trees sprout greener than ever. The olive tree, the symbol of Mediterranean culture, also knows how to survive fires with its strong trunk and deep roots. The Mediterranean forest is reborn after a fire like Alpine vegetation after snow. We are a country built of fire and snow. Fire is also caused by bureaucracy. Bureaucracy facilitates fires by putting obstacles to declining agriculture use by not allowing more house building. The countryside is depopulated and the incendiary pine occupies the abandoned properties. What nonsense not to give permits for secondary or primary housing with an adequate plot size! Inhabitated properties conserved the countryside. Abandoned fields make forest fires. Of course badmen are the spark that start the fire. In the Alps or the Pyrenees woods are too wet to burn. But one cigarette in the Mediterranean, like the Jonquera fire, kills and devastates the Alt Emporda. Who are these badmen? Some are incredibly those responsible to protect us like Reus firefighter Jesus P.S. caught setting fire to 1,400 metres of scrub or Mayor Josep Tomas of Els Muntells who this summer deliberately set six fires. Others are simply criminals like in Rasquera, famous for planning to plant fields of marijuana. An Englishman took advantage of the commotion when he lit the fire to steal from farms! Ignorance also harms. Another Englishman was burning bushes and the wind blew sparks into the woods. He had not even bothered tio get a permit, but a neighbor, also English, defended him: “The town hall only gives permits for two days.” Of course because it is dangerous to burn in the Mediterranean. Badmen and bad wood burn Catalonia.

(“Mala gent i mala herba cremen el bosc,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 25 August 2012)

 

Mala gent i mala herba cremen el bosc

per Josep C. Vergés

L’alcalde dels Muntells Josep Tomàs detingut aquest juliol per provocar sis incendis. Alcohòlic, havia sofert un transplantament de fetge, però seguia bevent. Primera foto: Tres morts i 8.000 has cremades aquest juliol d’una burilla llençada per la finestra a l’autopista de La Jonquera, darrer poble absns de França.

Cada estiu Catalunya crema de valent. L’origen principal del foc forestal no és la gent, encara que n’hi ha de ben irresponsable i d’altra de ben criminal. Tampoc és producte de l’abandó del bosc, de la pagesia i del pasturatge, tot i que Catalunya és la regió europea amb més bosc, més que Suècia. Tenim més bosc que quan Pere el Gran, el rei celebrat per Boccaccio i per Shakespeare. La raó principal del foc és que Catalunya té una gran vessant mediterrània i al Mediterrani el foc és com la neu al Pirineu o als Alps. El foc fa les plantes del Mediterrani.

El veterinari Joan Pons té una explicació molt clara de per què tenim tants incendis forestals avui: “El pi blanc d’Alep és una mala herba. No serveix per fusta i només provoca incendis.” Efectivament tenim més bosc que mai, però com a la feina, tot de baixa categoria. Un bosc madur d’alsinars no cremaria, però el pi blanc és mala herba que creix gràcies al foc que provoca, amb la pinassa seca al terra, el tronc que sembla conglomerat d’Ikea, les arrels que no aguanten una bufarada o un bon xàfec, la resina incendiària que goteja, les pinyes que exploten amb la flama. Tenim molt bosc, però és un bosc de males herbes que creix amb el foc. Els altres arbres mediterranis han desenvolupat estratègies per sobreviure el foc. El gran invent mediterrani és el suro que fan servir els astronautes per poder retornar a la terra, perquè l’escorça de la surera no es crema. Passa un incendi per un alsinar i en un tres i no res les sureres rebroten més verdes que mai. També l’olivera, símbol de la cultura mediterrània, sobreviu el foc amb el seu tronc ferm i arrels profundes. El bosc reneix al Mediterrani després del foc igual que la vegetació alpina després de la neu. Som un país de foc i neu. El foc però tambè el provoca la burocràcia. La burocràcia facilita el foc posant traves per transformar l’agricultura que decreix, no deixant construir cases. El camp es despobla i el pi incendiari ocupa les finques ermes. Quina absurditat no donar permís de segones, o primeres, residències amb parcel.les adequades! Un camp habitat és un camp cuidat. Un camp abandonat és un bosc cremat. La mala gent són l’espurna que atia el foc. Als Alps com al Pirineu no poden cremar el bosc perquè no pren. Però al Mediterrani una sola burilla, com a la Jonquera, mata i devasta l’Alt Empordà. Qui són aquesta mala gent? Increiblement alguns són els propis responsables de protegir-nos, com el bomber de Reus Jesús P.S. enxampat posant foc a 1.400 metres de matolls o l’alcalde dels Muntells Josep Tomàs que aquest mateix estiu ha provocat sis incendis intencionats. D’altres són simplement criminals com a Rasquera, famosa per voler plantar camps de marijuana. Un anglès aprofitava l’enrenou del foc que ell encenia per robar a les masies! La ignorància també fa mal. Un altre anglès cremava matolls i una ventada s’endugué les espurnes cap al bosc. No s’havia ni molestat a demanar permís, però un veí, també anglès, el justificava: “L’ajuntament només dóna permisos de dos díes.” És clar, perquè és perillós cremar al Mediterrani. La mala gent i la mala herba cremen Catalunya.

(“Mala gent i mala herba cremen el bosc,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 25 agost 2012)

Advertisements

25 August 2012 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: